.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana w statucie

Zmiana w statucie spółki wymaga specjalnych formalności. Zmiana w statucie powinna być zgłoszona odpowiednim organom. Dowiedz się więcej, jak dokonać legalnie i zgodnie z prawem zmiany w statucie.

 Potwierdza to orzecznictwo sądowe. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego „uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia, a nie od daty wpisu do rejestru, albowiem uchwała tego rodzaju zebrania ogólnego, podjęta zgodnie ze statutem, ma moc stanowiącą i charakter konstytutywny. Rejestracja zmian statutu ma tylko znaczenie deklaratoryjne, stwierdzające dokonanie przez właściwy organ statutowy czynności prawnej podlegającej rejestracji. Dlatego wpis do rejestru zmiany statutu nie ma znaczenia prawotwórczego” (postanowienie SN z dnia 05.12.1990 r., sygn.. akt I PR 440/90).

Z kolei w wyroku z dnia 18.09.2008 r. (sygn. akt I OSK 333/08) Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się za deklaratywnością zmian w statucie stowarzyszenia, stwierdzając, iż „podzielić należy pogląd, że rejestracja danych dotyczących sposobu reprezentacji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym należy do czynności o charakterze deklaratoryjnym. Tego rodzaju zmiana jest skuteczna od chwili podjęcia uchwały (z ograniczeniami wobec osób dokonujących czynności w dobrej wierze i w zaufaniu do rejestru stowarzyszeń). W przypadku gdy zmiana sposobu reprezentacji nie została jeszcze ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, dla stanowczego ustalenia sposobu prawidłowej reprezentacji wystarczy, gdy osoba prawna legitymuje się w postępowaniu przed Sądem uchwałą o zmianie statutu, bądź znowelizowanym, ujednoliconym tekstem statutu, albo tekstem nowo przyjętego statutu″.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Zmiany w statucie należy uwidocznić w jego treści, jednak najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby najpierw uchwalenie zmian w osobnej uchwale, a następnie (może to nastąpić w tej samej uchwale) ogłoszenie tekstu jednolitego statutu już z uwzględnieniem jego zmian i załączenie go do uchwały.

Po zmianie treści statutu należy to zgłosić do KRS, składając właściwie wypełniony wniosek KRS-ZM Zmiana, oraz dokonać zgłoszenia do GUS, składając właściwie wypełniony formularz RG-1 z załącznikiem RG-RD. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 14 dni od wprowadzenia zmian. Nie dokonuje się zgłoszenia do PKD, lecz wprowadzając zmianę do statutu w zakresie umożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej, należy określić jednocześnie przedmiot tej działalności, wskazując odpowiedni numer PKD.

Notarialna zmiana statutu wymagana jest w zasadzie wyłącznie, gdy statut ten został wprowadzony (jego treść określona) w akcie notarialnym obejmującym akt założycielski fundacji – jeżeli natomiast statut został sporządzony i wprowadzony osobnym dokumentem, po wcześniejszym ustanowieniu fundacji aktem notarialnym, to zmiany w statucie nie wymagają zachowania formy aktu notarialnego.    Przeczytaj pełną treść

 

 Oddziały, które nie są OPP, także przy pomocy uchwały zarządu oddziału określają zakres działalności statutowej odpłatnej, ale nie muszą tego nigdzie zgłaszać. Przyjęło się jednak w praktyce, że organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) działające na podstawie statutu winny informację o działalności odpłatnej umieścić w statucie.

Tak więc w Pani przypadku nie ma prawnej konieczności dokonywania zmian w statucie organizacji, wystarczy uchwała zarządu.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Zmiana pracodawcy, czyli przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

W przedsiębiorstwie wielozakładowym działają organizacje związkowe. Pracodawcami w rozumieniu przepisów prawa pracy są dyrektorzy poszczególnych zakładów. Nastąpiła ostatnio zmiana pracodawcy. Czy zmiana w statucie spółki polegająca na wpisie, że pracodawcą dla wszystkich pracowników spółki jest zarząd spółki, wymaga zgody związków zawodowych? Jeżeli pracowników nie powiadomiono na piśmie o tej zmianie w statucie i o możliwości wypowiedzenia umowy, to czy taka zmiana pracodawcy jest skuteczna i ważna? Kto jest stroną zakładowego układu zbiorowego pracy?Rodzaj umowy o pracę zawartej na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki handlowej
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 2007-01-25, I PK 213/06

Umowa o pracę zawarta na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki handlowej jest umową o pracę na czas wykonania określonej pracy (art. 25 § 1 KP).(Zmiana w statucie)

Statut fundacji a PKD – ile PKD może zawierać statut fundacji?

Chciałabym założyć fundację społeczną, którą w przyszłości będę chciała zarejestrować jako organizację pożytku publicznego. Przygotowuję obecnie statut fundacji. Czy statut musi zawierać wszystkie PKD, jakie mam zamiar zgłosić podczas rejestracji do KRS? Jest ich bardzo dużo i nie chciałabym odstraszyć potencjalnych darczyńców. Nie chcę, żeby statut fundacji był zbyt obszerny.

(Zmiana w statucie)

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl