Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zjazd z drogi krajowej a pozwolenie na budowę

Autor: Krystyna Ewa Nizioł • Opublikowane: 08.09.2011

W połowie 2009 r. została przez GDDiA wydana decyzja o wybudowaniu zjazdu indywidualnego do mojego domu. Pozwolenie z drogówki otrzymałam miesiąc później, wkrótce potem zjazd został wykonany. Przy kompletowaniu dokumentów okazało się, że nie mamy pozwolenia na budowę, które wydaje wojewoda. Chciałabym zalegalizować budowę zjazdu. Jakich konsekwencji finansowych obecnie mogę się spodziewać?

 

Krystyna Ewa Nizioł

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zjazd to „połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.

 

Zjazd nie jest zatem elementem drogi publicznej, ponieważ stanowi miejsce dostępu do takiej drogi.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach w których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz.1539), „wojewoda jest organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach dotyczących obiektów i robót budowlanych”, takich jak zjazdy (w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy o drogach publicznych) z dróg krajowych i wojewódzkich.

 

Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 28.12.2010 r. i od tej daty na budowę wyżej wymienionego zjazdu jest wymagane już zezwolenie budowlane, którego udziela wojewoda. Budowa zjazdu jest to bowiem budowa nowego obiektu budowlanego w trybie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) zjazdy są więc obiektami budowlanymi wymagającymi uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Jeżeli natomiast następuje przebudowa zjazdów już istniejących, wystarczy dokonanie zgłoszenia.

 

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zjazdu zarządca drogi (tu GDDK) powinien wydać decyzję dotyczącą pozwolenia na lokalizację zjazdu, w której winno być pouczenie m.in. o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę zjazdu.

 

Zgodnie z art. 29 ustawy o drogach publicznych „budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi”.

 

Ponieważ przepisy powyższego rozporządzenia weszły w życie w grudniu 2010 r., a Pani otrzymała decyzję GDDiA w 2009 r., najprawdopodobniej nie było w niej wymogu uzyskania zezwolenia na budowę, a także nie została Pani o tym pouczona.

 

Zasady ustalania opłaty legalizacyjnej określono w Prawie budowlanym.

 

Zgodnie z art. 48 ustawy Prawo budowlane „właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, rozbiórkę obiektu budowlanego, lub jego części, będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.

 

Jeżeli budowa:

 

 1. jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem

  – właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych”.

 

W postanowieniu takim ustala się wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy oraz nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie zaświadczenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego; dokumentów ujętych w ustawie Prawo budowlane.

 

Ponadto „właściwy organ, przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, bada:

 

 1. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 2. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń,
 3. wykonanie projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane

   – oraz, w drodze postanowienia, ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Na postanowienie przysługuje zażalenie” (art. 49).

 

W razie spełnienia powyższych wymagań właściwy organ wydaje decyzję:

 

 1. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót;
 2. o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona.

 

Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, o których mowa w art. 59f ust. 1 ustawy, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu.

 

Oznacza to, że wysokość opłaty legalizacyjnej jest ustalana jako iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

 

Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.

 

Kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy Prawo budowlane.

 

W załączniku tym nie ma wskazanego takiego obiektu jak zjazd z drogi w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy. W związku z tym trudno ustalić wysokość opłaty legalizacyjnej. W załączniku jest podana kategoria dotycząca elementów dróg publicznych.

 

Zgodnie z załącznikiem do ustawy do kategorii IV zalicza się elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy. W przypadku tych obiektów współczynnik kategorii obiektu (k) wynosi 5.0, a współczynnik wielkości obiektu (w) wynosi 1.0.

 

Oznacza to, że opłata legalizacyjna w przypadku elementu drogi publicznej w postaci zjazdu wynosi: stawka opłaty stałej 500 zł x współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k) wynoszący 5.0 x współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w), tj. 1.0 x 50 = 125 000 zł.

 

W Pani przypadku zjazd z drogi krajowej nie jest jednak elementem drogi publicznej, więc nie można stosować powyższych zasad ustalania opłaty legalizacyjnej.

 

Występuje jeszcze kategoria XXV: drogi i kolejowe drogi szynowe, ale zgodnie z art. 4 pkt 8 zjazd jest połączeniem z drogą, więc trudno go zakwalifikować jako drogę. Gdyby to jednak zrobić, opłata legalizacyjna wynosiłaby 50 x 500 zł x 1.0 x 1.0 = 25 000 zł.

 

W związku z powyższym trudno jednoznacznie wskazać wysokość opłaty legalizacyjnej, która może zależeć od zakwalifikowania zjazdu przez organ architektoniczno budowlany.

 

Ponieważ ma Pani decyzję GDDiA z 2009 r., w której nie było wymogu uzyskania zezwolenia udzielanego przez wojewodę na budowę zjazdu, a w międzyczasie weszło w życie wspominane rozporządzenie, proszę się bronić w ten sposób, że w dacie uzyskania decyzji nie została Pani w niej pouczona o konieczności uzyskania takiego pozwolenia. W takiej sytuacji proszę twierdzić, że w Pani przypadku taka decyzja nie jest konieczna – ponieważ przepisy, zgodnie z którymi wojewoda jest organem I instancji w sprawie wydawania tej decyzji, weszły w życie 28.12.2010 r.

 

Jeżeli odpowiedź drogówki będzie negatywna, to wtedy proszę rozważyć wystąpienie o pozwolenie na budowę do wojewody. Należy jednak wskazać, że Pani zjazd został już wykonany, a pozwolenie na budowę dotyczy prac budowlanych, które dopiero mają być przeprowadzone. Dlatego może Pani jeszcze zasięgnąć informacji u wojewody, w jaki sposób traktowane są takie przypadki jak Pani.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 - 0 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Brak pozwolenia na budowę

Wybudowałem jakieś 15 lat temu bez projektu garaż. Sprzedałem go 3 lata temu. Kto ponosi odpowiedzialność za użytkowanie nieruchomości wybudowanej mimo braku pozwolenia na budowę? Co teraz najlepiej zrobić?

 

Zjazd na drogę publiczną

Trzy lata temu kupiłem działkę budowlaną oraz przylegającą do niej działkę drogową, która prowadzi do drogi publicznej i z której na zasadzie służebności korzystają sąsiedzi z niżej położonych działek. Planuję budowę domu, więc wystąpiłem do ZIKiD-u o wydanie warunków przyłączenia do drogi. Miałem nadzieję, że to formalność, skoro droga dojazdowa jest moja i posiada zjazd na drogę asfaltową. Tymczasem otrzymałem nakaz zrobienia zjazdu wybrukowanego lub asfaltowego, mimo że wszystkie zjazdy w okolicy są jak mój. Czy zarząd ma prawo zobligować mnie do tego? Czy mogę tego uniknąć? Czy robienie zjazdu nie jest obowiązkiem zarządcy drogi podczas robienia jej remontu (zwłaszcza że planowana jest modernizacja)? Czy jeżeli musimy przerabiać zjazd, możemy żądać od sąsiadów uczestniczenia w kosztach?

Rozbiórka zjazdu z drogi wojewódzkiej

Na terenie naszej działki istnieje stary zjazd z drogi wojewódzkiej wybudowany bez pozwolenia w latach 80. Sąsiad bez naszej zgody używał go od lat, utrudniając dojazd klientom do naszej myjni, dlatego wybudowaliśmy nowy zjazd (już z pozwoleniem). Teraz chcielibyśmy dokonać rozbiórki tego starego zjazdu, ale sąsiad twierdzi, że nie możemy tego zrobić bez jego zgody. Czy ma rację? Czy rozbiórka samowoli jest karalna?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »