.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Problem z osobą poznaną w internecie

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 15.05.2008

Mam problem z osobą poznaną w internecie. Człowiek, z którym prowadziłam przez pewien czas korespondencję poprzez pocztę elektroniczną (popularne maile) udając zainteresowanie podstępnie wyłudzał informacje dotyczące mojego życia osobistego. Teraz wykorzystuje swoją wiedzę nie tylko dręcząc mnie listami ale także wysyłając kopie owych tekstów do firmy, w której pracuję. Prośby, by tego zaniechał pozostają bez odzewu. Czy nie obowiązuje go tajemnica korespondencji? Jak mogę temu zapobiec?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Problem z osobą poznaną w internecie

Nękanie przez osobę poznaną w internecie

Jeżeli nie ma Pani zamiaru akceptować dłużej tego typu zachowania co byłoby w pełni zrozumiałe, wskazuję iż przysługują Pani środki prawne, które powinny zniechęcić tego człowieka do kontynuowania jego postępowania. Problem opiszę oddzielnie z punktu widzenia prawa karnego oraz prawa cywilnego.

 

Stosownie do art. 107 Kodeksu wykroczeń – „kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”. Niepokojenie w rozumieniu cytowanego przepisu może polegać na doprowadzeniu do powstania u osoby niepokojonej uczucia obawy może również polegać na naruszeniu spokoju i równowagi psychicznej przy czym dla stwierdzenia przedmiotowego wykroczenia koniecznym jest ustalenie, że sprawca działał „w celu dokuczenia innej osobie”, a zatem należy ustalić, że po stronie sprawcy tego wykroczenia zachodzi złośliwość (Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 22 czerwca 1995 r., III KRN 44/95).

Naruszenie dóbr osobistych poprzez naruszenie tajemnicy korespondencji 

W Pani sprawie wydaje się to oczywiste. Na gruncie prawa cywilnego szeroko rozumiane prawo do prywatności, w tym tajemnica korespondencji zaliczane jest do dóbr osobistych prawem chronionych, a charakter i zakres tej ochrony wyznacza regulacja normatywna art. 24 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93).

 

„Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne W razie dokonanego naruszenia może on także żądać ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa poszkodowany może nadto żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych”.

 

Mając powyższe na uwadze sugeruję stanowczo wezwać niepokojącego Panią człowieka najlepiej na piśmie (listem poleconym, jeżeli zna Pani jego adres lub przynajmniej mailowo) do zaniechania dotychczasowego postępowania, ze wskazaniem treści art. 24 Kodeksu cywilnego i możliwości wystąpienia na drogę sądową w razie niezastosowania się do wezwania (co niekoniecznie tego człowieka poruszy) wraz ze stwierdzeniem, że jego postępowanie wypełnia hipotezę art. 107 Kodeksu wykroczeń o czym nie zawaha się Pani zawiadomić właściwe organy ścigania (sądzę, że to podziała).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl