Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Złożenie wypowiedzenia umowy o pracę

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 16.03.2012

Pracuję w jednej firmie 11 lat. Z wielu powodów natychmiast chciałabym się zwolnić. Mam umowę na czas nieokreślony. Czy powinnam wykorzystać przysługujący mi urlop wypoczynkowy i czy muszę jeszcze pojawić się w pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Patrycjusz Miłaszewicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Przystępując do odpowiedzi na Pani pytanie, tytułem wstępu pragnę zauważyć, że zgodnie z art. 30 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 – w skrócie K.p.) „umowa o pracę rozwiązuje się:

 

 1. na mocy porozumienia stron,
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
 4. z upływem czasu, na który była zawarta,
 5. z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta”.

 

Z treści Pani pytania wynika, że zamierza Pani jak najszybciej rozstać się z pracodawcą, a zatem w pierwszej kolejności proponuję, aby wystąpiła Pani do pracodawcy z propozycją rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

 

W tym miejscu chciałbym wyjaśnić, iż istotą rozwiązania umowy o pracę na mocy wzajemnego porozumienia jest zgodne oświadczenie woli stron i to nie tylko w sprawie samego rozwiązania umowy, ale i innych okoliczności wiążących się z ustaniem stosunku pracy.

 

Rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem stron wymaga również zgodnego ustalenia terminu w jakim umowa ulegnie rozwiązaniu, a zatem należy wyjaśnić, iż pracodawca nie ma obowiązku rozwiązania umowy o pracę w omawianym trybie – niezwłocznie po złożeniu takiego wniosku.

 

Decydując się na taki sposób rozwiązania umowy o pracę, proszę we wniosku do pracodawcy określić termin rozwiązania stosunku pracy, który, o ile pracodawca zaakceptuje termin, ulegnie rozwiązaniu wraz z upływem dnia wskazanego w przedmiotowym wniosku.

 

W przypadku gdyby Pani pracodawca nie wyraził zgody na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, wówczas umowę o pracę na czas nieokreślony będzie można rozwiązać przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).

 

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej strony stosunku pracy złożonym drugiej stronie, które powoduje zgodnie z art. 32 § 2 K.p. rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.

 

Zgodnie zaś z art. 36 § 1 K.p. „okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

 1. 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 2. 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 3. 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.”


Ponadto, zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11.05.1999 r. (sygn. akt I PKN 34/99), „o długości okresów wypowiedzenia (art. 36 § 1 k.p.) decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 § 2 k.p.)”.

 

Stosownie zaś do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30.07.1981 r. (sygn. akt I PR 63/81) terminy wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony mają charakter terminów sztywnych.

 

W sytuacji dokonania wypowiedzenia umowy o pracę, umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, który jest okresem pomiędzy złożeniem przez jedną ze stron oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę a rozwiązaniem stosunku pracy i w Pani przypadku ten okres wynosi 3 miesiące.

 

Mając na uwadze sytuację przedstawioną w pytaniu, pragnę zwrócić Pani szczególną uwagę na art. 36 § 6 K.p., zgodnie z którym „strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę”.

 

Wspomniany powyżej art. 36 § 6 K.p. może znaleźć zastosowanie po złożeniu przez Panią wypowiedzenia umowy o pracę, a zatem przysługiwać będzie Pani prawo do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem, najlepiej pisemnym, aby umowa rozwiązała się z datą wcześniejszą. W przypadku wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę po upływie terminu wskazanego w Pani wniosku, stosunek pracy rozwiąże się zgodnie z Państwa ustaleniami.

 

W tym miejscu chciałbym Panią poinformować, że warunkiem niezbędnym do rozwiązania umowy o pracę po upływie terminu wskazanego w ewentualnym wniosku jest zgoda Pani pracodawcy, bez której Pani umowa rozwiąże się wraz z upływem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Z powyższego wynika, iż nie będzie Pani mogła jednostronnie skrócić okresu wypowiedzenia, a ponadto należy zauważyć, że pracodawca nie musi wyrazić zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia, natomiast Pani jako pracownik nie ma żadnych możliwości, aby zmusić pracodawcę do wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia.

 

Odnosząc się do Pani pytania w przedmiocie wykorzystania urlopu wypoczynkowego, pragnę wyjaśnić, że w przypadku złożenia przez Panią wypowiedzenia umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, pracodawca zapewne zobowiąże Panią do wykorzystania przysługującego Pani urlopu wypoczynkowego w trakcie trwania okresu wypowiedzenia.

 

Ostatnim trybem rozwiązania umowy o pracę, który chciałbym omówić, jest rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia).

 

Proszę zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 55 § 1 K.p. „pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe”.

 

Według zaś art. 55 § 11 K.p. „pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni”.

 

Zamknięty katalog podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika został wskazany w art. 94 K.p., zgodnie z którym „pracodawca jest obowiązany w szczególności:

 

 1. zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
 2. organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
 3. organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
 4. przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 5. zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,
 7. ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 8. stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
 9. zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
 10. stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
 11. prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
 12. przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 13. wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego”.

 

Mając na uwadze powyższy katalog, pozostawiam Pani ocenie kwestie, czy pracodawca naruszył jakikolwiek z obowiązków wskazanych powyżej. W przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracodawcy wobec pracownika przysługiwać będzie Pani prawo rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia, które to oświadczenia powinno nastąpić na piśmie wraz ze wskazaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.

 

Na zakończenie chciałbym zwrócić Pani uwagę na ewentualną możliwość porzucenia pracy, jednakże w przypadku takiej decyzji należy liczyć się z poważnymi konsekwencjami, bowiem mielibyśmy do czynienia z rozwiązaniem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym oraz ewentualnym roszczeniem odszkodowawczym ze strony pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 minus siedem =

»Podobne materiały

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Pracowałem przez 7 lat na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Został w niej przewidziany 2-tygodniowy okres wypowiedzenia. Czy jest to zgodne z prawem?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »