Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana nazwiska ze względów uczuciowych

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 01.10.2016

Chciałabym zmienić swoje obecne nazwisko na nazwisko partnera – ojca naszego wspólnego dziecka. Urzędnik nie chciał przyjąć mojego wniosku, gdyż nie widział właściwego uzasadnienia. Chciałam usunąć dyskomfort związany z różnicą nazwisk mojego i dziecka. Chcę uniknąć reakcji zdziwienia i dodatkowych pytań wyjaśniających skąd bierze się różnica nazwisk. Czy istnieją jakieś szanse na to, abym mogła mieć takie samo nazwisko jak moje dziecko?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana nazwiska jest dopuszczalna na warunkach określonych w ustawie z 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ww. ustawy „zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada”.

 

Użyty przez ustawodawcę zwrot „w szczególności” oznacza, że zmiana nazwiska może nastąpić także z innych powodów niż wymienione w punktach od 1 do 4, byle zainteresowany zmianą nazwiska miał ważny powód. Potwierdza to orzecznictwo. I tak, „imię i nazwisko są własnością osoby, służą do jej indywidualizowania w rodzinie i społeczeństwie, są przeto elementem porządku publicznego, który należy chronić przed destabilizacją. Decyzja o zmianie imienia i nazwiska jest zatem dopuszczalna tylko wtedy, gdy zachodzą rzeczywiście ważne powody” (tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 kwietnia 1983 r., SA/Ka 100/83). Zasadą jest bowiem utrzymanie stabilności w tym zakresie. Nadto Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 lipca 1993 r. (sygn. SA/Wr 605/93) wyraził pogląd, iż „ważne powody (…) nie mogą wynikać jedynie z subiektywnego przekonania osoby żądającej zmiany, ale muszą również sprostać zobiektywizowanym kryteriom oceny”. O zaistnieniu „ważnych powodów” mają zatem decydować nie tylko subiektywne odczucia osoby zainteresowanej zmianą nazwiska (choć również te organ winien wziąć pod uwagę), ale również przesłanki obiektywne. Chodzi o to, żeby zmiana nazwiska nie była wynikiem kaprysu.

 

Uważam, iż podane przez Panią argumenty mogą (choć nie muszą) zostać uznane za ważne powody uzasadniające Pani żądanie zmiany nazwiska. W piśmiennictwie do przyczyn uzasadniających zmianę nazwiska zaliczono między innymi pragnienie przybrania nazwiska ze względów uczuciowych.

 

Zmiana nazwiska następuje na wniosek osoby zainteresowanej przedmiotową zmianą. Kierownik stanu cywilnego nie miał prawa odmówić przyjęcia Pani wniosku. Samo przyjęcie wniosku i jego rozpatrzenie winno zatem nastąpić (Pani wniosek winien więc zostać rozpatrzony). Rozpatrzenie wniosku następuje w formie decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Potwierdza to art. 12 ww. ustawy, który stanowi, iż decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca – kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.

 

Od decyzji w sprawie zmiany Pani nazwiska będzie służyć Pani odwołanie do wojewody (art. 14 ust. 3 ww. ustawy). O terminie i sposobie wniesienia odwołania winna zostać Pani przez kierownika urzędu stanu cywilnego pouczona.

 

Wniosek o zmianę nazwiska należy uzasadnić.

 

Wniosek o zmianę nazwiska musi być opłacony – opłatą skarbową w wysokości 37 zł. Opłatę tę może Pani uiścić przelewem na konto urzędu (i potwierdzenie przelewu załączyć do wniosku) albo w kasie urzędu.

 

Podsumowując, proszę złożyć wniosek o zmianę nazwiska i czekać na jego rozstrzygnięcie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus X =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki