Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana powierzchni mieszkania

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 26.07.2012

Postanowiłem kupić mieszkanie w Krakowie. W 2010 r. podpisałem umowę przedwstępną z deweloperem. W umowie jest napisane, że na ostateczną cenę mieszkania będzie miała wpływ m.in. zmiana powierzchni mieszkania wynikająca z różnic obmiarowych (z zastrzeżeniem, iż w wypadku powierzchni mniejszej lub większej niż 2,5% wymagane jest podpisanie aneksu). Powierzchnia zwiększyła się o 1,2 m2 i deweloper domaga się zapłaty za tę dodatkową powierzchnię. Czy deweloper może wysuwać takie żądania? Czy wyżej wymieniona klauzula jest – według przepisów Kodeksu cywilnego – klauzulą niedozwoloną? Umowę przesyłam w załączniku.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po szczegółowej analizie przesłanej przez Pana dokumentacji należy stwierdzić, iż niestety żądania dewelopera znajdują uzasadnienie w treści zawartej przez Pana umowy.

 

Otóż, zgodnie z § 5 wyżej wymienionej umowy, strony ustaliły cenę jednostkową metra kwadratowego mieszkania oraz wskazały wstępną cenę całego mieszkania poprzez przemnożenie ceny jednego metra kwadratowego przez planowaną powierzchnię mieszkania będącego przedmiotem tej umowy.

 

Co najistotniejsze w przedstawionym przez Pana problemie, zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 4.1 umowy, strony dopuściły możliwość ostatecznej zmiany wielkości mieszkania poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie o wskazane 2,5% bez konieczności zawierania w tym przedmiocie dodatkowych postanowień umownych.

 

Skoro zatem okoliczność taka w Pana przypadku nastąpiła, a ostateczna powierzchnia mieszkania uległa zwiększeniu o 1,2 m2, co stanowi zmianę planowanej jego powierzchni o ok. 2,18%, to niestety zmiana taka jest dla Pana wiążąca i jest Pan zobowiązany do uiszczenia dodatkowej kwoty obejmującej iloczyn ceny jednostkowej metra kwadratowego i tej ostatecznej powierzchni mieszkania.

 

Na marginesie należy wskazać, iż gdyby wyżej wymienione odchylenie stanowiło więcej niż 2,5% planowanej powierzchni mieszkania, to mógłby Pan nie wyrazić zgody na taką zmianę i odmówić podpisania aneksu, a co za tym idzie – odstąpić od tej umowy. Gdyby z kolei powierzchnia mieszkania uległa zmniejszeniu względem planowanej o mniej niż 2,5%, należna do zapłaty przez Pana cena uległaby stosownemu zmniejszeniu, zgodnie z wyżej wymienionymi zasadami.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, niestety należy stwierdzić, że wysuwane pod Pana adresem żądania dewelopera znajdują uzasadnienie w treści zawartej przez Pana umowy.

 

Jak Pan słusznie wskazuje, odpowiedzi na pytanie, czy omawiana klauzula jest niedozwolona, trzeba szukać wśród przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Jak podaje przepis art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 3851. § 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny”.

 

Mając zatem powyższe na uwadze oraz wskazując, że omawiana klauzula nie jest dla Pana w sposób obiektywny krzywdząca – gdyż w analogiczny sposób kształtuje się jej skutek dla obu stron, tj. w przypadku zaniżenia powierzchni mieszkania deweloper otrzymałby od Pana niższą kwotę – nie zachodzą przesłanki do uznania jej za niedozwoloną, a co za tym idzie, odpada podstawa do zakwestionowania tego postanowienia umownego i uchylenia się od jego skutków.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus pięć =

»Podobne materiały

Ważność umowy zabezpieczającej kredyt zawartej bez notariusza

Mój brat w celu uzyskania kredytu potrzebował zastawu, który ja mu dałem w postaci mego mieszkania. Na tą okoliczność spisaliśmy umowę cywilnoprawną, w której umówiliśmy się, że ja poręczam swym mieszkaniem pobrany kredyt brata, a na czas jego trwania brat przekazuje mi jako zastaw swój udział (1/4)

 

Pokwitowanie przekazania pieniędzy na spłatę majątku

Rodzice męża chcą przepisać na niego dom w drodze darowizny, w zamian za to chcą przekazania określonej sumy pieniędzy jego siostrze. W jaki sposób możemy przekazać jej te pieniądze, żeby nie zostać oszukanym po czasie? Czy możliwe jest wystawienie jakiegoś pokwitowania lub spisanie umowy między nam

 

Wypowiedzenie umowy praktyk absolwenckich

Umowa o praktyki absolwenckie na okres 3 miesięcy została sporządzona na dwóch egzemplarzach, z czego jeden miał być dla mnie, a drugi dla firmy, w której odbywam praktyki. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem kopii tej umowy z podpisem dyrektora. Czy podpisana przeze mnie umowa o praktyki jest ważna

 

Obniżenie ceny zakupu auta po sprzedaży

Dwa tygodnie temu sprzedałem samochód na fakturę. Wczoraj kupujący zażądał obniżenia ceny zakupu auta tzn. chce zwrotu 1000 zł za dodatkową naprawę auta. Jak mam się zachować, jeśli chciałbym oddać ten tysiąc? Jaki dokument muszę podpisać?

 

Odstąpienie od umowy zakupu domu a zadatek

Po zawarciu umowy przedwstępnej dotyczącej zakupu domu okazało się, że dom, mimo że ma już adres i jest od kilku lat zamieszkały jest nadal formalnie w trakcie budowy i nie ma odbioru z pozwoleniem na zamieszkanie. Informacja ta została zatajona mimo moich pytań w tej kwestii. Chcę odstąpić od umowy

 

Zakup motocykla który okazał się po wypadku

Kupiłem kilka tygodni temu motocykl z ogłoszenia. Sprzedawca zapewniał (było to też określone w ogłoszeniu), że pojazd jest bezwypadkowy i w bardzo dobrym stanie technicznym. Po kilku jazdach dostrzegłem pewne problemy i oddałem motocykl do warsztatu. Okazało się, że jest to pojazd powypadkowy (mech

 

Niedozwolony zapis w umowie najmu

Wynajmuję mieszkanie na zasadzie umowy okazjonalnej minimum na rok. Osoba zainteresowana chce zabezpieczyć się na wypadek utraty pracy. Czy mogę umieścić w umowie zapis, iż „umowa najmu staje się nieważna na skutek utraty pracy przez najemcę”?

 

Unieważnienie poręczenia kredytu hipotecznego

Jakie są możliwości odstąpienia czy unieważnienia poręczenia kredytu hipotecznego przez ojca, jeśli syn (kredytobiorca) znajduje się na leczeniu odwykowym od alkoholu? Albo czy istnieją jakiekolwiek sposoby umożliwiające podważenie poręczenia w sytuacji, kiedy kredytobiorca w niewystarczający sposób

 

Nienależyte reprezentowanie przez adwokata i przegrana w drugiej instancji

Przegraliśmy sprawę o zasiedzenie działki w sądzie rejonowym; wnieśliśmy apelację do sądu okręgowego. Apelację wnosił w naszym imieniu adwokat i nie powiadomił nas o terminie rozprawy. Na rozprawie nie było ani jego, ani nas. Nie odbierał od nas telefonów, mąż przychodził do kancelarii, on unikał ko

 

Pożyczanie samochodu za opłatą

Pożyczam BEZTERMINOWO (bo nie wiem, na jak długo) samochód od bratowej i brata (współwłaściciele). Opłata to 50 zł dziennie i ma nastąpić po zakończeniu użyczenia. Umowa została zawarta ustnie, a jej potwierdzeniem jest e-mail, który otrzymałem od bratowej. Czy są formalności, których muszę jeszcze

 

Utrata renomy i zaufania na rynku przez niesolidnego współpracownika firmy

Prowadzę firmę remontową. Znalazłem współpracownika (także posiadającego swoją działalność) do wykonywania prac remontowych. Umowę zawarliśmy ustnie. Człowiek ten pracował dla mnie 3 miesiące, ale wiele tego czasu spędził na L4 lub był nieobecny z powodu jakichś spraw prywatnych. Pojawiają się liczn

 

Instalator wziął pieniądze i nie wykonał usługi - co zrobić?

Dwa miesiące temu przelałam na konto instalatora 10 000 zł. Kwota ta przeznaczona była na zakup kotła co. Instalator zobowiązał się za tę kwotę zakupić kocioł i do 3 tygodni zabudować w mojej kotłowni. Z przyjściem ciągle zwlekał - a to chory, a to awaria. W końcu 10 dni temu przykręcił dwie śruby i

 

Odstąpienie od umowy i zwrot wpłaconej zaliczki

20.03 zamówiłam suknię ślubną z terminem pierwszej przymiarki 03.09. 30 kwietnia po raz pierwszy ustnie poinformowałam salon, że chciałabym odstąpić od umowy z powodu odwołania ślubu. Pracownicy salonu twierdzą, że nie przysługuje mi zwrot wpłaconej zaliczki, gdyż zgodziłam się na to, podpisując dok

 

Powierzchnia lokalu a naliczenia czynszu

Czy spółdzielnia może przyjąć do naliczeń czynszowych powierzchnię lokalu bez względu na wysokość i niezgodnie z przydziałem? Przydział lokalu mieszkalnego uwzględnia różną wysokość i stanowi, że do naliczeń czynszowych za część lokalu o wysokości do 2,20 m należy przyjąć 0,5 pełnej wysoko

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »