Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana pełnomocnika

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 07.03.2013

Zapadł wyrok w sprawie: sąd zasądził kwotę 86 tys. zł. Sąd apelacyjny utrzymał wyrok pierwszej instancji w mocy. Mój pełnomocnik (adwokat) oddał sprawę do znajomego mu komornika. Obliczenia zadłużenia dokonywane przez komornika są niedokładne, a działania bardzo mizerne. Prosiłem adwokata o zmianę komornika, ale adwokat nic nie zrobił. Mój pełnomocnik nie reaguje na telefony (nie odbiera), komornik nie dokonuje licytacji, jak obiecał w osobistej rozmowie. Co mam robić? Chyba najlepiej dokonać zmiany pełnomocnika, a także komornika. Czas mija, a ja mieszkam za granicą i nieczęsto bywam w Polsce.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z Pana opisu wynika, że:

 

  • dysponuje Pan tytułem wykonawczym (prawomocnym wyrokiem z klauzulą wykonalności) i skierował go Pan do przymusowego wykonania w drodze egzekucji;
  • w postępowaniu egzekucyjnym reprezentuje Pana zawodowy pełnomocnik;
  • nie jest Pan zadowolony z działań zarówno pełnomocnika, jak i komornika.

 

Komornik jest według polskiego prawa organem egzekucyjnym uprawnionym do prowadzenia egzekucji. Nie jest on jednak swobodny w jej prowadzeniu, ale podlega określonym zasadom i przepisom prawa.

 

Pana pełnomocnik działa za Pana, co stwarza sytuację taką, jakby to Pan sam brał udział w postępowaniu egzekucyjnym jako jego strona.

 

Komornik co do zasady związany jest wnioskami wierzyciela (lub jego pełnomocnika). O ile wnioski te są dobre lub właściwe, komornik nie może samodzielnie podejmować innych czynności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wierzyciel zleci komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika (odpłatnie) – wtedy komornik samodzielnie poszukuje majątku dłużnika (ruchomości, nieruchomości, miejsca pracy, świadczeń z ubezpieczenia społecznego itp.), a po ich odnalezieniu dokonuje ich zajęcia i dalszych działań stosownie do przedmiotu egzekucji.

 

Zaznaczę, że komornik działa tylko w ramach obowiązujących przepisów i nie ma prawa oraz nie jest skłonny podejmować jakichkolwiek nieoficjalnych działań i czynności.

 

Według Kodeksu postępowania cywilnego:

 

„Art. 7971. Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika”.

 

Przy braku zlecenia poszukiwania majątku dłużnika komornik realizuje tylko takie środki egzekucyjne, jakie zostały wskazane przez wierzyciela (pełnomocnika). Nie stosuje wtedy środków egzekucyjnych niewskazanych przez wierzyciela.

 

Stawia Pan zarzut, iż komornik niewłaściwie liczy stan zadłużenia. Proszę sprawdzić w tym zakresie brzmienie wniosku o wszczęcie egzekucji. Być może wskazano w nim nie całość zadłużenia, ale tylko część. Takie działanie jest często spotykane z uwagi na to, że należność wynikająca z wyroku sądowego ulega tzw. przedawnieniu po 10 latach od uprawomocnienia się wyroku.

 

Stosownie do polskiego Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 123. § 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

 

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji.

 

§ 2. (skreślony).

 

Art. 124. § 1. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

 

§ 2. W razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

 

Art. 125. § 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”.

 

Postępowanie egzekucyjne przerywa bieg przedawnienia ściągnięcia należności wynikającej z wyroku sądowego. W czasie trwania egzekucji przedawnienie nie biegnie. Po zakończeniu egzekucji (nieskutecznej lub skutecznej częściowo) przedawnienie co do należności niewyegzekwowanej rozpoczyna swój bieg na nowo. Oznacza to, że ma Pan kolejne 10 lat na złożenie wniosku o wszczęcie nowej egzekucji celem niedopuszczenia do przedawnienia wyroku. W ten sposób egzekucja wobec danej osoby może trwać latami.

 

Jest to istotne w sytuacji, gdy dłużnik nie ma w chwili obecnej majątku, ukrywa się z nim itp.

 

Brak majątku to brak możliwości uzyskania zaspokojenia. Trudno wtedy komukolwiek prowadzić skuteczną egzekucję. Jednak niedopuszczenie do przedawnienia pozwala na egzekwowanie należności przez kolejne lata.

 

Jak wskazałem – wiele zależy od czynności i wniosków wierzyciela (pełnomocnika). Wnioski niewłaściwe, ich niezgłaszanie, brak zainteresowania egzekucją bywają powodami nieskuteczności działań komornika.

 

W zaistniałej sytuacji powinien Pan zorientować się w stanie egzekucji. W tym celu może Pan samodzielnie wystąpić do komornika z pismem o podanie informacji o stanie egzekucji. Proszę o wskazanie adresu do doręczeń w Polsce, bowiem komornik nie ma obowiązku wysyłania pism do wierzyciela mieszkającego za granicą. Wierzyciel ma obowiązek wskazać adres w Polsce do doręczania mu korespondencji.

 

Jak stanowi Kodeks postępowania cywilnego:

 

„Art. 7601. Na żądanie wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym, organ egzekucyjny, który prowadzi egzekucję lub który jest właściwy do jej prowadzenia według przepisów kodeksu, udzieli mu informacji, czy przeciwko dłużnikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postępowanie egzekucyjne, a jeżeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokości egzekwowanych roszczeń, a także o aktualnym stanie sprawy”.

 

W Polsce egzekucję prowadzi komornik właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wierzyciel posiada prawo wyboru komornika dla swojej egzekucji – za wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. Wtedy właściwy jest tylko i wyłącznie komornik miejsca położenia nieruchomości. Jednakże prawo to przysługuje na etapie składania wniosku, a nie w toku egzekucji.

 

Według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji:

 

„Art. 8. 1. Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego, z zastrzeżeniem ust. 5.

(…)

5. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

 

6. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

 

7. Komornik wybrany przez wierzyciela nie może odmówić wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli byłyby prowadzone w obszarze właściwości sądu apelacyjnego obejmującego jego rewir.

 

8. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Zaległość tę oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się”.

 

Gdy egzekucja jest w toku, dla zmiany komornika konieczne byłoby zakończenie bieżącej egzekucji (wniosek wierzyciela o umorzenie) oraz złożenie nowego wniosku u innego komornika, ale tylko w obrębie danego sądu apelacyjnego.

 

Zmiana pełnomocnika

 

Realizując ten wariant, powinien Pan liczyć się z tym, że obecny pełnomocnik zażąda jakiegoś wynagrodzenia dla siebie (o ile go nie otrzymał).

 

Decyzję o tym podjąłbym po uzyskaniu wiedzy co do sposobów prowadzenia egzekucji oraz ich skuteczności. Wtedy będzie Pan w stanie ocenić zaangażowanie pełnomocnika w sprawę.

 

Zmiana pełnomocnika bywa często zbawienna. Jednak w sytuacji, gdy dłużnik nie ma majątku, może ona niewiele przynieść.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - jeden =

»Podobne materiały

Pełnomocnik dla doręczeń

Od 2008 r. moja żona mieszka za granicą, tam założyła drugą rodzinę. Z naszego małżeństwa mamy jedno dziecko. Żona płaci alimenty na jego utrzymanie. Chcemy wziąć rozwód bez orzekania o winie i z ustaleniem opieki nad dzieckiem oraz alimentami tak jak do tej pory. Nie wiemy jednak, czy żona musi mie

 

Egzekucja długów przez dwóch komorników

Czy jest możliwa równoczesna egzekucja długów przez dwóch komorników? Jeden zajmuje pensję, a drugi – mimo powiadomienia o już istniejącej egzekucji – ma zamiar wycenić oraz zająć ruchomości. Powiadomiłem listownie drugiego komornika o braku majątku, który pozwoliłby na egzekucję długu (

 

Jak odzyskać pieniądze za dostarczony produkt?

Prowadzę małą firmę produkcyjną. Przed 4 miesiącami firma X zamówiła u mnie mailowo produkt - specjalistyczne urządzenie. Po jego wykonaniu wraz z fakturą zostało one dostarczone w terminie firmą przewozową do siedziby firmy X. Mimo wielokrotnych wezwań do zapłaty (telefonicznych i pisemnych), właśc

 

Brak umowy z TVP a abonament RTV

Dostałem upomnienie z poczty polskiej dotyczące nieopłaconego abonamentu RTV. Przed laty zarejestrowałem telewizor, ale nigdy nie podpisałem umowy z TVP. Czy mogę jakoś uniknąć windykacji?

 

Czy komornik może zająć mieszkanie za długi współwłaściciela?

Z moim byłym partnerem jestem współwłaścicielką mieszkania kupionego przed 7 laty na kredyt hipoteczny. Mam z nim dwójkę dzieci. Obecnie tylko ja spłacam ten kredyt. Ekspartner przed rokiem wyjechał za granicę i tylko czasem odzywa się i przesyła drobne kwoty. Nie spłaca dwóch kredytów gotówkowych o

 

Zajęcie wynagrodzenia przez bank i komornika

Komornik zajmuje część mojego wynagrodzenia, a pozostałą część pracodawca przekazuje na moje konto bankowe. Ku mojemu zdziwieniu bank poinformował mnie o całkowitym zajęciu moich środków (a wpływy na konto to tylko wynagrodzenie). Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »