.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana wymiaru etatu nauczyciela mianowanego

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 21.05.2015

Jestem nauczycielem mianowanym zatrudnionym na pełny etat, obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, które jeszcze dość długo potrwa, bo będę mieć operację. Wczoraj otrzymałam ze szkoły pismo informujące o zmianie wymiaru mojego etatu – zmniejszono mi etat do 9/18. Jaki będzie skutek, jeśli nie zgodzę się na warunki obniżenia etatu? Czy mimo L4 dyrekcja może rozwiązać ze mną stosunek pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania można zwolnić tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w ustawie – Karta Nauczyciela. Można także rozwiązać stosunek pracy w drodze porozumienia stron. Zwolnienie nauczyciela w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), czyli w razie zmian organizacyjnych lub zmian planu nauczyciela uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć jest możliwe, o ile:

 

  • zachodzi związek przyczynowy między zmianami organizacyjnymi w szkole a niemożnością dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
  • nauczyciel nie złożył wniosku o przeniesienie go w stan nieczynny,
  • nauczyciel nie wyraził zgody na ograniczenie zatrudnienia (w przypadku, gdy organ prowadzący szkołę przewidział taką możliwość).

 

Pismo w sprawie wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy na tej podstawie wraz z podaniem przyczyny rozwiązania stosunku pracy oraz podstawą prawną należy wręczyć nauczycielowi z końcem maja. Przedtem należy jednak skonsultować zamiar zwolnienia nauczyciela ze związkami zawodowymi.

 

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 2 KN zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia dokonywana jest za zgodą nauczyciela z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1 KN.

 

Ograniczenie ma zastosowanie, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20 KN.

 

Przepis art. 22 ust. 2 KN nie zakreśla momentu, kiedy może być on zastosowany. Tak więc w przypadku zgody nauczyciela na zastosowanie ograniczenia zatrudnienia ograniczenie to może być zastosowane w każdym czasie (także w trakcie roku szkolnego) i bez względu na fakt przebywania na zwolnieniu lekarskim (gdyż wiąże się jedynie ze zmianą wymiaru zatrudnienia). Jednakże brak zgody na ograniczenie zatrudnienia wiąże się z koniecznością zastosowania normy art. 20 KN, a więc także art. 20 ust. 3 KN, który stwierdza, że rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 KN następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

 

Zgodnie z treścią art. 41 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

 

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r. (uchwała SN z dnia 7 grudnia 2006 r. I PZP 4/06, OSNP 2007, nr 7-8, poz. 89) zawiera tezę, iż w przypadku istnienia podstaw do rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem z przyczyn wskazanych w art. 20 ust. 1 pkt 2 KN, nie stosuje się art. 41 K.p.

 

Sąd stwierdził, że wykładnia gramatyczna art. 41 K.p. nie pozostawia wątpliwości, że przewidziane w tym przepisie zakazy dotyczą wypowiadania umów o pracę, a zatem nie dotyczą wypowiadania stosunków pracy opartych na innych niż umowa o pracę podstawach nawiązania i realizowania takich stosunków prawnych. Oznacza to, że zakazy wypowiadania umów o pracę zawarte w art. 41 K.p. nie mają waloru zasady generalnej oddziałującej normatywnie na pozaumowne stosunki pracy (a więc stosunki pracy nawiązane na podstawie mianowania). Z tej przyczyny trudno zakładać lub usprawiedliwiać zastosowanie zakazów wypowiadania umów o pracę do zakazu wypowiadania pozaumownych stosunków pracy, w tym stosunków pracy z mianowania regulowanych przepisami szczególnymi pragmatyk służbowych, do których przepisy K.p. stosuje się wyłącznie w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami szczególnymi (art. 5 K.p. i w szczególności art. 91c ust. 1 KN).

 

To, że przepisy KN nie zawierają unormowania wyłączającego wprost stosowanie art. 41 K.p. do stosunków pracy mianowanych nauczycieli, nie sprawia, że zakazy wypowiadania umów o pracę mogą być rozszerzająco rozumiane oraz interpretowane także jako zakazy wypowiadania pozaumownych stosunków pracy, w tym stosunku pracy z nominacji, zważywszy że w istotnych zakresach dotyczących bytu i trwałości stosunków pracy z mianowania szczegółowa materia normatywna pragmatyk służbowych ma charakter zupełny i wyczerpujący, a KN jedynie wyjątkowo i w sposób wyraźny odsyła do stosowania niektórych konkretnie wskazanych przepisów K.p.

 

Zakaz wypowiadania umowy o pracę w czasie zwolnienia lekarskiego (art. 41 K.p.) nie ma zastosowania do stosunków pracy nawiązanych na podstawie mianowania. W związku z tym dyrektor szkoły może zastosować instytucje prawne określone w treści art. 20 KN, a więc rozwiązać stosunek pracy nawiązany na podstawie mianowania za trzymiesięcznym wypowiedzeniem i ze skutkiem na koniec roku szkolnego, jeśli nie przyjmie Pani propozycji ograniczenia zatrudnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »