.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Złamałem zakaz prowadzenia pojazdów, miałem 1 promil – co mi grozi?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 29.03.2015

Za jazdę pod wpływem alkoholu zabrano mi prawo jazdy na 4 lata – minęła połowa wyroku i policjant zatrzymał mnie do kontroli i wziął na badanie alkomatem; wykazało 1 promil, mimo że w tym dniu nie spożywałem alkoholu, dzień wcześniej wypiłem 3 piwa. Zwykle nie prowadziłem samochodu, ale ponieważ mam problemy z pracą w tym dniu dostałem telefon, żeby stawić się do pracy jak najszybciej. Jakie mogą być konsekwencje złamania zakazu prowadzenia pojazdów i bycia pod wpływem? Czy mam szanse jakoś się wybronić? Nadmienię, że mam na utrzymaniu 3 dzieci.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, iż przed dwoma laty został Pan prawomocnie skazany i orzeczono wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów na okres 4 lat.

 

Obecnie istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść art. 244 Kodeku karnego (K.k.), zgodnie z którym:

 

„Art. 244. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Z powyższego przepisu wynika, iż kto nie stosuje się do orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 26 lutego 2004 r., I KZP 47/03, LexPolonica nr 365744 (OSNKW 2004, nr 3, poz. 35) uznał, że przedmiotem ochrony tego przepisu jest „orzeczenie każdego sądu (cywilnego, administracyjnego lub karnego), zawierające zakaz określonej w nim działalności, także innej niż gospodarcza”.

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. akt II KK 254/2008 „z punktu widzenia odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 244 kk nie jest konieczne, aby fakt zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie tylko dotarł do świadomości skazanego, ale przez cały czas obowiązywania zakazu – trwał w jego bieżącej pamięci.” Występku, o którym mowa powyżej, można zatem dopuścić się w formie zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego. Za popełnienie przestępstwa określonego w art. 244 przewidziana jest kara pozbawienia wolności do lat 3. Możliwe jest orzeczenie zamiast kary pozbawienia wolności grzywny lub kary ograniczenia wolności do lat 2 (art. 58 § 3), odstąpienie od wymierzenia kary (art. 59) lub warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 66).

 

W mojej ocenie powinien Pan powalczyć o warunkowe umorzenie postępowania karnego, albowiem okoliczność, iż prowadził Pan pojazd mechaniczny, była związana z problemami w pracy. Zatem nie występował u Pana błahy powód. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

 

Zgodnie z art. 336 K.p.k., jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania, prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek o takie umorzenie. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 332 § 1 pkt 1, 2, 4 i 5. K.p.k. Uzasadnienie wniosku można ograniczyć do wskazania dowodów świadczących o tym, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, a nadto okoliczności przemawiających za warunkowym umorzeniem. Prokurator może wskazać proponowany okres próby, obowiązki, które należy nałożyć na oskarżonego i, stosownie do okoliczności, wnioski co do dozoru. Do wniosku dołącza się, do wiadomości sądu, listę ujawnionych osób pokrzywdzonych z podaniem ich adresów.

 

Jak pokazuje praktyka, prokurator bardzo rzadko występuje z takim wnioskiem do sądu. Nie oznacza to jednak, iż Pan samodzielnie nie może z takim wnioskiem wystąpić. W mojej ocenie należy spróbować, albowiem niczym Pan nie ryzykuje.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »