.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana sposobu użytkowania budynku – z gospodarczego na mieszkalny

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.12.2010

Jestem właścicielem budynku o powierzchni 170 m2: 50 m2 to budynek mieszkalny, a pozostałe 120 m2 – gospodarczy. Chciałbym część gospodarczą przekształcić w mieszkalną (budynek jest praktycznie gotowy do zamieszkania). Jak mogę do tego doprowadzić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy na terenie, którego dotyczy inwestycja, istnieje obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. Jest to o tyle istotne, że wpływa na konieczność bądź brak konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

 

Konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy uregulowana jest w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717. Zachodzi w przypadku, gdy dla danego terenu nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w przeciwnym bowiem razie ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w tym planie (art. 4 ust. 1 ustawy).

 

Dla sprecyzowania zakresu obowiązku uzyskania decyzji o warunkach zabudowy podstawowe znaczenie ma ustalenie treści pojęcia „zmiana zagospodarowania terenu”. Uzyskanie bowiem tej decyzji wymagane jest tylko w przypadkach zmian zagospodarowania terenu, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy, czyli polegających na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

Jeżeli więc istnieje plan zagospodarowania przestrzennego na działce, na której zamierza Pan dokonać zmiany – nie będzie potrzeby uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy – o ile na tym terenie przewiduje się budownictwo mieszkaniowe (podejrzewam, że tak).

 

W przypadku braku planu należy złożyć wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, przedstawiając plan inwestycji, to jest zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny.

 

Wniosek powinien zawierać min.:

 

  • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000 (2 egz. mapy),
  • charakterystykę inwestycji obejmującą: określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
  • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
  • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz, w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

 

Wniosek podlega opłacie skarbowej – 5 zł oraz po 50 gr od każdego załącznika.

 

Kolejnym krokiem będzie zdobycie projektu – nie sądzę, aby plan budynku gospodarczego odpowiadał wymogom budynku mieszkalnego. Projekt określi rodzaj zmian – prac budowlanych, jeżeli będą konieczne.

 

W przypadku konieczności przebudowy lub wykonania innych prac konieczne będzie zgłoszenie prac budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Zasadą jest, że roboty budowlane mogą być prowadzone jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). W art. 29 i 30 Prawa budowlanego zostały wyliczone w sposób wyczerpujący te rodzaje inwestycji, co do których nie jest potrzebne uzyskanie pozwolenia na budowę, lecz wymagane jest zgłoszenie, albo też w stosunku do których nie przewidziano żadnej reglamentacji. Zgłoszeniu podlegają budowy i inwestycje określone w art. 30 ust. 1 Prawa budowlanego. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowanych, a do wykonania robót budowlanych można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

Budynek będzie można użytkować jako mieszkalny po uzyskaniu zgody na użytkowanie obiektu.

 

Konieczne będzie dołączenie aktualnie obowiązującej dokumentacji, m.in. świadectwa energetycznego. Podstawą do sporządzenia świadectwa jest charakterystyka energetyczna budynku, określona w dokumentacji technicznej lub dla budynku istniejącego, jeśli brak jest dla niego dokumentacji technicznej – wyznaczana w wyniku inwentaryzacji techniczno-budowlanej.

 

Ostatnim krokiem będzie zmiana w geodezji oraz w Wydziale Ksiąg Wieczystych, jeżeli dla nieruchomości sporządzona jest księga wieczysta.

 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu niewiele różni się od procedury budowy od podstaw. Przed Panem długa droga administracyjna oraz konieczność poniesienia znacznych kosztów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl