.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 21.01.2011

Tematem mojego pytania jest zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca. Chodzi o to, że ojciec mojego dziecka jest obcokrajowcem (Białorusinem) i sporadycznie utrzymuje kontakty z synem. Chciałabym więc zmienić obcobrzmiące nazwisko dziecka na moje. Czy zmiana nazwiska dziecka jest możliwa bez zgody jego ojca?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąd Administracyjny w wyroku z 21 czerwca 1982 r. (II SA 699/82, ONSA 1982, nr 1, poz. 57) stwierdził, że nadawanie nazwisk w trybie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wiąże się z istniejącymi układami stosunków rodzinnych i pokrewieństwa. Natomiast problematyka zmiany nazwiska została unormowana ustawą z 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk na zupełnie innej płaszczyźnie i na podstawie innych kryteriów. Skutki zatem wywoływane przez decyzję administracyjną o zmianie nazwiska nie muszą harmonizować z postanowieniami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który określa jedynie nabywanie nazwisk ze względu na określony stosunek rodzinny.

 

Art. 88 § 1 K.r.io. skutkuje zasadą, w myśl której dziecko powinno nosić nazwisko ojca albo nazwisko matki, zależnie od woli obojga rodziców wyrażonej w ich oświadczeniu. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje sytuacji, w której małoletnie dziecko nosiłoby nazwisko inne niż jego ojciec lub matka, ani takiej, w której małoletnie dzieci małżonków nosiłyby odmienne nazwiska. Niedopuszczalne jest więc nadanie dziecku przez rodziców nazwiska innego, niż nosi przynajmniej jedno z nich, jak też tworzenie dla niego nazwiska składającego się z połączonych nazwisk rodziców bądź członów nazwisk rodziców.

 

Co do zasady zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci. Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda.

 

W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego. Decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia sądu. Zgoda dziecka oraz drugiego z rodziców na zmianę nazwiska dziecka powinna zostać wyrażona osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obawiam się, jednak – analizując Pani opis – że ojciec dziecka nie zgodzi się na zmianę nazwiska. W takim wypadku konieczne będzie uruchomienie procedury sądowej.

 

Wydanie decyzji na podstawie wniosku opiekunów o zmianę nazwiska małoletniego dziecka wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego. Wymaganie uzyskania takiego zezwolenia wynika z art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. 1963 r. Nr 59, poz. 328 ze zm.) w związku z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy (...) decyzja co do zmiany nazwiska małoletniego dziecka zapada po uprawomocnieniu się postanowienia władzy opiekuńczej. W myśl natomiast art. 5 ust. 4 przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio, gdy zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko małoletniego dziecka. Z wnioskiem o zmianę nazwiska małoletniego dziecka występuje przedstawiciel ustawowy.

 

Zgodnie z treścią Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 1982 r. (SA/Po 699/81) określone w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328) prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego upoważniające matkę małoletniego do dokonania zmiany nazwiska dziecka, wydane w postępowaniu nieprocesowym, w którym uczestniczył ojciec dziecka, zastępuje zgodę tego ojca wymaganą przez art. 5 ust. 2 tej ustawy, w związku z czym nie jest konieczne uczestnictwo i zgoda ojca w postępowaniu administracyjnym. Wyrok sądu zastąpi Pani zgodę ojca.

 

Przypadki uzasadniające zmianę nazwiska, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy, podane są tylko przykładowo, na co wskazuje użycie przez ustawodawcę zwrotu „w szczególności”. Jako argumenty należy wskazać względy wychowawcze, brak kontaktu z ojcem, brak więzi rodzinnej z ojcem, a także różnice między nazwiskiem matki i dziecka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - trzy =

12.08.2016

Powyższy art pochodzi z 2011 roku. Zaś ustawa o zmianie imienia i nazwiska została uchwalona w 2008 roku, nie zaś 1956 roku.

prawnik

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »