Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana postanowienia o nabyciu spadku

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 03.11.2015

Postanowienie o nabyciu spadku może zostać zmienione przez sąd, jeżeli osoba, która je uzyskała, nie jest spadkobiercą, lub jeżeli udział w spadku któregoś ze spadkobierców powinien być inny niż stwierdzony przez sąd. Zmiana postanowienia o nabyciu spadku następuje na wniosek osoby zainteresowanej, chociaż w pewnych przypadkach może to nastąpić również z urzędu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 679 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego1 dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność.

 

Powyższy przepis stanowi podstawę do ewentualnej zmiany postanowienia o nabyciu spadku. Zgodnie z art. 679 § 2 K.p.c. wniosek o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku może zgłosić każdy zainteresowany. Zmiana postanowienia o nabyciu spadku może nastąpić również z urzędu, w przypadku określonym w art. 690 K.p.c., tj. w razie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeżeli wskutek prawomocnego zatwierdzenia przez sąd uchylenia się od takiego oświadczenia ulega zmianie krąg osób, co do których nabycie spadku zostało już stwierdzone, sąd po przeprowadzeniu rozprawy zmienia z urzędu postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i orzeka w tym przedmiocie.

 

Wniosek o zmianę postanowienia o nabyciu spadku powinien zawierać:

 

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę uczestników, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  2. oznaczenie rodzaju pisma;
  3. dokładne określenie prawomocnego postanowienia mającego ulec zmianie oraz przytoczenie okoliczności oraz środków dowodowych uzasadniających twierdzenie o niezgodności takiego postanowienia z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym;
  4. podpis uczestnika albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  5. wymienienie załączników;
  6. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy uczestników, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  7. numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) uczestnika będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go, nie mając takiego obowiązku lub
  8. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP uczestnika niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

 

W przypadku gdy wnioskodawcą będzie osoba, która uczestniczyła w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, w wyniku którego wydane zostało postanowienie o nabyciu spadku, które ma być zmienione, konieczne jest również powołanie okoliczności uzasadniających zachowanie terminu do złożenia wniosku oraz niemożności wcześniejszego powołania podstaw uzasadniających zmianę postanowienia. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego2 postępowanie unormowane w art. 679 K.p.c., chociaż autonomiczne, ma bowiem charakter „wznowieniowy”, który uwidacznia się w szczególności w tym, że zainteresowany, który był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, winien wykazać – jak przy wznowieniu – szczególne przesłanki swego żądania, czyli podstawę, której nie mógł powołać w poprzednim postępowaniu oraz zachowanie rocznego terminu, który biegnie od chwili, w której uzyskał możliwość powołania się na nią.

 

Do wniosku należy ponadto dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.

 

Zgodnie z art. 679 § 3 K.p.c. w razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

 

 

 

 

__________________________

1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101, z późn. zm.)

2 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2011 r., sygn. akt IV CSK 199/11


Stan prawny obowiązujący na dzień 03.11.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - siedem =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki