.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana nazwy spółki

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 05.10.2012

Jak zmienić najszybciej skład właścicielski 2-osobowej spółki cywilnej (przyjęcie trzeciego wspólnika i odejście dotychczasowego)? Nowa spółka będzie kontynuować dotychczasową działalność, przejmując wszystkie zobowiązania. Planujemy też zmianę nazwy spółki. Wspólnicy świadczą pracę na rzecz spółki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Określają one zasady zmiany umowy spółki, w tym dotyczące zmiany nazwy spółki.

 

Umowa spółki cywilnej została uregulowana w przepisach art. 860-875 K.c.

 

Zgodnie z art. 860:

 

„§ 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

 

§ 2. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem”.

 

Umowę spółki cywilnej muszą zawrzeć przynajmniej dwa podmioty. Mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Nie ma możliwości zawarcia czy też dalszego istnienia spółki cywilnej, w której występuje tylko jeden wspólnik, jeżeli zaś dojdzie do takiej sytuacji, umowa spółki rozwiązuje się z mocy prawa, traci ona swój byt (por. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 16 maja 1996 r., sygn. akt SA/Kr 1831/95 LexPolonica nr 332757, Serwis Podatkowy 1999/1, str. 70 – „Wystąpienie wspólnika ze spółki powoduje, iż ten podmiot przestał istnieć, a tym samym zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej”).

 

Dlatego ważne jest, aby dokonać zmian podmiotowych w spółce cywilnej w odpowiedniej kolejności i w sposób precyzyjny.

 

Pomimo wielu wątpliwości odnośnie możliwości dokonywania zmian podmiotowych w spółce cywilnej ostatecznie utrwali się pogląd w sądownictwie, iż takie zmiany są dopuszczalne (por. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 listopada 1995 r., sygn. akt III CZP 160/95 LexPolonica nr 307371, Glosa 1997/1, str. 32, „Monitor Prawniczy – Zestawienie Tez” 2000/9, str. 597 – „Dopuszczalne jest wstąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika i przejęcie przez niego dotychczasowych zobowiązań oraz uprawnień za zgodą pozostałych wspólników, w tym i jednocześnie ustępujących z tej spółki”).

 

Co do procedury zmiany umowy spółki cywilnej, proponuję Panu następujące rozwiązanie.

 

W pierwszej kolejności proszę zawrzeć aneks zmieniający umowę spółki, który dopuszcza możliwość wystąpienia wspólnika z takiej spółki za wypowiedzeniem, w terminie przewidzianym przez strony, w takiej zmianie warto również uregulować wszelkie kwestie związane ze wzajemnymi uprawnieniami i obowiązkami wspólników. W tym celu należy również zmienić czas trwania spółki z oznaczonego na nieoznaczony, jeżeli oczywiście obecnie spółka jest zawarta na czas oznaczony. W końcu umowa spółki winna dopuszczać możliwość wstąpienia do spółki nowego wspólnika, jako trzeciego, za zgodą obecnych wspólników.

 

W tym aneksie można również dokonać zmiany nazwy spółki.

 

Taki aneks podpisany winien być przez obecnych wspólników.

 

„Jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik ma nieograniczone prawo wystąpienia z niej w drodze wypowiedzenia udziału na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego (na temat pojęcia roku obrachunkowego – por. uwagę 2 do art. 868). W takim wypadku wspólnik występujący ze spółki nie tylko nie musi uzasadniać swej woli wypowiedzenia, ale w ogóle nie muszą zachodzić jakiekolwiek racjonalne powody takiej decyzji. Termin wypowiedzenia może być w umowie spółki – lub w osobnej uchwale – przedłużony albo skrócony, jak też odniesiony do innego niż rok obrachunkowy miernika czasu; nie jest natomiast dopuszczalne wyłączenie możliwości wystąpienia wspólnika, jak też sam wspólnik nie może skutecznie zrzec się tego uprawnienia”*.

 

W dalszej kolejności należy zawrzeć aneks do zmienionej już umowy spółki (czyli m.in. po zmianie nazwy spółki), w wyniku którego do spółki zostaje przyjęty nowy, trzeci wspólnik, oczywiście wtedy taki aneks–porozumienie zostaje zawarte już przez trzech wspólników. Nowy wspólnik powinien oświadczyć, iż przyjmuje na siebie wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy spółki, znana mu jest również sytuacja finansowa i prawna spółki.

 

W końcu, w trzecim w kolejności aneksie do umowy spółki, jeden ze wspólników występuje ze spółki (wypowiada umowę), na co pozostali wyrażają zgodę. Ponadto wspólnicy powinni tutaj rozstrzygnąć kwestie przyjęcia na siebie przez nowego wspólnika dotychczasowych zobowiązań ustępującego wspólnika. Co do zasady wspólnik wstępuje w zobowiązania spółki w części w jakiej odpowiadał za nie poprzedni wspólnik. Wspólnik „nowy” może również oświadczyć, iż przejmuje wszelkie zobowiązania ciążące na byłym wspólniku.

 

Jednakże zapis taki jest ograniczony w swoich skutkach, gdyż ma zastosowanie wyłącznie pomiędzy wspólnikami i byłym wspólnikiem. Wierzyciel może kierować swoje roszczenie zarówno do obecnych wspólników, jak i poprzedniego wspólnika, jeżeli oczywiście zobowiązanie powstało w czasie kiedy on był jeszcze wspólnikiem. Natomiast jeżeli wierzyciel wyegzekwował od poprzedniego wspólnika daną wierzytelność związaną z działalnością wspólników, w czasie kiedy on był wspólnikiem, wtedy może on żądać zwrotu poniesionych kosztów od „nowego” wspólnika, który przyjął na siebie odpowiedzialność.

 

Do nowego wspólnika będą miały oczywiście zastosowania dotychczasowe niezmienione zapisy umowy spółki, w tym obowiązek świadczenia pracy na rzecz spółki.

 

Dla przejrzystości można również po tych wszystkich zmianach przygotować nowy tekst jednolity umowy spółki.

 

Pragnę jednocześnie poinformować, że serwis ePorady24.pl świadczy także usługi w zakresie sporządzania pism w tym umów, pism procesowych, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

 

 

 

* S. Dmowski, M. Sychowicz Marek, H. Ciepła i in., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. II, Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wyd. VIII, s. 938.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl