Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana stanowiska pracy nauczyciela mianowanego

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 29.06.2010

W tym roku moja mała wiejska szkoła podstawowa, w której pracuję od przeszło 20 lat, zostanie zlikwidowana. Jestem nauczycielem mianowanym. Mam wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, uczyłam w klasach łączonych. Zostałam poinformowana, że planowane jest przeniesienie mnie do pracy w nowo otwieranym punkcie przedszkolnym w budynku likwidowanej szkoły. Do oddziału, który miałabym prowadzić, uczęszczałyby dzieci od lat 3 do 6 (do jednej grupy). Praca w przedszkolu nie stoi w sprzeczności z moim wykształceniem. Pierwotnie jednak punkt przedszkolny miał podlegać szkole w sąsiedniej miejscowości, ale ostatnio dowiedziałam się, że będzie podlegał przedszkolu w mieście – to mnie zaniepokoiło.

Obawiam się, że zmiana stanowiska pracy pozbawi mnie niektórych uprawnień. Proszę o wyjaśnienie, jeśli zostanę w tym przedszkolu, czy będę nadal miała wypłacany dodatek wiejski oraz za pracę w warunkach trudnych tzn. nauczanie w klasach łączonych? Jak wyglądałoby to przeniesienie: czy powinnam dostać wypowiedzenie i odprawę, czy przeniesienie bez odprawy? Kiedy powinnam uzyskać dokumenty w tej sprawie, bo na razie wszystko ustalane jest ustnie? Czy w ogóle powinnam zgodzić się na takie przeniesienie? Proszę o poradę, która pozwoli mi podjąć korzystne dla mnie decyzje.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem Pani zaniepokojenie w kwestii zmiany pracodawcy, jednak uważam, iż proponowana Pani zmiana stanowiska pracy nie powinna budzić Pani niepokoju.

 

Karta Nauczyciela, mimo iż posługuje się w większości swych zapisów słowami „nauczyciel”, „szkoła”, to ma zastosowanie także do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, zwłaszcza tych publicznych. W stosunku do przedszkoli niepublicznych obowiązkowe stosowanie Karty Nauczyciela jest rzeczywiście ograniczone, ponieważ jednak Pani nowym pracodawcą będzie nadal samorząd gminny, oznacza to, iż przedszkole będzie miało status przedszkola publicznego, a tym samym nie zostanie wyłączone stosowanie Karty i jej regulacji.

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela: „Ustawie podlegają nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w: publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z zastrzeżeniem nauczycieli zatrudnieniowych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego”.

 

Jako że Pani przedszkole prowadzone jest przez samorząd, podlega Pani – w myśl powyższego – pod Kartę Nauczyciela.

 

Również w słowniku ustawowym ustawodawca wskazuje, iż Karta Nauczyciela ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach. Wynika to z definicji zawartych w art. 3: „Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 i 1a; 2) szkołach bez bliższego określenia – rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a, a także odpowiednio ich zespoły”.

 

Karta Nauczyciela wprowadza ograniczenie obowiązkowego jej stosowania w stosunku do nauczycieli przedszkolnych w sytuacji, gdy zatrudnieni są w wymiarze mniejszym niż cały etat w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a także przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

 

Oznacza to, iż po zmianie miejsca pracy, czyli po przejściu do nowej placówki, nadal przysługiwać Pani będą:

 

 1. wyposażenie stanowiska pracy, umożliwiające realizację dydaktyczno-wychowawczego programu nauczania (art. 29 ust. 2);
 2. wynagrodzenia dla nauczycieli, które składa się z: 1) wynagrodzenia zasadniczego; 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (art. 30 ust. 1);
 3. dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy (art. 33);
 4. dodatek za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach (art. 34);
 5. wynagrodzenie za nadgodziny (art. 35);
 6. czas pracy wynosi nadal 40 godzin, z zastrzeżeniem, iż zmienia się Pani liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć i tak (art. 42):
  „Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych dla:
  1) Nauczycieli przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich, wynosi 25 godzin;
  2) Nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich – 22 godziny”.
 7. prawo do wynagrodzenia za pracę wychowawczą i dydaktyczną w dni wolne lub święta (art. 42c);
 8. nagroda jubileuszowa (art. 47);
 9. „trzynastka” (art. 48);
 10. prawo do nagród za osiągnięcia dydaktyczne, jeżeli są przewidziane środki w budżecie organu prowadzącego (art. 49);
 11. prawo do otrzymania Medalu Komisji Edukacji (art. 51);
 12. prawo do funduszu socjalnego, jeżeli jest utworzony (art. 53);
 13. dodatki za pracę w warunkach wiejskich (art. 54 i 56);
 14. prawdo do urlopu w wysokości 35 dni, bowiem przedszkola publiczne nie są placówkami feryjnymi (art. 64);
 15. urlop płatny dla dalszego kształcenia (art. 68);
 16. urlop dla poratowania zdrowia (art. 73);
 17. uprawnienia emerytalne.

 

Przeniesienie nauczyciela na jego wniosek lub za jego zgodą na podstawie art. 18 Karty odbywa się bez rozwiązywania dotychczasowego stosunku pracy. Pozostaje on nawiązany w drodze mianowania i jest kontynuowany w nowym miejscu pracy. Przeniesienie dotyczy wyłącznie nauczycieli, dla których podstawą nawiązania stosunku pracy jest mianowanie. Oznacza to, iż z tego trybu mogą skorzystać nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni na podstawie mianowania. Zmiana stanowiska pracy nauczyciela powinna pozostać w zgodzie z posiadanymi przez niego kwalifikacjami. W takiej jednak sytuacji nie przysługuje Pani odprawa, bowiem Pani stosunek pracy nie ulegnie rozwiązaniu, a jedynie zmieni się miejsce świadczenia pracy – ze szkoły na przedszkole.

 

W wyroku z dnia 25 stycznia 2007 r., I PK 195/06 Sąd Najwyższy wskazał, iż: „[...] zamiar zmiany miejsca pracy przez nauczyciela mianowanego nie realizuje się przez zawarcie umowy o pracę, lecz tylko w drodze przeniesienia na własną prośbę (za zgodą lub z urzędu) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. [...] Po przeniesieniu nauczyciela mianowanego, jego stosunek pracy na nowym stanowisku stanowi kontynuację poprzedniego, a tym samym jest stosunkiem pracy z mianowania”.

 

Skutkiem powyższego jest również brak obowiązku po stronie dotychczasowego pracodawcy wydania Pani świadectwa pracy.

 

Ponieważ zostaje Pani przeniesiona do nowego pracodawcy – przedszkola, winna Pani otrzymać aneks do dotychczasowej umowy, w którym ustala się nowe miejsce zatrudnienia oraz wynagrodzenia. Ustawa nie wskazuje, w jakim terminie taki aneks winien być podpisany, zazwyczaj podpisanie następuje do końca maja, bowiem w tym okresie podejmowane są decyzje o likwidacji szkół i roszadach personalnych.

 

Oczywiście może Pani nie wyrazić zgody na przeniesienie, jednak w takiej sytuacji Pani stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu, a Pani pozostanie bez pracy, bowiem gmina nie będzie musiała zaoferować Pani innego miejsca zatrudnienia. W takim przypadku dojdzie do rozwiązania umowy o pracę w dotychczasowej placówce z powodu likwidacji szkoły. Z powodu rozwiązania umowy przysługiwać będzie Pani zgodnie z art. 20 odprawa. Ponieważ jest Pani nauczycielem mianowanym przysługuje Pani odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji placówki następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca, z tym że w takim wypadku będzie Pani przysługiwać odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia (tj. 2 miesiące) w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

 

Ponieważ Pani dotychczasowa szkoła ulega całkowitej likwidacji, nie może Pani skorzystać z prawa do złożenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia stosunku pracy wniosku o przeniesienie w stan nieczynny.

 

Podpisując: o umowę proszę zapytać pracodawcę, czy będzie Pani podlegać pod nowy regulamin pracy obowiązujący w danej placówce oraz poprosić o zapoznanie z nim. Warto także ustalić, czy w placówce działają związki zawodowe, a jeśli tak, to jakie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 plus dziesięć =

»Podobne materiały

Przejście na etat nauczyciela bibliotekarza a zachowanie statusu nauczyciela dyplomowanego

Od 8 lat pracuję w gimnazjum na etacie nauczycielki religii i dodatkowo mam pół etatu w bibliotece. Jestem nauczycielem mianowanym, ale w tym roku szkolnym spodziewam się osiągnąć status nauczyciela dyplomowanego – specjalność religia. Od września mogę przejść na etat nauczyciela bibliotekarza

 

Odprawa dla nauczyciela, któremu zmniejszono wymiar godzin pracy

Pracuję na mocy mianowania jako nauczyciel dyplomowany w szkole publicznej. Od września wracam do pracy po urlopie wychowawczym. Zaproponowano mi mniejszy wymiar godzin pracy, na co nie chcę się zgodzić. Pracodawca powołuje się na rozporządzenie MENiS z 12.02.2002 r. w sprawie ramowych planów n

 

Praca w niedziele i święta w placówce opiekuńczo-wychowawczej

Pracuję w placówce opiekuńczo-wychowawczej i mam kilka pytań związanych z czasem pracy (pracą w niedziele i święta) w takiej placówce: Jeśli niedziela wchodzi w godziny etatowe pracownika, powinien być jakiś dodatek? Jeśli święto (np. 11 listopad czy 1 styczeń) jest dniem wolnym od zajęć i pracy, a

 

Czy można zbyć udział w nieruchomości bez zgody współwłaścicieli?

Teściowie w 1973 r. pobudowali dom wspólnie z siostrą teściowej. Przy czym podzielono się, kto z czego korzysta. I tak parter zajęli teściowie, a piętro siostra. Dzielą wspólne wejście, strych, piwnicę i podwórko. Po śmieci swojego męża siostra teściowej nieoczekiwanie zapisała swoją część domu (tj.

 

Problem z rodzeństwem po odziedziczeniu gospodarstwa rolnego po rodzicach

Sprawa dotyczy problemu z rodzeństwem po odziedziczeniu gospodarstwa rolnego po rodzicach. Moi rodzice zmarli w odstępie kilku lat, najpierw tata, później mama. Mam 3 rodzeństwa. Mama przed śmiercią zrobiła testament, w którym powołała mnie do całości spadku po niej. Przeprowadziłem sprawę o stwierd

 

Uznanie przygotowania pedagogicznego

Jestem absolwentem filologii polskiej. W 2006 r. zostałem zatrudniony przez dyrektora publicznego gimnazjum na stanowisku wychowawcy świetlicy i pedagoga. Przy zatrudnianiu mnie dyrektor poprosił o dyplom oraz indeks, aby potwierdzić, że mam wystarczającą liczbę godzin przygotowania p

 

Legalizacja dobudówki

Mieszkam we wspólnocie mieszkaniowej. W latach 1986-1987, kiedy właścicielem i administratorem budynku był ADM, wykonano dobudówkę w postaci zadaszenia nad wejściem do piwnicy. W dokumentacji przejętej od ADM nie ma żadnej wzmianki na temat tego zadaszenia. Jeden z członków wspólnoty zgłosił do

 

Umowa pomiędzy spółką a jej udziałowcem

Jestem udziałowcem w spółce z o.o. oraz jej prezesem. Spółka zajmuje się wynajmowaniem lokali użytkowych i mieszkalnych. Czy ja jako osoba fizyczna mogę wynająć spółce lokal mieszkalny z prawem podnajmu osobom trzecim? Mieszkanie jest w stanie deweloperskim, spółka musi je wykończyć i wyposażyć

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »