.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda na wyjazd dziecka z Włoch

Autor: Krystian Lenowiecki • Opublikowane: 29.09.2010

Mieszkam we Włoszech od kilku lat, tu urodziłam dziecko ze związku z Włochem. Chciałabym wrócić z nim do Polski, ale prawo włoskie nie pozwala mi na wyjazd, ponieważ ojcem dziecka jest Włoch. Jak jest w prawie polskim? Dodam, że dziecko ma podwójne obywatelstwo.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie art. 97 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io) „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania”.

 

Natomiast zgodnie z § 2 tegoż artykułu „o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

 

Zgodnie z art. 107 § 1 K.r.io. „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania”.

 

Dlatego również według prawa polskiego w przypadku decyzji o wyjeździe dziecka za granicę rodzice musieliby się co do tego porozumieć. Dopiero przy sprzeciwie jednego z rodziców można wystąpić do sądu o wydanie zgody na wyjazd. Zgoda taka zastępowałaby oświadczenie woli niezgadzającego się na wyjazd rodzica.

 

Szereg aktów międzynarodowych, które zostały ratyfikowane przez Polskę i są przez nią wykonywane, reguluje jednak kwestię właściwości miejscowej do występowania z wnioskiem o zezwolenie na wyjazd dziecka za granicę. Naczelna zasada jest taka, że właściwym miejscowo sądem dla wydania takiej zgody jest sąd stałego miejsca zamieszkania dziecka.

 

I tak punkt 12 rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, brzmi: „podstawy jurysdykcji w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej ustanowione w niniejszym rozporządzeniu ukształtowane są w świetle najlepszych interesów dziecka, w szczególności na podstawie kryterium bliskości. Oznacza to, że jurysdykcję sprawuje w pierwszym rzędzie Państwo Członkowskie miejsca stałego pobytu dziecka, z wyjątkiem niektórych przypadków zmiany miejsca pobytu dziecka w zastosowaniu porozumienia między osobami posiadającymi odpowiedzialność rodzicielską”.

 

Znajduje to potwierdzenie także w art. 8 wspomnianego rozporządzenia, który stanowi, że „sądy Państwa Członkowskiego są właściwe do orzekania w sprawach odnoszących się do odpowiedzialności rodzicielskiej za dziecko, które zwykle zamieszkuje w tym Państwie Członkowskim w czasie, w którym zostało wytoczone powództwo".

 

Oznacza to, że sądem, który może zdecydować, czy dziecko stale zamieszkujące we Włoszech może wyjechać do Polski, jest sąd włoski właściwy ze względu na stałe miejsce pobytu małoletniego.

 

W przypadku wyjazdu bez takiego zezwolenia, będzie on traktowany jako uprowadzenie dziecka, co skutkować będzie nakazem wydania dziecka.

 

Dodatkowo wskazuję, że orzeczenia wydane w jednym Państwie Członkowskim są uznawane w innych Państwach Członkowskich bez potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania – mówi o tym artykuł 21 rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich.

 

Z informacji umieszczonej przez państwo włoskie w Europejskiej Sieci Sądowniczej wynika, że na mocy art. 36 ustawy nr 1995/218 (ustawodawstwo włoskie) stosunki osobiste i majątkowe między rodzicami i dziećmi, w tym kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej, zależą od statusu dziecka. O ile nie ustalono inaczej, punktem odniesienia jest obywatelstwo dziecka w momencie wniesienia sprawy do sądu. Jeżeli dziecko jest obywatelem więcej niż jednego państwa, zastosowanie ma prawo państwa, z którym dziecko ma najbliższe związki.

 

Na mocy art. 19 ustawy włoskiej 1995/218 ustalono, że jeżeli dziecko jest obywatelem więcej niż jednego państwa, a jednym z państw są Włochy, wówczas obywatelstwo włoskie ma pierwszeństwo.

 

Ponadto na podstawie art. 19 § 1 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe „stosunki prawne między rodzicami a dzieckiem podlegają prawu ojczystemu dziecka”.

 

Dlatego więc to w sądzie włoskim powinna Pani wystąpić o zgodę na wyjazd dziecka. Sąd polski podobnie jak polskie uregulowania prawne byłyby bowiem niewłaściwy w tej sprawie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »