Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych

Autor: Ewa Szczepanik-Kurowska • Opublikowane: 31.12.2009

Artykuł omawia zagadnienia dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w głównej mierze zależna jest od ustalenia, czy i w jakim stopniu podjęcie lub zaniechanie w obiekcie budowlanym działalności wpłynie na zmianę warunków stawianych obiektowi w związku z nową formą użytkowania.

 

Kwestię tę regulują art. 5 i 71 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (w skrócie P.b.). Zgodnie z brzmieniem art. 71 ust. 1 P.b. przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki:

 

 1. bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego bądź pracy,
 2. zdrowotne,
 3. higieniczno-sanitarne,
 4. ochrony środowiska, bądź
 5. wielkość lub układ obciążeń.

 

Dodatkowo, dokonując oceny dopuszczalności zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, należy uwzględnić wymagania z art. 5 P.b. (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 czerwca 2001 r., II SA/Kr 1430/98).

 

W myśl art. 5 Prawa budowlanego obiekt budowlany powinien spełniać podstawowe wymagania dotyczące:

 

 1. bezpieczeństwa konstrukcji,
 2. bezpieczeństwa pożarowego,
 3. bezpieczeństwa użytkowania,
 4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 5. ochrony przed hałasem i drganiami,
 6. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;
 7. odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii.

 

Warunki użytkowe powinny być zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, a także w zakresie usuwania ścieków i wody opadowej.

 

Artykuł 5 P.b. w dalszej części stawia wymóg zapewnienia:

 

 1. możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego;
 2. niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
 3. warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
 4. ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
 5. ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;
 6. odpowiedniego usytuowanie na działce budowlanej;
 7. poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej.

 

Przykładem zmiany sposobu użytkowania obiektu może być przeróbka jednej kondygnacji w budynku mieszkalnym w celu ulokowania tam np. gabinetów lekarskich.

 

Chcąc zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego, należy zamiar ten zgłosić właściwemu organowi. W zgłoszeniu określony powinien być dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 

 1. opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 3. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości;
 4. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 5. ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
 6. w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

Jeżeli zmiana sposobu użytkowania dotyczy jedynie zmiany rodzaju prowadzonej w obiekcie działalności gospodarczej, zgłoszenie właściwemu organowi jest konieczne tylko wówczas, gdy wiąże się ze zmianą warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego, powodziowego lub pracy, warunków zdrowotnych, sanitarno-higienicznych lub ochrony środowiska bądź wielkości lub układu obciążeń. W przeciwnym wypadku nie trzeba dokonywać zgłoszenia.

 

Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.

 

Organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:

 

 1. wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 2. narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 3. może spowodować niedopuszczalne:
  • zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
  • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

W sytuacji gdy zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

W przypadku zaś, kiedy przewidywane roboty budowlane nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia, zastosowanie mają przepisy art. 30 ust. 2-4 P.b.

 

Samowolna zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, bez wcześniejszego zgłoszenia właściwemu organowi skutkuje koniecznością przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego i nałożeniem opłaty legalizacyjnej, co szczegółowo reguluje art. 71a P.b.

 

Zgodnie ze wspomnianym przepisem, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części i nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, które konieczne są do zmiany sposobu użytkowania.

 

Po upływie terminu lub na wniosek zobowiązanego, właściwy organ sprawdza wykonanie wyżej wymienionych obowiązków i w przypadku stwierdzenia ich wykonania, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej.

 

W przypadku niewykonania w terminie wspomnianych obowiązków, albo dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo jego wstrzymania, albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, pomimo wniesienia sprzeciwu organu – właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Warto zwrócić uwagę, iż samowolne dokonanie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, a więc bez wymaganego zgłoszenia lub pomimo wniesionego przez organ sprzeciwu, jest zagrożone karą grzywny (art. 93 pkt 9b P.b.).


Stan prawny obowiązujący na dzień 31.12.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • dziesięć minus 2 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »