.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana organu prowadzącego przedszkole niepubliczne

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 09.07.2014

Władze lokalne udzieliły mi zgody na założenie przedszkola niepublicznego, założyłem je jako osoba fizyczna. W akcie założycielskim i statucie jestem wpisany jako organ prowadzący. Chcę jednak zmienić ten organ na spółkę z.o.o. Czy mogę to zrobić na podstawie art. 82 ustawy o systemie oświaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspominany przez Pana art. 82 ustawy o systemie oświaty ma obecnie brzmienie:

 

„Art. 82.

 

1. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.

 

1a. Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

2. Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

 

1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;

3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:

 

  1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  2. realizację innych zadań statutowych,
  3. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  4. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

4) statut szkoły lub placówki;

5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;

6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności;

7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

 

2a. W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia – także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3.

 

2b. Organ, o którym mowa w ust. 1a, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne również właściwemu kuratorowi oświaty.

 

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

 

3a. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 2b i 3, zawiera:

 

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki;

2) datę i numer wpisu do ewidencji;

3) nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki;

4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;

5) adres szkoły lub placówki;

6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazwy zawodów,

w jakich szkoła kształci;

7) (uchylony).

 

4. Organ, o którym mowa w ust. 1 i 1a wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 

1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 2 i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie;

2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

 

5. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio”.

 

Zmiana organu prowadzącego przedszkole wymaga zaktualizowania zaświadczenia o wpisie do ewidencji w zakresie, w jakim określa ono osobę prowadzącą, a co za tym idzie – dokonania zmiany wpisu do ewidencji.

 

Przepis art. 82 ust. 5 stanowi, że osoba prowadząca przedszkole jest obowiązana zgłosić organowi jednostki samorządu terytorialnego w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. W pierwszym zgłoszeniu oraz w ewidencji zawarta jest informacja o oznaczeniu osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby; informacje te zawarte są także w zaświadczeniu.

 

Zmiana w tym zakresie podlega zatem zgłoszeniu we wskazanym terminie, a po wpisie ujawniane są w zaświadczeniu.

 

Zmiany we wpisie szkół i placówek niepublicznych dokonywane są na wniosek osoby prowadzącej szkołę lub placówkę. Wynika to jednoznacznie z treści przepisu art. 82 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Dotyczy to także oznaczenia osoby prowadzącej szkołę.

 

Do zmiany osoby prowadzącej przedszkole nie trzeba wykreślenia całego wpisu przedszkola. Wystarczające jest wykreślenie dotychczasowej osoby prowadzącej i wpisanie nowej – na wniosek osoby dotychczas prowadzącej przedszkole.

 

Wobec powyższego osobą uprawnioną do złożenia wniosku o zmianę we wpisie do ewidencji jest osoba prowadząca przedszkole przed zaistnieniem zmiany. Na podstawie tego zgłoszenia wydaje się nowe zaświadczenie o wpisie do ewidencji z uwzględnieniem niezbędnych zmian.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl