.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana imienia

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 10.08.2012

Mam 35 lat, jestem artystą i mieszkam za granicą. Mój pseudonim artystyczny to imię z bierzmowania plus nazwisko. Tak podpisuję swoje prace. Na co dzień też posługuję się imieniem z bierzmowania. Tak również zwracają się do mnie inni ludzie. Postanowiłem dokonać zmiany imienia. Jak się do tego zabrać? Jakie dokumenty będą potrzebne?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana imienia jest dopuszczalna na warunkach określonych w ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.). Według art. 4 ust. 1 tej ustawy:

 

„Art. 4. 1. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada”.

 

Użyty przez ustawodawcę zwrot „w szczególności” oznacza, że zmiana imienia może nastąpić także z innych powodów niż wymienione w punktach od 1 do 4. Ważne jest, aby zainteresowany zmianą imienia miał ważny powód.

 

„Imię i nazwisko są własnością osoby, służą do jej indywidualizowania w rodzinie i społeczeństwie, są przeto elementem porządku publicznego, który należy chronić przed destabilizacją. Decyzja o zmianie imienia i nazwiska jest zatem dopuszczalna tylko wtedy, gdy zachodzą rzeczywiście ważne powody” (tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 29 kwietnia 1983 r., sygn. akt SA/Ka 100/83). Zasadą jest bowiem utrzymanie stabilności. Nadto Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 lipca 1993 r. (sygn. akt SA/Wr 605/93) wyraził pogląd: „Ważne powody (…) nie mogą wynikać jedynie z subiektywnego przekonania osoby żądającej zmiany, ale muszą również sprostać zobiektywizowanym kryteriom oceny”. O zaistnieniu „ważnych powodów” mają zatem decydować nie tylko przesłanki subiektywne, ale również obiektywne.

 

Zmiana imienia następuje na wniosek.

 

Wniosek o zmianę imienia należy złożyć osobiście do kierownika urzędu stanu cywilnego (jego zastępcy) właściwego ze względu na Pana miejsce stałego pobytu w Polsce, a w przypadku braku takiego miejsca – do kierownika urzędu stanu cywilnego (jego zastępcy) właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego (art. 10 i 12 ww. ustawy). Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany powyżej, wniosek o zmianę imienia należy złożyć kierownikowi USC (jego zastępcy) właściwemu dla miasta stołecznego Warszawy.

 

Nadto jako osoba zamieszkała za granicą może Pan takowy wniosek złożyć także za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa dopuszcza też możliwość złożenia wniosku w inny sposób, np. przez członka Pana rodziny lub nawet pocztą, jednakże w takim wypadku podpis wnioskodawcy na wniosku o zmianie imienia musi być poświadczony przez notariusza (art. 10 ust. 1 i 2 ustawy).

 

Wniosek o zmianę imienia należy uzasadnić. Swój wniosek winien Pan uzasadnić tym, iż używa Pan innego imienia niż to, które zostało wpisane do aktu urodzenia. Jako podstawę prawną proszę powołać art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Proszę napisać, iż imię, którego Pan używa, wiąże się z Pana działalnością artystyczną (jest to Pana pseudonim artystyczny – w towarzystwie, w którym się Pan obraca, znany Pan jest właśnie pod tym imieniem, swoje prace podpisuje Pan pseudonimem artystycznym itp.).

 

Do wniosku proszę załączyć odpis zupełny aktu urodzenia i odpis zupełny aktu małżeństwa (chyba że wniosek o zmianę imienia jest składany w urzędzie stanu cywilnego, w którym zostały one sporządzone). Należy też załączyć inny dokument, z którego wynika, że używa Pan pseudonimu artystycznego (np. kartkę świąteczną, urodzinową, e-mail). Wniosek o zmianę imienia musi być opłacony opłatą skarbową w wysokości 37 zł. Opłatę tę może Pan uiścić przelewem na konto urzędu (potwierdzenie przelewu proszę załączyć do wniosku) albo w kasie urzędu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »