Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zrobienie zjazdu na drogę publiczną

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 01.09.2014

Trzy lata temu kupiłem działkę budowlaną oraz przylegającą do niej działkę drogową, która prowadzi do drogi publicznej i z której na zasadzie służebności korzystają sąsiedzi z niżej położonych działek. Planuję budowę domu, więc wystąpiłem do ZIKiD-u o wydanie warunków przyłączenia do drogi. Miałem nadzieję, że to formalność, skoro droga dojazdowa jest moja i posiada zjazd na drogę asfaltową. Tymczasem otrzymałem nakaz zrobienia zjazdu wybrukowanego lub asfaltowego, mimo że wszystkie zjazdy w okolicy są jak mój. Czy zarząd ma prawo zobligować mnie do tego? Czy mogę tego uniknąć? Czy robienie zjazdu nie jest obowiązkiem zarządcy drogi podczas robienia jej remontu (zwłaszcza że planowana jest modernizacja)? Czy jeżeli musimy przerabiać zjazd, możemy żądać od sąsiadów uczestniczenia w kosztach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak rozumiem, Pana działka budowlana ma dostęp do drogi publicznej przez własną prywatną działkę drogową, na której ustanowiona jest służebność:

 

 • na działce drogowej jest urządzona droga i wybudowany zjazd na drogę publiczną (droga gminna); korzystają z niej wszyscy właściciele już wybudowanych domów w okolicy,
 • teren jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego.

 

W tej sytuacji, chcąc wybudować dom, konieczne było uzyskanie oświadczenia zarządcy drogi, wydawanego w trybie art. 34 ust.3 pkt. 3 lit. b Prawa budowlanego, o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych.

 

Z ustawy o drogach publicznych wynika, że uzgodnienie jest niezbędne w przypadku budowy zjazdu z drogi publicznej. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych „zjazd jest to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze”, tak więc zjazd to w Pana przypadku połączenie pierwszej działki z drogą (jest to obiekt od krawędzi jezdni drogi do granicy pierwszej działki z drogą). Wydawać by się mogło, że w sytuacji dostępu do drogi publicznej przez działkę drogową, na której już jest droga i zjazd, powinno wystarczyć oświadczenie zarządcy drogi (bo nic Pan tam nie buduje i uzyskiwanie zezwolenia w trybie art. 29 ustawy o drogach publicznych wydaje się tu bezprzedmiotowe). Najwyraźniej jednak ZIKiD uznał, że istniejący zjazd wymaga przebudowy.

 

Oświadczenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu stanowi na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane część składową projektu budowlanego. Nie jest ono decyzją administracyjną, zatem nie przysługuje od niego odwołanie. Jest jedynie ustosunkowaniem się organu do zaistniałego stanu faktycznego, który powstaje poza samym postępowaniem w przedmiocie pozwolenia na budowę. Niemniej winien je Pan uwzględnić w swoich planach budowlanych, tj. uwzględnić kwestię przebudowy istniejącego zjazdu.

 

W przypadku przebudowy zjazdów istniejących wystarczające jest dokonanie zgłoszenia. Zgodnie z art. 29 ust. 1 powołanej ustawy o drogach publicznych budowa albo przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi. Zasada ta nie dotyczy budowy lub przebudowy zjazdów związanych budową lub przebudową drogi – w takiej sytuacji obowiązek przebudowy istniejących zjazdów lub budowy nowych ciąży na zarządcy drogi. Tym samym słusznie Pan podejrzewa, iż w sytuacji gdy w niedalekiej przyszłości miałoby dojść do przebudowy drogi publicznej, to do zarządcy dróg należałaby wtedy kwestia przebudowy interesującego Pana istniejącego już zjazdu.

 

Z kolei to, w jaki sposób zostanie wykonany zjazd, należy do ustaleń projektanta. Projekt budowlany zjazdu w zakresie konstrukcji i rozwiązań geometrycznych podlega uzgodnieniu w Zarządzie Dróg i musi być zgodny z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, który ustala m.in. następujące warunki:

 

 • zjazd zabezpieczyć przed spływem wody z posesji na działkę drogową oraz odwrotnie,
 • w obrębie zjazdu należy zapewnić naturalny spływ wód powierzchniowych,
 • zjazd na włączeniu z drogą gminną ma być wykonany pod kątem prostym,
 • prace prowadzić tak, aby nie zmniejszyć stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, nie naruszyć urządzeń odwadniających i innych podziemnych urządzeń drogi oraz nie wpływać negatywnie na stan techniczny drogi i warunki jej użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • lokalizację projektowanego zjazdu w przypadku kolizji z urządzeniami obcymi należy uzgodnić ich właścicielami,
 • koszty budowy lub modernizacji urządzeń nawierzchni w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszelkich prace,
 • utrzymanie zjazdu należeć będzie do właścicieli gruntu przyległego do drogi – użytkownika zjazdu (art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z poźn. zm.),
 • projektowany zjazd nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenia odpowiada inwestor,
 • zezwolenie niniejsze wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

 

Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi z wnioskiem o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego zgodnie z art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm).

 

Co do ponoszenia kosztów przez właścicieli sąsiednich działek korzystających ze służebności przejazdu przez Pana działkę, to zgodnie z art. 289 Kodeksu cywilnego w braku odmiennej umowy obowiązek utrzymywania urządzeń potrzebnych do wykonywania służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej, czyli krótko mówiąc, Pana. Przemawia za tym także art. 50 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za części składowe uważa się także prawa związane z jej własnością, a więc i służebności gruntowe. Jednakże strony (czyli Pan i właściciele nieruchomości obciążonych) mogą się umówić, że obowiązek ten spoczywał będzie także w na właścicielach nieruchomości obciążonych w całości lub części. W braku umownej regulacji utrzymania urządzeń (a więc i zjazdu) niezbędnych do korzystania ze służebności obowiązek ten obciąża właściciela nieruchomości władnącej. Jeżeli służebność została ustanowiona sądownie, może Pan wystąpić o zmianę jej treści. Jeżeli w drodze aktu notarialnego, również i to można zmienić aneksem. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 - jeden =

»Podobne materiały

Utrzymywanie zjazdów z dróg publicznych

Jak rozumiem, utrzymywanie zjazdów z dróg publicznych obciąża właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Aktualnie zjazd na drogę sąsiada jest nielegalny. Postanowiłem ponieść wszelkie koszty związane z budową zjazdu, ponieważ na moją działkę wjeżdża się przez drogę sąsiada. Sąsiad c

 

Bezczynność gminy w realizacji publicznej drogi dojazdowej do działki a pozwolenie na budowę

Posiadam działkę, która była działką leśną do 2003 r. W 2003 r. powstał plan zagospodarowania przestrzennego, według którego może na tej działce powstać zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza. Problemem jest dojazd do działki. Na planach jest droga gminna i przed wojną, gdy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »