Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana umowy spółki w trybie art. 246 K.s.h.

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 19.02.2015

Uchwały zgromadzenia wspólników zmieniające umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zapadają kwalifikowaną większością głosów. O tym, jaka większość jest wymagana, decyduje istotność zmian umowy.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 246 § 1 Kodeksu spółek handlowych1 uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością dwóch trzecich głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości trzech czwartych głosów. Umowa spółki może jednak ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał.

 

Art. 246 K.s.h. ustanawia więc wyjątek od ogólnej zasady z art. 245 kodeksu, zgodnie z którym uchwały zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględną większością głosów. Jak wynika z przepisu art. 246 K.s.h., do podjęcia uchwały zmieniającej umowę spółki wymagana jest zawsze kwalifikowana większość głosów, przy czym w zależności od tego czy zmiany w umowie są istotne, może być to większość dwóch trzecich głosów, lub większość trzech czwartych głosów. W przypadku gdy umowa spółki tak stanowi, wymagana większość do podjęcia uchwały może być określona bardziej rygorystycznie. Art. 246 K.s.h. nie określa, czy przy podejmowaniu uchwał we wskazanym w nim trybie należy brać pod uwagę kwalifikowaną większość głosów oddanych na zgromadzeniu, czy też ogólną liczbę głosów, jaka przysługuje wszystkim wspólnikom. Wydaje się, że jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, należy tu brać pod uwagę liczbę głosów oddanych na zgromadzeniu wspólników.

 

Zaznaczyć należy, że głosowanie na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. następuje udziałami. Zgodnie z art. 242 Kodeksu spółek handlowych na każdy udział o równej wartości nominalnej lub na każde 10 złotych wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada jeden głos. Umowa spółki może ustanawiać liczbę głosów przypadających na udział w odmienny sposób, np. ustanawiając udziały uprzywilejowane w zakresie prawa głosu (w takim przypadku na jeden udział nie może przypadać więcej niż trzy głosy). Niezależnie od tego możliwa jest jednak sytuacja, w której jeden ze wspólników przegłosuje wszystkich pozostałych udziałowców, ponieważ posiada odpowiednią liczbę głosów ze swoich udziałów.

 

Ważnym zagadnieniem z zakresu dokonywania zmian umowy spółki w trybie art. 246 K.s.h. jest istotność zmian umowy. Od tego, czy zmiany są istotne, czy też nie, zależy bowiem, czy do ich dokonania wymagana jest większość trzech czwartych (zmiany istotne), czy dwóch trzecich głosów (pozostałe zmiany). Kodeks spółek handlowych nie wskazuje wprost, które zmiany należy uważać za istotne. Należy więc tę kwestię rozpatrywać zawsze indywidualnie. Zmianą istotną będzie np. zmiana przedmiotu działalności spółki, ale tylko w przypadku, gdy w sposób znaczący rozszerza lub ogranicza przedmiot tej działalności.

 

Zgodnie z art. 246 § 3 K.s.h. szczególnego trybu wymaga podjęcie uchwały dotyczącej zmiany umowy spółki, zwiększającej świadczenia wspólników lub uszczuplającej prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom. Podjęcie takiej uchwały wymaga zgody wszystkich wspólników, których ona dotyczy.

 

Zgodnie z art. 255 § 1 K.s.h. zmiana umowy spółki, oprócz podjęcia uchwały, wymaga również dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 19.02.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + sześć =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki