Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 28.11.2013

Kupiłam działkę w okolicy, w której zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego kąt nachylenia dachu musi mieć min. 28° (załączam odpowiednie dokumenty). Chciałabym mieć jednak dom z płaskim dachem. Czy jest możliwe zbudowanie budynku gospodarczego, oddanie go do odbioru i później – zmiana sposobu użytkowania budynku


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanym przez Panią przypadku mamy do czynienia z dwoma rodzajami problemów; pierwszym z nich mogą być warunki techniczno-budowlane.

 

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, powodująca skutki określone odpowiednimi przepisami, wymaga zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu powinien być określony dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania tego obiektu.

 

Zgłoszenie do organu o planowanej zmianie sposobu użytkowania budynku powinno zawierać:

 

 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego; w skrócie: P.b. (o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
 • w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

 

Ze znowelizowanego art. 71 ust. 2 P.b. wynika, że do zgłoszenia trzeba dołączyć rysunki i opisy, o których mowa w pkt 1 i 2. Należy też dołączyć oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (art. 32 ust. 4 pkt 2 P.b.).

 

Ponadto wymagane jest dołączenie zaświadczenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego albo z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego planu miejscowego.

 

Co do zasady plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym. Skutkiem naruszenia prawa jest wdrożenie procedur mających na celu usunięcie tego naruszenia lub zastosowanie określonych sankcji.

 

Jeśli budynek został posadowiony niezgodnie z przepisami, to albo decyzja o pozwoleniu na jego budowę wydana została z naruszeniem prawa, albo inwestor, realizując inwestycję, naruszył prawo. W sytuacji, gdy decyzja o pozwoleniu na budowę jest niezgodna z prawem, to może to stanowić podstawę do jej wyeliminowania z obrotu prawnego. Z kolei, gdy inwestor realizuje inwestycję budowlaną z naruszeniem przepisów prawa, to jest to podstawa do wszczęcia postępowania przez organy nadzoru budowlanego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 22 listopada 2007 r., sygn. IV SA/Wa 1729/07).

 

Zgodnie z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm. – zwanej dalej ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu terenu) plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. Przepisy nie przewidują odstępstw od zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co znaczy, że ustalenia zawarte w planie są obowiązujące w takim zakresie, w jakim stanowi o tym plan, i nie ma możliwości ich obejścia. Instytucja odstępstwa występuje jedynie w odniesieniu do przepisów techniczno-budowlanych.

 

Plan zagospodarowania Pani miejscowości, jak wynika z przesłanych mi przez Panią dokumentów, określa spadek dachu w granicach 28-45°. Dla terenów przewidzianych pod zabudowę „wprowadza się zasadę kształtowania gabarytów zabudowy nie zakłócających harmonii krajobrazu, a w szczególności nieprzekraczania w wysokości budynków mieszkalnych rzędnej:

 

 • 15,0 m ponad poziom terenu (dla zabudowy wielorodzinnej);
 • 9,0 m ponad poziom terenu dla budynków w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;
 • 8,0 m ponad poziom terenu, dla budynków w zabudowie letniskowej;

 

przy zastosowaniu wysokich dachów o spadkach 28-45°”.

 

Plan ustala dla innych budynków maksymalne wysokości ponad poziom terenu, które powinny wynosić:

 

 • 7,0 m – dla budynków gospodarczych,
 • 12,0 m – dla budynków usługowych i usługowo-produkcyjnych, chyba że wysokość obiektów uzasadniona jest wymogami obronności, ochrony środowiska lub względami kompozycji przestrzennej i ochrony środowiska lub dziedzictwa kulturowego.

 

Jeśli wybuduje Pani budynek gospodarczy, aby zmienić jego funkcję na mieszkalną, konieczne będzie uzyskanie zgodności inwestycji z planem zagospodarowania.

 

Wyjściem jest tu zgoda na odstępstwo od ustaleń miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego. Może być wydana przez burmistrza w oparciu o opinię gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej działającą na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nie w każdej gminie rozpatrują tego typu wnioski, jednak może warto spróbować.

 

Kolejna kwestia to przepisy techniczne. Trzeba pamiętać, że im większy jest spadek dachu, tym łagodniejsze są wymagania dotyczące szczelności jego pokrycia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem + dziesięć =

»Podobne materiały

Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne

Od kilku lat mieszkam w domu, który oficjalnie jest budynkiem gospodarczym. W czasie, kiedy powstawał, nie mogłem otrzymać pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego ze względu na to, że działka znajdowała się w strefie ochrony lotniska. Teraz ta strefa została zniesiona. W związku z tym chciałb

 

Sposób użytkowania budynku

Chcemy przekształcić naszą kamienicę na hotel. Dotąd był to budynek, w którym wynajmowaliśmy długoterminowo mieszkania. Czy te plany wymagają uzyskania zmiany sposobu użytkowania budynku?

 

Zmiana sposobu użytkowania poddasza

Mam budynek gospodarczy, poddasze budynku chcę adaptować na część mieszkalną. Nie wymaga to zmian konstrukcyjnych budynku. Podłączenia mediów będą z istniejącego budynku mieszkalnego, który jest również moją własnością. Czy zmiana sposobu użytkowania poddasza wymaga pozwolenia (decyzji) wydziału arc

 

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na zmianę sposobu użytkowania lokalu

Proszę o poradę dotyczącą zmiany sposobu użytkowania lokalu. Mam mieszkanie w bloku (odrębna własność lokalu). Czy w przypadku przekształcenia lokalu mieszkalnego na użytkowy (np. na gabinet stomatologiczny) potrzebna jest zgoda wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej? Bardzo proszę o wskaz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »