Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Złożenie fałszywego oświadczenia przy odbiorze zaświadczenia z urzędu skarbowego – konsekwencje

Autor: Katarzyna Szymura • Opublikowane: 05.11.2010

Przed 3 laty odbierałam dokument w urzędzie skarbowym potwierdzający zapłacenie podatku od samochodu sprowadzonego z zagranicy w zastępstwie narzeczonego (miałam jego upoważnienie). Nie wiem sama dlaczego, podpisując się, podałam się za jego żoną. Do dnia dzisiejszego nie daje mi i to spokoju. Czy mogę mieć z tego powodu problemy i co zrobić, żeby to naprawić? Strasznie mnie ta sprawa męczy. Zastanawiam się, czy nie pójść do tego urzędu i nie przyznać się, że taka sytuacja miała miejsce? Słyszałam też coś o przedawnieniach. Czy w moim przypadku jest jakiś czas, w którym dany urząd może wyciągnąć konsekwencje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani listu wynika, że mając stosowne upoważnienie, odebrała Pani dokumenty w imieniu narzeczonego, podając się za jego małżonkę.

 

Zgodnie z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. 97.88.553 ze zm., dalej K.k.) przestępstwem jest złożenie fałszywego oświadczenia, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania takiego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Wskazane przestępstwo ma charakter umyślny (w grę wchodzi zamiar pośredni, jak również bezpośredni) i formalny (jest popełnione z chwilą, gdy doszło do złożenia fałszywego oświadczenia). Przestępstwo jest przy tym popełnione niezależnie od tego, czy powstały jakiekolwiek skutki zachowania przestępczego oraz niezależnie od tego, czy fałszywe oświadczenie dotyczy okoliczności istotnych dla danej sprawy. Ponadto przestępczość czynu jest uzależniona od uprzedniego pouczenia o odpowiedzialności karnej za oświadczanie nieprawdy.

 

Nawet zakładając, że w rozpatrywanym przypadku znamiona opisanego czynu zabronionego zostały wypełnione, w mojej ocenie nie dopuściła się Pani przestępstwa z uwagi na treść art. 1 § 2 K.k., zgodnie z którym „nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma”.

 

W świetle art. 115 § 2 K.k. przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

 

Tytułem ilustracji zajętego stanowiska warto prześledzić sposób rozumienia powyższej okoliczności w piśmiennictwie. Na podstawie różnorodnych stanów faktycznych można bowiem wysnuć wnioski ogólniejszej natury:

 

„Dla oceny społecznej szkodliwości zachowania znaczenie ma odstęp czasowy między zaistnieniem inkryminowanego zdarzenia, a podjęciem kroków zmierzających do uruchomienia postępowania karnego. Dopuszczalne jest umorzenie postępowania z powodu braku cech społecznej szkodliwości zachowania w przypadku, gdy pokrzywdzony nie tylko zaakceptował sam fakt zawarcia umowy, na której bezprawnie naniesiono jego podpis, ale także spełnił swoją część świadczenia wynikającą z tej umowy, a przez okres paru następnych lat nie rościł wobec oskarżonej z tego tytułu żadnych pretensji kierowanych do organów ścigania. Do wszczęcia postępowania doszło natomiast w wyniku zmiany relacji między stronami ówczesnej umowy” (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 5 lipca 2006 r. V KK 68/2006).

 

„Jakkolwiek przestępstwo określone w art. 270 § 1 kk ma charakter formalny i jest występkiem umyślnym, to warunkiem sine qua non pociągnięcia do odpowiedzialności karnej jest ustalenie, iż popełnione przez oskarżonego czyny są społecznie szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy. Chociaż oskarżony podrobił podpis komendanta WKU na decyzjach administracyjnych wycofujących karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, to jednakże dokumenty te były merytorycznie zasadne, co nie oznacza, iż były one wiarygodne. Opisane wyżej działanie oskarżonego nie wyrządziło nikomu żadnej istotnej szkody.

 

W szczególności nie spowodowało żadnych ujemnych następstw – »niczyje prawa nie zostały w ten sposób naruszone, na nikogo nie nałożono żadnych obowiązków«. Taka sytuacja wpływa na zredukowanie stopnia społecznej szkodliwości aż do poziomu jego znikomości w ujęciu art. 1 § 2 kk” (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Wojskowa z dnia 8 lipca 2005 r. WK 12/2005).

 

„Wychodząc z funkcji i cech prawa karnego należy stwierdzić, że odpowiedzialność karna wiąże się z czynem o takim stopniu społecznego niebezpieczeństwa, iż czyn ten jest karygodny. Element karygodności czynu jako niezbędny element struktury przestępstwa wprowadził ustawodawca w § 2 art. 1 kk” (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 maja 2003 r. III KK 217/2002).

 

Reasumując, dotychczasowe uwagi nie oznaczają, że składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą jest bezkarne, jednak w Pani konkretnym przypadku można zasadnie przypuszczać, że nie pociągnie to za sobą negatywnych konsekwencji, zwłaszcza jeśli dysponowała Pani stosownym pełnomocnictwem. Z czysto formalnego punktu widzenia nie istnieje zatem potrzeba, by ponownie składać stosowny dokument w urzędzie skarbowym, tym bardziej że nie ma możliwości, by w ten sposób „cofnąć” oświadczenie, które zostało złożone niezgodnie z prawdą. Doskonale rozumiem Pani obawy, jednak proszę się zastanowić, czy to cokolwiek zmieni.

 

Pyta Pani również o przedawnienie, a w istocie rzeczy o ustanie karalności, które w przypadku przestępstwa z art. 233 K.k. następuje z upływem lat 5 od dnia jego popełnienia (art. 101 § 1 pkt 4 K.k.). Instytucja przedawnienia dotyczy natomiast wykonania kary, która w Pani przypadku nie została orzeczona, stąd norma art. 103 nie znajdzie zastosowania.

 

Jednym z warunków pociągnięcia do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 K.k. jest pouczenie o odpowiedzialności grożącej za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą. Nie zmienia to jednak faktu, że odwołując się do utrwalonej linii orzeczniczej można zasadnie bronić stanowiska, iż nie popełniła Pani przestępstwa z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość Pani czynu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + VIII =

»Podobne materiały

Fałszywe oświadczenie o zatrudnieniu u innego pracodawcy

Zatrudniam pracownika na umowę-zlecenie. Do każdej takiej umowy (odnawianej co roku) pracownik dołączał pisemne oświadczenie, że jest zatrudniony u innego pracodawcy i osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie z tego tytułu, w związku z czym wnosi o niedokonywanie potrąceń z tytułu ubezpi

 

Czy przysługuje mi ulga na dziecko?

Jak przedstawia się sytuacja ulgi na dziecko w przypadku gdy mąż cudzoziemiec mieszka i pracuje poza UE. Z podatku rozliczam się sama. Czy przysługuje mi ulga na dziecko? Czy sumują się nasze dochody w tym przypadku?

 

Udokumentowanie dochodów przy budowie domu

Moja siostra buduje dom z własnych środków. Ma wieloletnie oszczędności, ale zarobki wykazywane w jej rodzinie są mniejsze. I tu pojawia się problem (chodzi o zabezpieczenie się przed urzędem skarbowym) i w związku z tym mam kilka pytań. Czy mogę siostrze przekazać pieniądze lub zakupić materiały bu

 

Umowa bezpłatnego użyczenia samochodu

W zeszłym roku nasza firma podpisała umowę leasingową na samochód. Do tej pory koszty leasingu i paliwa są rozliczne w firmie przez księgowego zgodnie ze sztuką. Teraz chcę oddać ten samochód do użytku mojemu bratu, który nie jest zatrudniony w firmie. Czy mogę z nim podpisać umowę bezpłatnego użycz

 

Kostka brukowa jako koszt firmy

Mam działalność gospodarczą na terenie, który nie jest wprowadzony do środków trwałych. Obecnie utwardzamy plac, tzn. kładziemy kostkę brukową. Są to spore koszty. Zastanawiam się, czy mogę wprowadzić kostkę brukową jako koszt firmy? Jak ewentualnie wyglądałaby sytuacja przy sprzedaży terenu?

 

Czy muszę zapłacić zaległości za abonament RTV?

Nie płaciłam za abonament RTV. Czy muszę zapłacić te zaległości? Dlaczego nikt nie nadał mi tego indywidualnego numeru, abym mogła zindywidualizować przelew za abonament? Czy musieli tak długo czekać z poinformowaniem dłużnika o kwocie zaległości? Poza tym opłacam kablówkę, w nazwie przelewu jest &b

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »