.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana struktury firmy i przejście na zasiłek przedemerytalny

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 10.09.2019

Mam 55 lat i 35 lat pracy. Jestem zatrudniona u obecnego pracodawcy od 10 lat na stanowisku kierowniczym. Od stycznia zmienia się struktura firmy z działalności jednoosobowej na spółkę cywilną. Chciałbym przejść na zasiłek przedemerytalny. Co musi być napisane w świadectwie pracy, aby taki zasiłek otrzymać? Pewnie zaproponują mi nową umowę o pracę, ale nowy współwłaściciel nie wzbudza zaufania.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na potrzeby sprawy przyjmuję, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy przez 12 miesięcy, była Pani zatrudniona i osiągała wynagrodzenie w kwocie minimalnej – przynajmniej, aby nabyć prawo do zasiłku.

 

W Pani sprawie wiele zależy od tego, czy działalność jednoosobowa jest likwidowana, czy mamy do czynienia z przejęciem zakładu pracy. Jeśli jest likwidowana – sprawa jest prosta: na świadectwie będzie likwidacja zakładu pracy. I to jest OK. Da Pani prawo do świadczenia. Jeśli spółka przejmuje działalność pracowników i majątek, to spółka z automatu staje się pracodawcą. I nic się nie zmienia w Pani umowie.

 

Kwestię prawa do świadczenia przedemerytalnego reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych. Wymienia ona szereg warunków, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o takie świadczenie. Zgodnie z art. 2 tej ustawy „prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:

 

1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta oraz 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub

3) do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych”, i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

4) zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat – kobieta oraz 60 lat – mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

5) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub

6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn”.

 

Pisze Pani, że ma 55 lat. W takim wypadku w grę może wchodzić jedynie podstawa wskazana w punkcie 2 lub 5 artykułu 2 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Jeśli rozwiązanie umowy o pracę ustanie z przyczyn dotyczących pracodawcy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia lub z powodu likwidacji pracodawcy to (pracowała Pani u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy przed utratą pracy), jeśli okres przepracowanych 34 lat jest u Pani okresem uprawniającym do emerytury, ma Pani prawo do świadczenia przedemerytalnego.

 

„Rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia jest:

 

a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,

b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,

c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy; 

d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika”.

 

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne, przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę, która mieści się wśród tych podanych wyżej, powinna być autentyczna, mieć faktycznie miejsce. Organ emerytalny, wypłacając świadczenie, musi móc ustalić tę przyczynę. Musi mieć podstawę do stwierdzenia, że istotnie rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło z przyczyn dotyczących pracodawcy.

 

Jeśli przejmie firmę nowy pracodawca i zaproponuje Pani zmianę umowy – wypowiedzenie zmieniające, to przyczyną leżącą u podstawy odmowy muszą być relatywnie niekorzystne dla Pani warunki. Obniżenie wynagrodzenia, stanowiska w związku z reorganizacją, likwidacją. Wówczas powinno być to wpisane w wypowiedzenie i świadectwo pracy. W żadnym innym wypadku nie otrzyma Pani prawa do świadczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »