Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana umowy spółki a PCC

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 14.01.2016

Zmiana umowy spółki, tak samo jak jej zawarcie, podlega co do zasady obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Dotyczy to wszystkich spółek, w tym również spółki cywilnej.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Definicja spółki w ustawie o PCC

 

Rozważając kwestię podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), należnego w związku z dokonaniem zmiany umowy spółki, należy zaznaczyć, że odmiennie niż jest to w prawie cywilnym, w rozumieniu ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych1 (zwanej dalej „ustawą o PCC”), spółka cywilna uważana jest za spółkę osobową. Definicje istotne dla zasad obliczania podatku od czynności cywilnoprawnych ustawa o PCC wprowadza w art. 1a. Zgodnie z tym przepisem:

 

 1. spółka osobowa – to spółki: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa lub komandytowo-akcyjna;
 2. spółka kapitałowa – to spółka: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna lub europejska;
 3. siedziba spółki – to siedziba spółki określona w umowie spółki;
 4. rzeczywisty ośrodek zarządzania – to miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający spółki kapitałowej;
 5. państwo członkowskie – to państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Zakres opodatkowania

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k ustawy o PCC podatkowi podlegają w szczególności zmiany umowy spółki, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy czym przez zmianę umowy zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o PCC uważa się:

 

 1. przy spółce osobowej – wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania;
 2. przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty;
 3. przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej;
 4. przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
  • rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego,
  • siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego

   – także wtedy, gdy czynność ta nie powoduje podwyższenia kapitału zakładowego.

 

Zmiana umowy spółki podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się:

 

 1. w przypadku spółki osobowej – siedziba tej spółki;
 2. w przypadku spółki kapitałowej:
  • rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
  • siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

 

Zwolnienia od PCC

 

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o PCC nie podlegają podatkowi, pod warunkiem, że ich wynikiem nie jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej, zmiany umowy spółki związane z:

 

 1. łączeniem spółek kapitałowych,
 2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 3. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
  • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
  • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

 

Na mocy art. 9 pkt 11 ustawy o PCC zwalnia się od podatku zmiany spółki:

 

 1. związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany,
 2. związane z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska,
 3. związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o którą obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę kapitałową, pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w okresie 4 lat po jego obniżeniu,
 4. jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.

 

Ciężar obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania i stawka podatku

 

Zgodnie z art. 4 ustawy o PCC obowiązek podatkowy ciąży:

 

 1. przy zmianie w umowie spółki cywilnej – na wspólnikach,
 2. przy pozostałych umowach spółki – na spółce.

 

Podstawę opodatkowania PCC przy zmianie umowy spółki stanowi natomiast:

 

 1. przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego – wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy,
 2. przy dopłatach – kwota dopłat,
 3. przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika – kwota lub wartość pożyczki,
 4. przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania – roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania,
 5. przy przekształceniu lub łączeniu spółek – wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia,
 6. przy przeniesieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby – wartość kapitału zakładowego.

 

Od podstawy opodatkowania odlicza się:

 

 1. kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego;
 2. opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego;
 3. opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wymaganych wpisach.

 

Stawka PCC przy zmianie umowy spółki zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o PCC wynosi 0,5%.

 

 

 

 

_____________________________

* Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.01.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 minus X =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »