Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana warunków umowy przez adwokata

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 07.08.2014

Mam wynajętego adwokata do prowadzenia mojej sprawy cywilnej. W umowie napisane jest, że chce 4000 zł za poprowadzenie całej sprawy aż do wyroku oraz po 250 zł za obecność na posiedzeniach. Teraz jednak zmienia warunki i zażyczył sobie dodatkowo 1800 zł. Boję się nie zapłacić, ale też nie wiem, czy jego postępowanie jest zgodne z prawem. Proszę o poradę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego, zwanego dalej K.c., oraz Kodeks etyki adwokackiej.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, iż została zawarta między Panią a adwokatem umowa-zlecenie, na której mocy adwokat zobowiązał się prowadzić Pani sprawę za 4000 zł. Dodatkowo ustaliliście Państwo kwotę 250 zł za każde posiedzenie.

 

Aktualnie adwokat żąda od Państwa dodatkowo kwoty 1800 zł.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż przez umowę-zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść art. 735 § 2 K.c., zgodnie z którym „jeżeli nie ma obowiązującej taryfy, a nie umówiono się o wysokość wynagrodzenia, należy się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy”.

 

Innymi słowy w pierwszej kolejności należy brać pod uwagę zapisy umowy. Z treści postanowień umowy-zlecenia (taki bowiem charakter ma umowa miedzy Państwem a adwokatem) wynika, iż wynagrodzenie zostało określone w dwojaki sposób. Po pierwsze jest to kwota 4000 zł za prowadzenie sprawy, co obejmuje przede wszystkim sporządzanie pism procesowych w sprawie i porady ustne. Po drugie kwota 250 zł za każde posiedzenie. Żadne postanowienie umowy nie przewiduje w swej treści dodatkowego wynagrodzenia za podejmowane czynności. Nie wskazuje Pani nadto, jakoby w sprawie wystąpiły nadzwyczajne okoliczności, które w czasie ustalania wynagrodzenia nie były możliwe do przewidzenia przy dochowaniu należytej staranności.

 

Jeżeli bowiem w sprawie pojawiłby się okoliczności, które w chwili podpisywania umowy nie były możliwe do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności, adwokat mógłby powoływać się na zasadę wyrażoną w art. 3571 K.c., zgodnie z którym „jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratę, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, Sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę Sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym”.

 

W mojej ocenie żądanie dodatkowego wynagrodzenia przez adwokata nie znajduje uzasadnienia w prawie. Zasadne jest w przedmiotowej sprawie zwrócenie uwagi na § 1 ust 2 Kodeksu etyki Aadwokackiej, zgodnie z którym „naruszeniem godności zawodu adwokackiego jest takie postępowanie adwokata, które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu”. Zgodnie natomiast z § 44 Kodeksu etyki „adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów”. Z powyższego w mojej ocenie wynika, iż żądania adwokata jest nie tylko sprzeczne z zawartą umową, ale nadto sprzeczne z zasadami etyki zawodowej.

 

Pragnę zauważyć, że naruszenie Kodeksu etyki może skutkować pociągnięciem adwokata do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Kary dyscyplinarne są następujące:

 

  1. upomnienie,
  2. nagana,
  3. kara pieniężna,
  4. zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od trzech miesięcy do pięciu lat,
  5. wydalenie z adwokatury.

 

Reasumując, z uwagi na przedstawiony przez Panią stan faktyczny, a przede wszystkim brak wskazania, iż w sprawie wystąpiły nowe nadzwyczajne okoliczności, które upoważniałyby do wystąpienia z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia, w mojej ocenie żądanie zapłaty dodatkowo kwoty 1800 zł nie znajduje uzasadnienia w zawartej umowie, ani w innych przepisach prawa. Nie ulega jednak wątpliwości, iż brak takiej opłaty może przełożyć się na zaangażowanie adwokata w sprawę. Powyższe pozostaje jednak do Państwa oceny. W mojej opinii można wskazać w rozmowie z adwokatem na postanowienia Kodeksu etyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus sześć =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność cywilna adwokata

W sprawie spadkowej adwokat opłacił apelację kwotą 50 zł zamiast 100 zł. Apelacja została odrzucona. Czy jeżeli za namową adwokata złożyłam wniosek o przywrócenie terminu wraz z apelacją, to utracę taką możliwość? Czy mogę pociągnąć adwokata do odpowiedzialności cywilnej? Czy powinnam wystąpić do ni

Umowa dożywocia a zmiana warunków

Tata darował wnukowi i jego żonie dom i działkę w zamian za umowę dożywocia (pomoc w chorobie, pokój, dostęp do innych pomieszczeń itp.). Trzy lata temu wnuk rozwiódł się, nastąpił podział majątku. Umowę dożywocia przejął wnuk, spłacił byłą żonę. Obecnie sprzedał lub wynajął dom (nie możemy teg

Wynagrodzenie adwokata

Zrezygnowałam z usług pewnego adwokata, lecz on domaga się dodatkowej zapłaty i straszy sprawą sądową. W sumie otrzymał już ok. 10 tys. zł. Pieniądze były zawsze wręczane „do ręki”, nie mam żadnego potwierdzenia odbioru gotówki. Nie było zawartej pisemnej umowy na konkretn
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »