.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Stawiennictwo obowiązkowe na sprawie rozwodowej a pobyt za granicą

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 27.11.2013

Niebawem ma się odbyć rozprawa rozwodowa. W piśmie podano, że stawiennictwo jest obowiązkowe. Czy jeśli mieszkam za granicą, muszę stawić się na pierwszą sprawę rozwodową? Chcę dać żonie rozwód, nie widzę przeszkód. Wiem, że wystąpiła o rozwód bez orzekania o winie. Czy teraz powinienem złożyć odpowiedź na pozew?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Skoro jest to pierwsze posiedzenie wyznaczone na rozprawę, Pańskie niestawiennictwo będzie problematyczne, o ile nie zostanie we właściwy sposób usprawiedliwione – tym bardziej, jeśli nie złoży Pan odpowiedzi na pozew. Przebywanie za granicą nie usprawiedliwia automatycznie niestawiennictwa na wezwanie sądu. Sugeruję mimo wszystko podjąć próbę takiej organizacji własnego czasu, aby w tym dniu stawić się w sądzie. Obowiązek stawiennictwa na wezwanie sądu nie zależy też od tego, czy strony chcą zgodnie orzeczenia rozwodu bez ustalania winy, czy też pragną dowodzić winy współmałżonka w rozpadzie związku.

 

Postępowanie w sprawach małżeńskich należy do postępowań odrębnych, co oznacza, że różni się od „zwykłego” procesu i regulowane jest w sposób szczególny. Zgodnie z treścią przepisu art. 428 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) rozprawa (w sprawach małżeńskich) odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy postępowanie ulega zawieszeniu. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo pozwanego (a Pan występuje w takiej roli procesowej) nie skutkuje zawieszeniem postępowania. W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron (art. 432 K.p.c.).

 

W myśl przepisu art. 429 K.p.c., jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu. Jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w kwocie do pięciu tysięcy złotych i ściąga w drodze egzekucji sądowej na rzecz Skarbu Państwa (art. 163 § 1 K.p.c.).

 

Skoro jako pozwany został Pan wezwany do stawiennictwa obowiązkowego, a nie zamierza Pan się pojawić w sądzie i powodem tego byłaby choroba, to aby uniknąć bardzo prawdopodobnego skazania na grzywnę, należy przed rozprawą dostarczyć do sądu zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego. Lista lekarzy sądowych dostępna jest m.in. na stronie internetowej właściwego sądu okręgowego. Zgodnie z przepisem art. 2141 § 1 K.p.c. usprawiedliwienie niestawiennictwa z powodu choroby stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i innych uczestników postępowania, wymaga przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu, wystawionego przez lekarza sądowego.

 

Z oczywistych względów uzyskanie stosownego zaświadczenia czyni koniecznym obecność w Polsce, ale nie jest wykluczone (a w praktyce procesowej często się to zdarza), że sąd uzna niestawiennictwo z powodu choroby za usprawiedliwione, mimo że nie poświadcza niemożności pobytu w sądzie zaświadczenie uprawnionego lekarza, a zwykłe zaświadczenie lekarskie. Gdyby było to zaświadczenie wystawione za granicą, konieczne będzie dostarczenie przysięgłego tłumaczenia. Jeżeli powody niestawiennictwa są inne, należy w miarę możliwości przedstawić dokumenty (np. pismo pracodawcy, kopię biletu lotniczego), z których wynika przymus przebywania w innym miejscu w dniu wyznaczonej rozprawy.

 

Skoro nie planuje Pan być w sądzie na wyznaczonej rozprawie, sugeruję złożyć odpowiedź na pozew. Jak wynika z treści przepisu art. 207 § 1 K.p.c., pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie (art. 207 § 2 K.p.c.); jeśli taki obowiązek został na Pana nałożony, należy go wykonać. W tym piśmie procesowym proszę odnieść się do twierdzeń żony – przedstawionych w pozwie – co do rozpadu pożycia, wskazać, że uznaje Pan powództwo (jeśli rzeczywiście żona wnosi tak, jak Pan został poinformowany, czyli o rozwód bez orzekania o winie stron) i wnosi Pan jednocześnie o rozwiązanie swojego małżeństwa bez orzekania winy. Odpowiedź na pozew należy złożyć w dwóch egzemplarzach, dla sądu i dla powódki, wskazując sygnaturę akt. Pozew został Panu doręczony, dlatego proszę się z nim zapoznać, zanim sporządzi Pan ww. pismo procesowe.

 

Zwracam uwagę, że w sprawach małżeńskich, a zatem także w sprawach o rozwód, nie można oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych (art. 431 K.p.c.), dlatego pożądana jest pomimo wszystko Pańska obecność na rozprawie; przyczyni się ona na pewno do szybszego zakończenia procesu.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »