.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Złożenie wniosku o zmianę nazwiska

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 21.05.2013

Rok temu wyszłam za mąż. Nazwisko męża wywołuje negatywne skojarzenia. Przez to nazwisko ludzie mi dokuczają, przezywają mnie. Chciałabym znowu nosić moje panieńskie nazwisko i w związku z tym planuję złożyć wniosek o zmianę nazwiska. Czy mam szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku? Proszę o pomoc, to nazwisko jest dla mnie prawdziwym utrapieniem.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przystępując do odpowiedzi na pytanie, pragnę Panią poinformować, iż regulacje dotyczące przedstawionego problemu umieszczone zostały w ustawie z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 – w skrócie „ustawa”).

 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:

 

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 

1) imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;

2) na imię lub nazwisko używane;

3) na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4) na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada”.

 

Powyższy przepis zawiera przesłanki pozytywne zmiany imienia (nazwiska), jednakże użyte przez ustawodawcę wyliczenie przesłanek uzasadniających zmianę imienia (nazwiska) nie jest wyczerpujące, co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 27 marca 2012 r. (sygn. akt III SA/Lu 35/12). WSA uznał: „Przesłanki wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy z 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska nie tworzą katalogu zamkniętego. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać także z innego ważnego powodu, który nie mieści się w katalogu przykładowo opisanych powodów ustawowo uznanych za ważne”.

 

Użyte w treści przepisu określenie „ważne powody” jest typowym zwrotem nieostrym, którego interpretacji dokonuje organ administracji publicznej, orzekając w przedmiocie zmiany imienia lub nazwiska.

 

Proszę mieć na uwadze treść art. 5 ustawy, zgodnie z którym „zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku”.

 

Ponadto, w myśl art. 6 ustawy, po zmianie nazwiska nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

 

W treści pytania nie wskazała Pani, czy mają Państwo dzieci, jednakże gdyby tak było, na uwagę zasługuje art. 8 ust. 2 i 3 ustawy:

 

„Zmiana nazwiska jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko” (art. 8 ust. 2).

 

„W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka” (art. 8 ust. 3).

 

Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, o czym stanowi art. 9 ust. 1 ustawy.

 

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska należy złożyć osobiście do organu, jakim jest kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy.

 

Decyzję w przedmiocie zmiany imienia lub nazwiska bądź też odmowy wyrażenia zgody na zmianę imienia (nazwiska) wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na Pani ostatnie miejsce pobytu stałego bądź jego zastępca. W przypadku gdyby nie można było ustalić właściwości miejscowej, decyzję w przedmiocie wniosku podejmuje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miasta stołecznego Warszawy albo jego zastępca (art. 12 ust. 1 i 2 ustawy).

 

„Art. 11. 1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera:

 

1) dane osoby, której zmiana dotyczy:

 

a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały,

c) w przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt, o którym mowa w lit. b, adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,

d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej »numerem PESEL«;

 

2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

3) uzasadnienie.

 

2. Do wniosku o zmianę nazwiska dołącza się:

 

1) odpis zupełny aktu urodzenia;

2) odpis zupełny aktu małżeństwa;

3) odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;

4) inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska”.

 

Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-3, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę nazwiska.

 

Koniecznym elementem wniosku, jak wskazałem wyżej, jest m.in. jego uzasadnienie, w którym w zasadzie winna Pani wskazać, dlaczego wnioskuje Pani o zmianę nazwiska. W mojej ocenie te powody, o których wspomniała Pani w treści pytania, stanowią „ważny powód” w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy i w zależności od uznania mogą uzasadnić decyzję kierownika urzędu stanu cywilnego w przedmiocie zmiany nazwiska. Na zakończenie chciałbym wskazać, iż (Pani) subiektywne odczucia również są istotne w przedmiocie zmiany nazwiska, co zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 8 września 1981 r. (sygn. akt II SA 346/81, niepubl.). NSA uznał, iż „organ administracji publicznej, orzekając o zmianie imienia lub nazwiska, nie może jednak pominąć sfery subiektywnego odczucia osoby wnioskującej o zmianę”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton