Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana testamentu na darowiznę

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.03.2015

Kilka lat temu mąż zapisał w testamencie mieszkanie na mnie. Teraz chce, by mieszkanie stanowiło moją własność. Jak to załatwić? Do spadku mogą być uprawnieni ewentualnie mąż męża, jego siostrzeniec i nasza wspólna córka zamieszkała w Kanadzie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. Z treści Pani pytania wynika, że pozostaje Pani w związku małżeńskim, z którego pochodzi córka. W przeszłości Pani małżonek sporządził testament, w którym wskazał Panią jako osobę, która ma odziedziczyć mieszkanie. W chwili obecnej Pani małżonek zamierza darować na Pani rzecz mieszkanie, które wskazał w testamencie.

 

W treści pytania wskazuje Pani, iż do spadku powołany jest brat męża, syn siostry męża i Państwa wspólna córka zamieszkała w Kanadzie.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż darowanie mieszkania na rzecz Pani w chwili obecnej wymagałoby odwołania testamentu lub jego części. Mając na uwadze treść Pani pytania, przypuszczam, że małżonek w testamencie wskazał Panią, córkę, syna siostry i brata. Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Dla ważności sporządzonego przez Pani małżonka testamentu konieczne jest, aby testament zawierał rozrządzenie majątkiem wyłącznie przez małżonka. Testament może zawierać bowiem rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.

 

Pani małżonek jako przyszły spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

 

Pani małżonek może także sporządzić nowy testament, po uprzednim darowaniu na Panią mieszkania. Wyraźnie podkreślić należy, iż gdyby Pani małżonek zdecydował się sporządzić nowy testament, w jego treści zasadne byłoby wskazanie, czy poprzedni testament odwołuje, czy też nie. Jeżeli Pani małżonek sporządziłby nowy testament, nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią nowego testamentu.

 

Gdyby natomiast Pani małżonek nie zdążył sporządzić nowego testamentu, wówczas mielibyśmy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. W pierwszej kolejności proszę zauważyć, iż w chwili obecnej do spadku powołana jest Pani i córka. Powyższe wynika z art. 913 § 1 K.c., zgodnie z którym „w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”.  Jeżeli zatem Pani małżonek zmarłby w chwili obecnej, to do spadku powołana byłaby Pani i córka.

 

Zasadne jest jednak dokonanie czynności darowizny oraz sporządzenia nowego testamentu w jednym dniu w kancelarii notarialnej. Darowizna mieszkania wymaga bowiem zachowania formy aktu notarialnego. Zgodnie z art. 959 K.c. „testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego”.

 

Podkreślić należy, iż przeniesienie w chwili obecnej na Panią prawa własności nieruchomości lokalowej skutkować może dochodzeniem przez spadkobierców zachowku. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)

 

Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Innymi słowy jeżeli od czasu darowizny upłynie 10 lat, wówczas darowizna nie będzie wliczana do zachowku. Powyższe ma dla Pani istotne znaczenie, bowiem mniemać należy, iż mieszkanie przedstawia największą wartość z majątku spadkowego. Powyższe skutkowałoby obowiązkiem spłaty przez Panią pozostałych spadkobierców.

 

Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwilą ustalania zachowku. Należy zatem mieć na uwadze, iż w chwili obecnej powszechnie wiadome jest, że wartość nieruchomości spadła. Powyższe powoduje, że nawet gdyby darowizna byłaby brana pod uwagę przy zachowku, wartość byłaby niższa, a to z uwagi na ogólny spadek wartości nieruchomości. Po 10 latach darowizna z mocy prawa nie będzie wliczana do zachowku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + pięć =

»Podobne materiały

Jakie znaczenie testamentu - polecenie czy zapis?

Jakie jest znaczenie (polecenie czy zapis) własnoręcznie spisanego testamentu mojej matki o następującej treści: „Testament. Ja, niżej podpisana, (...), oświadczam: z chwilą mojej śmierci przekazuję w tym testamencie moje mieszkanie (...) mojemu (...) synowi (...), zamieszkałemu (...) [podpis

 

Przekazanie nieruchomości przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną

Mąż jest kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Opiekujemy się nią, dbamy także o kamienicę, która jest w jej posiadaniu (i to właśnie urząd budowlany starał się o ubezwłasnowolnienie właścicielki ze względu na zaniedbania). Osoba ta chciałaby przekazać nam nieruchomość (rodzina w ogóle

 

Sporządzenie testamentu wyłączającego z dziedziczenia męża

W trakcie trwania małżeństwa nabyłam prawo do lokalu mieszkaniowego, użytkowania ogródka działkowego oraz kupiłam samochód i uczyniłam syna współwłaścicielem. Czy mogę przed notariuszem sporządzić testament i wskazać w nim, że cały mój majątek odziedziczy syn? Nie chcę, by coś dostał mąż.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »