.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana statutu spółki

Zmiana statutu spółki wymagana jest w określonych sytuacjach, w których następują zmiany w spółce. Zmiana statutu spółki wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. Potrzebujesz więcej informacji o zmianie statutu spółki – zgłoś się do naszych prawników.

 Na skutek zmiany statutu kompetencje do odwołania i powoływania członków zarządu zastrzeżone zostały dla rady nadzorczej. Jednakże, w ocenie Sądu Rejonowego, doszło do skutecznego rozwiązania umowy o pracę, mimo że nie nastąpiła w tym zakresie stosowna zmiana w umowie o pracę. Uchwała ta została bowiem podjęta zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i spowodowała nie tylko ustanie stosunku organizacyjnego lecz również stosunku pracy poprzez powiązanie w treści umowy czasu jej trwania z pełnieniem funkcji prezesa zarządu. Sąd wskazał także, iż zmiana statutu Spółki nie wymagała wypowiedzenia zmieniającego, gdyż nie pogorszyła sytuacji powoda, bowiem bez znaczenia pozostawało, jaki organ mógł dokonać jego odwołania skoro działał on w imieniu Spółki.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Organ pierwszej instancji postanowieniem z 9 marca 2007 r. uznał, że stanowisko spółki zaprezentowane we wniosku jest nieprawidłowe i powołując się m.in. na art. 7 ust. 3 pkt 3, art. 12 ust. 4 pkt 4 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., dalej: u.p.o.p.) stwierdził, że wydatki poniesione w związku z przychodami, które na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie są zaliczane do przychodów nie mogą stanowić kosztów ich uzyskania. Rozpoznając zażalenie na powyższe postanowienie Dyrektor Izby Skarbowej w B. stwierdził, że brak jest podstaw do jego uchylenia i decyzją z 25 maja 2007 r. odmówił zmiany zaskarżonego postanowienia organu pierwszej instancji. 3. W skardze na powyższą decyzję spółka zarzuciła naruszenie art. 12 ust. 4 pkt 4 u.p.d.o.p. 4. Uzasadniając podjęte rozstrzygnięcie sąd pierwszej instancji powołując się na treść art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p. wskazał, że podwyższenie kapitału zakładowego wiąże się ze sformalizowanym trybem zmiany statutu spółki. Jego celem jest zmiana struktury kapitałowej w spółce poprzez określenie kapitału zakładowego na wyższym niż dotychczasowy poziomie. Podwyższenie wiązać się musi nie tylko ze zmianą układu formalnego, polegającego na zmianie statutu spółki, ale także znajduje to odzwierciedlenie w bilansie spółki. Na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego powinny być wniesione wkłady pieniężne lub niepieniężne. Proces podwyższenia kapitału zakładowego obejmuje więc stronę formalną, jaką są czynności związane z podwyższeniem, w tym czynność prawna zmiany statutu spółki, jeżeli dochodzi do takiej zmiany oraz czynność faktyczna w postaci wniesienia wkładów do spółki na podwyższenie kapitału zakładowego. Przyczyny podwyższenia kapitału zakładowego mogą być bardzo różne.    Przeczytaj pełną treść

 

 Z analizy całokształtu owych przepisów wynika w sposób niezbity, że rozstrzygnięcia w kluczowych dla działalności spółki akcyjnej kwestiach (np. zmiany statutu spółki, zatwierdzenia sprawozdań zarządu, zbycia lub nabycia nieruchomości itd.) zastrzeżone zostały do właściwości walnego zgromadzenia, podejmującego decyzje w drodze uchwał.

Wspomniane uchwały, jeżeli w statucie nie zastrzeżono jednomyślności, podejmowane są określoną większością głosów. Przykładowo, uchwały dotyczące zmiany statutu spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zbycia przedsiębiorstwa spółki albo jego zorganizowanej części zapadają większością trzech czwartych głosów. Zaś uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości dwóch trzecich głosów (art. 415 oraz 416 K.s.h.).    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Zmiana pracodawcy, czyli przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

W przedsiębiorstwie wielozakładowym działają organizacje związkowe. Pracodawcami w rozumieniu przepisów prawa pracy są dyrektorzy poszczególnych zakładów. Nastąpiła ostatnio zmiana pracodawcy. Czy zmiana w statucie spółki polegająca na wpisie, że pracodawcą dla wszystkich pracowników spółki jest zarząd spółki, wymaga zgody związków zawodowych? Jeżeli pracowników nie powiadomiono na piśmie o tej zmianie w statucie i o możliwości wypowiedzenia umowy, to czy taka zmiana pracodawcy jest skuteczna i ważna? Kto jest stroną zakładowego układu zbiorowego pracy?Organizacja non-profit rozpoczynająca działalność gospodarczą

Jakie warunki powinna spełnić fundacja non-profit, by zachować swój status i rozpocząć działalność gospodarczą?Jak przekształcić spółkę jawną w akcyjną – opis przekształcenia spółki

Jak przekształcić spółkę jawną w akcyjną? Ile to może trwać? Wszyscy wspólnicy zgadzają się na przekształcenie spółki i wszyscy są uprawnieni do prowadzenia spraw spółki (o ile to istotne).

(Zmiana statutu spółki)

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl