.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana płacy dla pracowników samorządowych w okresie chronionych

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 30.05.2018

Księgowość szkoły przeniesiono do gminy i wraz z nią pracowników na zasadzie porozumienia między pracodawcami samorządowymi. Dwie osoby są chronione, jedna jest w zarządzie ZNP, a druga w wieku przedemerytalnym (brakuje jej 1 roku do emerytury). Osoby te miały stanowiska funkcyjne, czyli wynagrodzenie brutto składało się z pensji zasadniczej, wysługi, dodatku funkcyjnego. Obie podpisały oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeniesienie do pracy zgodnie z art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych na warunkach określonych w umowie o pracę z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia brutto. Okazało się, że zasadnicze i wysługa są na tym samym poziomie co w szkole, a za dodatek funkcyjny przyznano nam dodatek specjalny, ale tylko na okres 6 miesięcy, a obecnie go zabrano, czyli pogorszyły się nam warunki płacy. Czy zmiana płacy dla osób chronionych jest zgodna z prawdą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poszczególne składniki wynagrodzenia – przy zachowaniu dotychczasowej płacy brutto – mogą ulec zmianie.

 

Zgodnie z art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.

 

Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców. Zmiana stosunku pracy dokonywana na jego podstawie ma bardzo szeroki zakres, gdyż obejmuje nie tylko elementy składające się na treść stosunku pracy (stanowisko, miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia oraz jego składniki), ale także podmiotową stronę stosunku pracy.

 

Formalnie przeniesienie pracownika pomiędzy dwiema jednostkami samorządowymi następuje w drodze porozumienia pracodawców. Jest szczególnym instrumentem prawnym, który w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych, na podstawie umowy o pracę umożliwia szybką zmianę pracodawcy bez potrzeby rozwiązywania umowy o pracę i może wywoływać skutki w zakresie warunków pracy i płacy u nowego pracodawcy. W wyniku przeniesienia nie jest sporządzana nowa umowa o pracę. Treść dotychczasowej umowy ulega modyfikacji w zakresie określenia pracodawcy oraz miejsca świadczenia stosunku pracy. Dodatkowo zmianie mogą ulec inne warunki świadczenia stosunku pracy, np. nazwa zajmowanego przez pracownika stanowiska, wysokość wynagrodzenia czy zakres obowiązków.

 

Ponieważ przeniesienie następuje za zgodą urzędnika, ustawodawca nie przewiduje żadnych instrumentów ochronnych gwarantujących pracownikowi dotychczasowy pułap wynagrodzenia, a w razie przeniesienia do innej miejscowości nie przyznaje urzędnikowi prawa do świadczeń z tego tytułu.

 

W tym miejscu należy wskazać, że dodatek funkcyjny jest ściśle związany z pełnieniem określonej funkcji. Oczywiste jest zatem, że nie może go otrzymywać pracownik, który nie zajmuje stanowiska kierowniczego lub innego, dla którego regulamin wynagradzania przewiduje wypłatę tego dodatku. Skoro więc w porozumieniu zawartym między pracodawcami i zaakceptowanym przez zatrudnionego zagwarantowano mu niezmienność wynagrodzenia brutto, dodatek funkcyjny powinien być zastąpiony innym składnikiem płacowym, w tym wypadku dodatkiem specjalnym.

 

Biorąc pod uwagę treść porozumienia, z którego wynika niezmienność wynagrodzenia brutto, pracodawca musi wypłacać pracownikowi wynagrodzenie w tej samej kwocie brutto, a wiec nie może mu odebrać dodatku specjalnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »