Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odmowa konsulatu na wydanie paszportu

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 18.11.2013

Konsulat odmówił wydania mi paszportu 10-letniego. Domyślam się, że jest to związane z moimi zaległościami alimentacyjnymi wobec córki. Mam jeszcze syna (przebywa w Polsce) i chciałbym wyrazić pisemną zgodę na wydanie mu paszportu. Aby wyrazić taką zgodę, muszę mieć jakiś dokument tożsamości. Niestety nie mam ważnego paszportu ani dowodu. Czy mogę otrzymać paszport tymczasowy? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dokument tożsamości – a więc zarówno dowód osobisty, jak i dotychczasowy paszport – który utracił ważność, nie może zostać wykorzystany do sporządzenia pisemnej zgody na wydanie paszportu dla Pańskiego małoletniego dziecka. Nie oznacza to jednak, że nie istnieje żadne rozwiązanie tej sytuacji.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 268 ze zm.) „wydania dokumentu paszportowego odmawia się na wniosek:

 

1) sądu prowadzącego przeciwko osobie ubiegającej się o dokument paszportowy postępowanie w sprawie karnej lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe, postępowanie w sprawie nieletniego lub prowadzącego postępowanie cywilne;

 

2) organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, organu postępowania wykonawczego w sprawie karnej, w tym o przestępstwo skarbowe, przeciwko osobie ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego”.

 

Fakt, iż w Konsulacie odmówiono Panu wydania dokumentu paszportowego, świadczy albo o toczącym się przeciwko Panu postępowaniu cywilnym o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka, albo o dochodzeniu w sprawie o przestępstwo uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacji członka rodziny wbrew orzeczeniu sądu lub ustawie (art. 209 Kodeksu karnego), albo że akt oskarżenia w powyższej sprawie, sporządzony przez prokuratora, wpłynął już do sądu. W takich przypadkach, ściśle określonych w ww. przepisie, organ paszportowy był obowiązany odmówić decyzją wydania Panu paszportu i nie można poczytywać tego działania jako ograniczenia praw publicznych lub obywatelskich (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 września 2010 r., sygn. akt IV SA/Wa 722/10).

 

Wobec powyższego powinien Pan złożyć w Konsulacie pisemny i umotywowany wniosek o wydanie paszportu tymczasowego, powołując się w nim na treść art. 17 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem osoby ubiegającej się o dokument paszportowy, pomimo istnienia przesłanek uzasadniających odmowę jego wydania, konsul może wydać paszport tymczasowy. Dopuszcza się możliwość wydania paszportu tymczasowego z urzędu osobom przebywającym za granicą, które nie posiadają dokumentu paszportowego, jeżeli przemawiają za tym ważne okoliczności (art. 23 ust. 2 ustawy).

 

O wydaniu takiego paszportu konsul informuje organ, który wystąpił z wnioskiem o niewydawanie dokumentu paszportowego. Bez wątpienia w podanych okolicznościach istnieje ważny interes po stronie ojca, który chciałby wyrazić zgodę na wydanie paszportu małoletniemu dziecku, przebywającemu w innym kraju niż kraj jego pobytu, a nie ma możliwości tego uczynić, nie dysponując ważnym dokumentem tożsamości. W mojej ocenie ma Pan duże szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

 

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza. Dysponowanie paszportem tymczasowym umożliwi Panu uzyskanie poświadczenia podpisu przez Konsulat i dostarczenie takiego dokumentu matce dziecka. Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania (art. 33 ust. 1 ustawy).

 

Gdyby jednak ta droga zawiodła, pozostanie złożenie przez matkę dziecka wniosku do sądu opiekuńczego w Polsce o rozstrzygnięcie istotnej sprawy dziecka. W świetle przepisu art. 14 ust. 1 ustawy w przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Sąd rodzinny, a dokładniej wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania osoby małoletniej, której postępowanie ma dotyczyć, jest właśnie sądem opiekuńczym (art. 568 Kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 97 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.).

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 582 K.p.c. rozstrzygnięcie przez sąd o istotnych sprawach dziecka może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie ich byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami (przebywanie za granicą, nieprzewidziane obowiązki służbowe, niemożność przyjazdu na rozprawę wskutek siły wyższej itd.). Zgoda sądu, wyrażona w prawomocnym postanowieniu, zastąpi brakujące oświadczenie woli rodzica (por. postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 3 lutego 2012 r., sygn. akt I CZ 153/11). Wniosek o wszczęcie takiego postępowania nieprocesowego podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 40 zł.

 

Istnieje też trzecia możliwość, jednak obarczona znacznym ryzykiem niepowodzenia, bo zastrzeżona dla przypadków absolutnie wyjątkowych i szczególnych. Mianowicie matka dziecka, której przysługuje władza rodzicielska, może samodzielnie wystąpić o wyrobienie dziecku paszportu, wyrażając swoją zgodę. Pozostaje pytanie, czy uda się jej przekonać organ w Polsce, że uzyskanie pisemnej zgody drugiego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione i że za takim przyspieszonym rozwiązaniem przemawia dobro małoletniego, zwłaszcza że mowa tu o pominięciu normalnej drogi postępowania sądowego.

 

Proszę też pamiętać, że utrata ważności dokumentu paszportowego nie pozbawia Pana prawa wjazdu na podstawie tego dokumentu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 35 ustawy). W ten sposób mógłby Pan sprawy administracyjne załatwić w kraju, tutaj wyrobić dowód osobisty i wyrazić pisemną zgodę na wydanie dziecku paszportu, poświadczając podpis u notariusza lub udać się do urzędu paszportowego wspólnie z dzieckiem (jeśli ukończyło 5 lat) i jego matką, który wówczas potwierdzi we własnym zakresie własnoręczność podpisów obojga rodziców.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus IX =

»Podobne materiały

Brak kontaktu z ojcem dziecka a uzyskanie jego zgody na wydanie paszportu

Pięć lat temu rozwiodłam się z orzeknięciem o winie męża. Obecnie chciałabym jak najszybciej wyrobić paszport dla naszego 7-letniego syna. Wiem, że potrzebuję zgody ojca, ale nie wiem, gdzie on przebywa – jest bezdomnym alkoholikiem, nie płaci alimentów i nie utrzymuje z nami kontaktu. Czy kie

 

Wyrobienie nowego paszportu w konsulacie a europejski nakaz aresztowania

Mieszkam w UE, wyjechałem z Polski kilka lat temu. Niestety wydano za mną europejski nakaz aresztowania i teraz obawiam się wyrabiania nowego dokumentu paszportowego w konsulacie. Boję się, że zostanę aresztowany. Czy mógłbym wyrobić nowy dowód osobisty, ponieważ aktualny traci ważność?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »