.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda na wystawę w formie skansenu - potrzebne pozwolenia

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 18.02.2016

Chciałbym sezonowo (czerwiec–wrzesień) otwierać wystawę w formie skansenu pt. „Kultura i życie codzienne Chińczyków”. Wejście na wystawę miałoby być płatne, a pokazane zbiory malarskie, zdjęcia, rysunki są moją własnością. Pozostałe rekwizyty kupiłem w Chinach. Wszystko miałaby odbywać się na wolnym powietrzu (działka o pow. 400 m2). Czy muszę uzyskać od jakiegoś organu zgodę na pokazanie takich rzeczy publicznie i zarobkowo? Czy Chiny jako państwo mogą mnie oskarżyć o używanie nazwy ich kraju do promocji mojego biznesu? Czy jest jakiś przepis regulujący prowadzenie takich wystaw?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Otóż wyjść należy od tego, że jeżeli ma Pan zamiar prowadzić działalność w kształcie opisanym wyżej, to należy to uznać za działalność gospodarczą. Tym samym, jeśli nie ma Pan jeszcze zarejestrowanej działalności, to powinien Pan dopełnić wymogu rejestracji w CEIDG (postępowanie jest zwolnione z opłat) oraz uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej. W nauce prawa oraz w orzecznictwie podkreśla się bowiem, że za działalność gospodarczą uważa się również działalność prowadzoną sezonowo. Pozostałe przesłanki dla uznania działalności za działalność gospodarczą są następujące:

 

  • działalność jest zorganizowana (tj. sprzedaje Pan bilety, ma Pan określone godziny otwarcia, plakaty, reklamy, ulotki itp.);
  • działalność jest zarobkowa (tj. w celu osiągnięcia zysku, przy czym nie istnieje konieczność faktycznego osiągania zysku);
  • działalność jest zawodowa (tj. zajmuje się Pan tym jako przedsiębiorca);
  • działalność jest ciągła (czyli nie jest jednorazowa);
  • działalność jest wykonywana osobiście lub przez zatrudnione osoby.

 

Wymóg rejestracji w CEIDG jest pierwszym sposobem ograniczenia dostępu do działalności gospodarczej na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; kolejnym może być uzyskanie zezwolenia, koncesji lub licencji na prowadzenie działalności gospodarczej, o czym jest mowa w art. 46–76 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o koncesję, to ustawa wymienia następujące rodzaje działalności, która wymaga uzyskania koncesji:

 

„Art. 46. 1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 

1) poszukiwania, rozpoznawania złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, poszukiwania lub rozpoznawania kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, wydobywania kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla;

2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią;

3a) 13) przesyłania dwutlenku węgla w celu jego podziemnego składowania;

4) ochrony osób i mienia;

5) rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych, z wyłączeniem programów rozpowszechnianych wyłącznie w systemie teleinformatycznym, które nie są rozprowadzane naziemnie, satelitarnie lub w sieciach kablowych;

6) przewozów lotniczych;

7) prowadzenia kasyna gry.

 

2. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw.

 

3. Wprowadzenie innych koncesji w dziedzinach działalności gospodarczej mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia oraz wymaga zmiany niniejszej ustawy”.

 

Wydaje się zatem, że w omawianym przypadku raczej nie zaistnieje konieczność uzyskana koncesji. Natomiast co do licencji lub zezwolenia, to katalog działalności gospodarczej zawarto w art. 75 ustawy.

 

(…)

 

Używanie przez Pana w nazwie sformułowania „Chińczycy” byłoby wskazaniem, czego wystawa dotyczy. W tym miejscu należy odnieść tę kwestię do przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – ustawa ta reguluje sytuacje, w których pewne czynności dokonywane przez przedsiębiorcę mogą być uznane za niezgodne z prawem; w szczególności dotyczy to sytuacji tzw. ryzyka wprowadzenia konsumenta w błąd. Najczęstsze postacie naruszenia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wymieniono w art. 3 ustawy:

 

„Art. 3. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

 

2. Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej oraz prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym”.

 

(…)

 

Jeżeli jednak spełnione zostaną wspomniane wcześniej przesłanki, to dana impreza będzie imprezą masową i tym samym powstanie obowiązek po stronie organizatora, aby dopełnić licznych wymogów w związku z imprezą i nadzorowaniem jej przebiegu. Do najistotniejszych należą: przygotowanie regulaminu imprezy masowej, wyznaczenie kierownika bezpieczeństwa, służby informacyjnej, służby porządkowej, uzyskanie niezbędnych opinii m.in. od komendanta Policji, Państwowej Straży Pożarnej itd. Ponadto, impreza musi być zabezpieczana również przez lekarzy, a organizator będzie ponosił odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przebiegu imprezy masowej (np. burda na stadionie piłkarskim i zniszczenie trybuny oraz zaplecza stadionu). Niewątpliwie zatem wiele osób może być zainteresowanych tym, czy istnieją jakieś metody pozwalające na ominięcie rygorów ustawy o imprezach masowych.

 

W Pańskim przypadku obliczenie ilości miejsc nie powinno być trudne; w przypadku imprez odbywających się na wolnym powietrzu przelicza się najczęściej powierzchnię udostępnioną uczestnikom przez mnożnik 0,5 m2. Jeżeli przyjąć, że w Pana przypadku cała działka będzie przeznaczona pod wystawę, to maksymalna liczba uczestników może wynosić 800 osób (400 x 0,5 m2), zatem najpewniej nie powstanie konieczność dostosowania się do wymogów postawionych dla organizatora imprezy masowej.

 

Podsumowując:

 

  • jeżeli będzie Pan chciał przeprowadzić podobną wystawę, to będzie Pan musiał zarejestrować działalność gospodarczą; raczej nie istnieje w tym przypadku konieczność uzyskania pozwoleń tzw. II lub III stopnia (czyli wspomniane licencje, koncesje, zezwolenia);
  • powinien Pan bardzo uważnie przeanalizować, jakie przedmioty chce Pan wystawiać na wystawie – nie powinien Pan wystawiać produktów, które nie dotyczą Chin lub nie pochodzą z Chin, powinien Pan również unikać sformułowań reklamowych, które mogą przeciętnego konsumenta wprowadzić w błąd (np. hasło „zobacz prawdziwą wystawę armii terakotowej!”; „oryginalne wazy z epoki Ming” itp.).; posługując się oznaczeniami „Chiny”, „chińskie”, powinien Pan pamiętać, że są to oznaczania geograficzne, które podlegają ochronie prawnej – nie powinien Pan zatem wykorzystywać ich do wprowadzania konsumentów w błąd;
  • jeżeli wystawa odbywać się będzie na Pańskiej działce lub placyku wynajmowanym od osoby trzeciej, to do chwili, gdy liczba uczestników tej wystawy nie przekroczy 1000, nie powstanie konieczność stosowania się do wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i nie będzie Pan musiał występować o zgodę na odbycie się imprezy masowej;
  • proszę pamiętać, że w omawianym kształcie Pańska działalność najprawdopodobniej będzie wymagała ewidencjonowania sprzedaży biletów za pomocą kasy fiskalnej; natomiast jeżeli ma Pan również zamiar sprzedawać przekąski lub napoje, najprawdopodobniej będzie Pan musiał również spełniać odpowiednie wymogi sanitarne dla takiej działalności. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »