Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana stanowiska pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 09.04.2010

Przebywam obecnie na urlopie macierzyńskim, a jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony na kierowniczym stanowisku. Obecnie w firmie została zatrudniona inna osoba (na taką samą umowę). Wkrótce wracam do pracy, ale dowiedziałam się, że mojego dawnego stanowiska na razie nie ma i mogę objąć tylko inne, niższe stanowisko, z zachowaniem obecnej umowy. Boję się zmiany umowy i warunków pracy. Czy zachowanie pracodawcy jest właściwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W dniu 1 stycznia 2009 r. na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) nowy przepis art. 1832 regulujący zasady zatrudniania pracowników po zakończeniu wykorzystywania urlopu macierzyńskiego.

 

Zgodnie z nim „pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu”.

 

Zgodnie z ogólnymi zasadami wykonywania zobowiązań, po ustaniu przyczyny usprawiedliwiającej nieobecność pracownika w pracy, pracownik jest obowiązany wykonywać umówioną pracę, a pracodawca zatrudniać pracownika i wypłacać umówione wynagrodzenie. Przepis art. 1832 umożliwia pracodawcy dokonanie jednostronnej, trwałej zmiany treści stosunku pracy i ustalenia innego rodzaju pracy od rodzaju pracy umówionego przez strony. Na podstawie art. 1832 K.p. pracodawca, jeżeli zatrudnianie pracownika na dotychczasowym stanowisku nie jest możliwe, może przenieść pracownika na inne stanowisko równorzędne, a nawet na stanowisko niższe, ale odpowiadające kwalifikacjom pracownika. Przeniesienie pracownika na inne stanowisko nie może spowodować obniżenia wynagrodzenia pracownika.

 

Reasumując, w świetle powyższych informacji pracodawca ma prawo dokonania jednostronnego przeniesienia pracownika na inne stanowisko (nawet jeśli jest ono niższe od dotychczas zajmowanego) pod warunkiem jednak, że to przeniesienie nie spowoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika, a to inne stanowisko odpowiada kwalifikacjom pracownika.

 

Pracodawca, powierzając inne stanowisko, nie musi nawet wręczać pracownikowi wypowiedzenia warunków pracy i płacy, chyba że chce jednocześnie zmienić pracownikowi inne warunki zatrudnienia, np. miejsce pracy. Pogląd ten został wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z 1 października 1984 r. (sygn. akt I PRN 129/84). Choć rozstrzygnięcie to zapadło na podstawie analogicznej regulacji odnoszącej się do urlopu wychowawczego, to ze względu na brzmienie przepisów zachowuje ono swoją aktualność w odniesieniu do nowej regulacji powrotu z urlopu macierzyńskiego.

 

Co istotne, zgoda pracownika na przeniesienie nie ma tutaj znaczenia. Jeśli więc pracownik odmówi podjęcia pracy, naraża się nie tylko na to, że pracodawca wypowie umowę o pracę, ale również że rozwiąże z pracownikiem umowę w trybie dyscyplinarnym.

 

Pamiętać bowiem należy, że jest to zgodne z prawem polecenie przełożonego dotyczące pracy (oczywiście przy zachowaniu warunków wskazanych w omawianym przepisie), a co za tym idzie – odmowa realizacji tego polecenia może zostać uznana za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co w efekcie może skutkować dyscyplinarką.

 

Zdarza się jednak, że pracodawca nie może zaproponować pracownikowi żadnego stanowiska, nawet niższego od zajmowanego przed urlopem.

 

W takiej sytuacji pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 listopada 1994 r. (sygn. akt I PRN 77/94) dopuścił tę możliwość, jeżeli pracodawca nie może zatrudnić pracownika na jakimkolwiek z wyżej opisanych stanowisk (tj. stanowisku dotychczasowym, równorzędnym lub innym, odpowiadającym kwalifikacjom). Wyrok ten również zapadł w odniesieniu do pracownika powracającego z urlopu wychowawczego, lecz ze względu na analogiczne brzmienie przepisu należy uznać, że zachowuje on swoją aktualność.

 

Pracodawca chcący rozwiązać istniejący stosunek pracy z pracownikiem powracającym z urlopu macierzyńskiego powinien jednak dodatkowo mieć na względzie zakaz dyskryminowania pracowników. Dokonując interpretacji przepisów unijnych dyrektyw, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 11 października 2007 r. (sygn. akt C 460/06) uznał, że ochrona pracownicy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego obejmuje nie tylko ochronę przed decyzją pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy, lecz również zakazuje pracodawcy rozpoczynania działań przygotowawczych do takiej decyzji przed upływem szczególnej ochrony.

 

Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, proszę rozważyć skorzystanie z możliwości, jaką daje art. 1867 K.p. Zgodnie z nim „pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika”.

 

Zgodnie natomiast z art. 1868 § 1 K.p. „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika”.

 

Jeśli zdecydowałaby się Pani na obniżenie wymiaru czasu pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego, podlegałaby Pani wówczas ochronie przed zwolnieniem. Okres ochronny trwa w tym przypadku od dnia złożenia przez Panią wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Proszę jednak pamiętać, że jeżeli pracownik złożyłby wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy, skutek w postaci rozwiązania nastąpi w terminie wynikającym z tej czynności.

 

Jeśli jednak wydaje się Pani, że powrót na dawne stanowisko jest możliwy, a jedynie pracodawca dopuszcza się łamania przepisów prawa, musiałaby Pani udowodnić pracodawcy, że zatrudnienie na dotychczasowym stanowisku jest możliwe, czyli wykazać jego złą wolę. Nie ukrywam, że w opisanych okolicznościach może być to trudne, niemniej może Pani spróbować.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + VI =

»Podobne materiały

Skrócenie urlopu wychowawczego

Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Obecnie przebywam na urlopie wychowawczym. Dowiedziałam się, że jestem w drugiej ciąży, chciałabym więc przerwać urlop wychowawczy i pójść na zwolnienie lekarskie? Jak to zrobić? Dodam, że nie mam zamiaru wracać do tej firmy po porodzie.

 

Odmowa udzielenia urlopu zdrowotnego dla nauczyciela

Mój staż pracy wynosi 23 lata, jestem nauczycielem na pełen etat, na czas nieokreślony. Pod koniec maja złożyłam wniosek wraz z orzeczeniem lekarskim o udzielenie mi urlopu zdrowotnego w wymiarze roku. Kolejnego dnia otrzymałam informację o zmniejszeniu liczby godzin od września i decyzję dyrekcji,

 

Wymiar urlopu dla nauczyciela zatrudnionego w placówce nieferyjnej

Nauczyciel jest zatrudniony w placówce nieferyjnej na 19/25 etatu. Według organizacji pracy pracuje codziennie po 3,8 godziny. Ile dni urlopu należy udzielić temu nauczycielowi?

 

Plan urlopowy a zaległy urlop

W zakładzie sporządzane są plany urlopowe na dany rok. Przygotowywane są przed początkiem roku, na który będą obowiązywały, toteż nie uwzględniają dni urlopu zaległego. Pracownik zaplanowany urlop bieżący rozpoczyna w dni 01.06. Z poprzedniego roku zostało mu 2 dni niewykorzystanego urlopu. Nie okre

 

Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego

Złożyłem wniosek o urlop wypoczynkowy i wpisałem pracownika, który mógłby mnie zastąpić w danym dniu. Kierownik stwierdził, że nie skonsultowałem tego z nikim i odmówiono mi udzielenia urlopu wypoczynkowego, a zamiast tego wpisano urlop na żądanie. Czy pracodawca ma prawo tak postąpić i odmówić mi u

 

Urlop dla pracownika zatrudnionego na pół etatu

Jestem pracownikiem zatrudnionym na pół (1/2) etatu. Umowa o pracę. Pracuję u pracodawcy ponad 2 lata. Ile przysługuje mi dni urlopu oraz (stawka godzinowa wynosi 12 złotych netto) jakie wynagrodzenie przysługuje mi za te dni?

 

Nakaz wykorzystania urlopu w konkretnym terminie

Pracuję w zakładzie, w którym w tym roku pani dyrektor zarządziła, że wszyscy pracownicy muszą wykorzystać swój urlop wypoczynkowy TEGOROCZNY według schematu: 6 dni w I kwartale, 14 dni w II i III kwartale oraz 6 dni w IV kwartale. Zaznaczam, że od tej reguły nie ma wyjątków, bo „wszyscy muszą

 

Ile trzeba przepracować, by pójść na płatny urlop wychowawczy?

Miałam umowę do dnia porodu, potem macierzyński, następnie zasiłek dla bezrobotnych i nowa praca przez 3 miesiące – umowa o pacę na 1/2 etatu zawarta na 5 lat. Ile trzeba przepracować, by pójść na płatny urlop wychowawczy (z opieki przy niskich dochodach), bo pracodawca jest w stanie udzi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »