.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana warunków aukcji na Allegro w trakcie licytacji

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 08.04.2011

Brałem udział w licytacji mieszkania na Allegro, którą wygrałem, dając 20 tys. zł. Dopiero po wygraniu licytacji zauważyłem, że sprzedawca zmienił ofertę i teraz proponowana cena dotyczy metra kwadratowego. Zmiana nastąpiła po mojej pierwszej licytacji, a regulamin Allegro mówi: „Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Aukcji, jednakże może dokonać zmian treści zawartej w opisie Aukcji, które stanowią zmianę warunków transakcji, do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. W przypadku Aukcji z opcją Kup Teraz warunki transakcji zawarte w jej opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli ofertę przed dokonaniem omawianej zmiany. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Aukcji przez Sprzedającego, które stanowią zmianę właściwości towaru”. Po czyjej stronie jest prawo i czy sprzedający może żądać ode mnie ceny 20 tys. zł za m2? Czy może ja mogę zapłacić tylko 20 tys. zł za całe mieszkanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, iż złożone przez Pana oświadczenie woli polegające na przyjęciu oferty sprzedawcy, który bez Pańskiej wiedzy oraz wbrew regulaminowi prowadzenia aukcji zmienił w czasie trwania tej aukcji jej warunki, uznać należy za oświadczenie woli złożone pod wpływem błędu.

 

W związku z powyższym do oceny tego oświadczenia woli zastosowanie powinien znaleźć przepis art. 84 Kodeksu cywilnego, gdzie w § 1 stwierdza się, iż w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej.

 

Ponadto, stosownie do § 2, można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny).

 

Ponadto, zgodnie z art. 86 § 1 K.c., jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.

 

W przedmiotowej sprawie, zgodnie z przedstawionym przez Pana stanem faktycznym sprawy, uznać należy, iż sprzedający podstępnie wywołał u Pana błąd co do warunków aukcji i jej przedmiotu, a ponadto błąd ten miał istotne znaczenie i z pewnością, gdyby miał Pan pełną wiedzę o tym, że przedmiot licytacji zmienił się z mieszkania na m2 mieszkania, nie wziąłby Pan udziału w tej aukcji, a na pewno nie zaoferowałby Pan tak wysokiej kwoty za m2 mieszkania. Wobec powyższego przysługuje Panu prawo do skutecznego uchylenia się od skutków prawnych swojego oświadczenia woli i wycofania się z transakcji bez negatywnych dla siebie konsekwencji prawnych.

 

By przeanalizować z kolei ewentualne związanie sprzedającego pierwotną treścią i warunkami aukcji, w której wziął Pan udział, posłużyć należy się przede wszystkim przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi sprzedaż aukcyjną.

 

I tak, zgodnie z art. 701 § 1 K.c., umowa może być zawarta w drodze aukcji albo przetargu.

§ 2. W ogłoszeniu aukcji albo przetargu należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki aukcji albo przetargu albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków.

§ 3. Ogłoszenie, a także warunki aukcji albo przetargu mogą być zmienione lub odwołane tylko wtedy, gdy zastrzeżono to w ich treści.

§ 4. Organizator od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu.

 

Wobec powyższego zatem sprzedający, jeżeli nie zastrzegł tego uprzednio w warunkach aukcji, nie był uprawniony do zmiany tych warunków i był nimi związany od chwili przyjęcia oferty przez kupującego.

 

Zwrócić należy jednakże uwagę na treść art. 702 § 1 K.c., zgodnie z którym oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą, chyba że w warunkach aukcji zastrzeżono inaczej, a ponadto, stosownie do § 2, zawarcie umowy w wyniku aukcji następuje z chwilą udzielenia przybicia.

 

Ze względu na powyższe wskazać należy, iż niejako związanie sprzedającego warunkami umowy z kupującym trwa tak długo, jak długo oferowana przez tego kupującego kwota jest kwotą najwyższą; w razie złożenia przez innego kupującego wyższej kwoty związanie sprzedającego z pierwszym kupującym wygasa. Oznacza to również, że przyjęcie przez Pana pierwotnej oferty dotyczącej całego mieszkania przestało wiązać sprzedającego w chwili, gdy drugi z licytantów zaoferował wyższą kwotę, a w związku z tym związanie ofertą sprzedającego należy oceniać na chwilę, gdy ostatni z kupujących zaoferował najwyższą kwotę. W takiej sytuacji wątpliwa wydaje się możliwość domagania się od sprzedającego wydania całego mieszkania za wylicytowaną kwotę, gdyż, formalnie rzecz biorąc, sprzedający związany był z Panem w chwili zakończenia aukcji ofertą dotyczącą jedynie metrażu mieszkania.

 

Podkreślić jednakże trzeba, że polski ustawodawca niestety nie nadąża jeszcze z wprowadzaniem nowych przepisów szczegółowo regulujących kwestie związane z nowo powstającymi stosunkami prawnymi, wynikającymi w szczególności z transakcji przeprowadzanych poprzez internet.

 

Wobec tego opisana powyżej sytuacja prawna obejmująca kwestię związania sprzedającego warunkami oferty nie jest do końca jednoznaczna i w pewnych sytuacjach można dokonać jej odmiennej interpretacji, korzystniejszej dla kupującego.

 

Otóż, wobec jednoznacznych i klarownych przepisów dotyczących aukcji prowadzonych za pośrednictwem internetu, w doktrynie pojawiają się głosy za uznaniem, iż do kwestii związanych z wystawieniem określonej rzeczy na sprzedaż w drodze aukcji internetowej zastosowanie może znaleźć przepis art. 543 K.c., zgodnie z którym wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży.

 

Ponadto, jak się podkreśla, dopóki trwa sytuacja opisana w art. 543 K.c., dopóty istnieje związanie oferenta, umowa zatem może zostać zawarta przez proste przyjęcie oferty. W takiej sytuacji zawarcie umowy polega na przyjęciu przez sprzedającego do wiadomości oświadczenia klienta o chęci zakupu towaru, a ewentualna odmowa sprzedaży towaru przez sprzedającego kwalifikuje się jako niewykonanie umowy i uzasadnia odpowiedzialność odszkodowawczą sprzedawcy określoną w art. 471 K.c. Stosownie do treści tego artykułu dłużnik (tu sprzedający, który odmawia wydania towaru) obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Podsumowując – w świetle przedstawionych przez Pana okoliczności sprawy jest Pan uprawniony do skutecznego odstąpienia od umowy ze względu na wprowadzenie Pana przez sprzedającego w sposób podstępny w błąd. Natomiast związanie sprzedającego pierwotną wersją oferty jest mocno dyskusyjne i w zasadzie jedynie w drodze postępowania sądowego mógłby Pan próbować zobowiązać sprzedającego do wydania mieszkania po wylicytowanej przez Pana cenie. W takiej jednak sytuacji musiałby Pan z pewnością skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika przed sądem, gdyż wobec sporej zawiłości prawnej tej sprawy mógłby Pan sobie sam nie poradzić z odpowiednią interpretacją oraz argumentacją korzystnego dla Pana stanowiska.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl