Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana statutu stowarzyszenia - zapis o zarządzie

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 12.10.2010

W naszym stowarzyszeniu mamy zarząd, który składa się z minimum czterech osób. Taki jest zapis statutowy. Chcemy zmienić tę liczbę na minimum trzy osoby. Jak powinien brzmieć zapis w statucie? W tym momencie zapis brzmi tak: „Zarząd składa się minimum z 4 osób (w tym Prezesa i Wiceprezesa ). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać sekretarza i skarbnika. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków Zarządu”.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach wynika, że „statut stowarzyszenia powinien określać m.in. zasady dokonywania jego zmian”. To więc w statucie powinniśmy mieć zapisaną informację, kto może dokonać zmiany i w jaki sposób może to zrobić. Zmiany statutu stowarzyszenia mogą zostać uchwalone tylko przez walne zebranie członków stowarzyszenia, czyli przez samych zainteresowanych działających w stowarzyszeniu.

 

Z § 23 załączonego przez Pana statutu wynika, że „zmiany Statutu i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania″.

 

Proponuję ustalić ilość członków zarządu w przedziale np. od 3 do 5. To pomoże, jeśli któryś z członków zrezygnuje bądź z przyczyn niezależnych nie będzie mógł dalej pełnić funkcji. Nie będziecie Państwo wówczas musieli natychmiast zmieniać składu zarządu i zgłaszać tej zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Przykładowy zapis w statucie może więc wyglądać następująco: „Zarząd Stowarzyszenia składa się z minimum 3 osób (w tym Prezesa i Wiceprezesa) i nie więcej niż 5 osób: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Wiceprezesów”.

 

Proszę również pamiętać, że zgodnie z art. 21 Prawa o stowarzyszeniach „zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia”.

 

Warto jednak zwrócić uwagę, iż wpis ten ma charakter deklaratoryjny (nie stwarza niczego nowego, a tylko potwierdza istniejący stan prawny), gdyż zmiana statutu ma moc prawną już od chwili podjęcia uchwały.

 

Potwierdza to orzecznictwo sądowe. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego „uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia, a nie od daty wpisu do rejestru, albowiem uchwała tego rodzaju zebrania ogólnego, podjęta zgodnie ze statutem, ma moc stanowiącą i charakter konstytutywny. Rejestracja zmian statutu ma tylko znaczenie deklaratoryjne, stwierdzające dokonanie przez właściwy organ statutowy czynności prawnej podlegającej rejestracji. Dlatego wpis do rejestru zmiany statutu nie ma znaczenia prawotwórczego” (postanowienie SN z dnia 05.12.1990 r., sygn.. akt I PR 440/90).

 

Z kolei w wyroku z dnia 18.09.2008 r. (sygn. akt I OSK 333/08) Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się za deklaratywnością zmian w statucie stowarzyszenia, stwierdzając, iż „podzielić należy pogląd, że rejestracja danych dotyczących sposobu reprezentacji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym należy do czynności o charakterze deklaratoryjnym. Tego rodzaju zmiana jest skuteczna od chwili podjęcia uchwały (z ograniczeniami wobec osób dokonujących czynności w dobrej wierze i w zaufaniu do rejestru stowarzyszeń). W przypadku gdy zmiana sposobu reprezentacji nie została jeszcze ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, dla stanowczego ustalenia sposobu prawidłowej reprezentacji wystarczy, gdy osoba prawna legitymuje się w postępowaniu przed Sądem uchwałą o zmianie statutu, bądź znowelizowanym, ujednoliconym tekstem statutu, albo tekstem nowo przyjętego statutu″.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + dziesięć =

»Podobne materiały

Umorzenie postępowania administracyjnego i jego konsekwencje

NSA uchylił w 2005 r. decyzję gminy w sprawie budowy kontenerowej stacji transformatorowej obsługującej niewielkie osiedle. Stacja została wybudowana i uruchomiona zgodnie z prawem – przed rozpatrzeniem sprawy przez NSA. Po otrzymaniu rozstrzygnięcia NSA gmina podjęła decyzję o umorzeniu spraw

 

Poprawka w zaakceptowanym akcie notarialnym

Otrzymałem rok temu od rodziców w formie darowizny dom i działkę. W zaakceptowanym akcie notarialnym występuje jednak przypadkowy błąd (tzw. literówka) przy określeniu metrażu nieruchomości. Czy można dokonać zmian w istniejącym akcie notarialnym? Czy dokument może być uznany za nieważny albo niezgo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »