.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda na udostępnianie zdjęć sprzętów z widocznym znakiem firmowym

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 02.02.2012

Czy aby dysponować fotografią (sprzedawać ją, udzielać licencji) np. aparatu fotograficznego danej firmy (widoczne logo), muszę mieć zgodę producenta? Czy wykonując fotografię reklamową, muszę dysponować pozwoleniem producenta?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykonywanie zdjęć w aktualnym stanie prawnym jest dozwolone, co do zasady, bez żadnych ograniczeń, natomiast odrębną kwestią jest ich nieodpłatne lub komercyjne rozpowszechnianie.

 

Wyjątek stanowią przepisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z jego treścią „w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone zakazy fotografowania, filmowania i obserwacji”.

 

Kolejny wyjątek to ochrona prawa do wizerunku osoby fizycznej (art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Samo zrobienie zdjęcia jest dozwolone, natomiast rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zakaz rozpowszechniania nie jest w tym przypadku jednak bezwarunkowy. W przypadku braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Co więcej – nie jest potrzebne zezwolenie w przypadku, gdy osoba jest publicznie znana lub gdy stanowi jedynie szczegół całości takiej, jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

Znakiem towarowym, w rozumieniu art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz. U. 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.), „może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa”.

 

„Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy” (art. 120 ust. 2).

 

„Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne” (art. 121). „Udzielone prawa ochronne na znaki towarowe podlegają wpisowi do rejestru znaków towarowych” (art. 149). „Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery »R« wpisanej w okrąg” (art. 151).

 

„Przez uzyskanie prawa ochronnego do znaku towarowego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP” (art. 153 § 1). Kwestię rejestracji znaków towarowych na obszarze Unii Europejskiej regulują przepisy wspólnotowe – znaki towarowe na terenie Unii rejestruje Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z siedzibą w Alicante w Hiszpanii.

 

Z punktu widzenia przepisów prawa własności intelektualnej oraz przy założeniu, że fotografowane kształty będą miały charakter zwyczajny, przeciętny, niczym niewyróżniający się oraz niemogący w żaden sposób wskazywać na ich producenta (a zwłaszcza będą pozbawione znaków towarowych oraz innych oznaczeń mogących wskazywać na pochodzenie), nie ma przeszkód prawnych, aby wykonywać fotografie takich obiektów, które następnie będą sprzedawane przykładowo do banku zdjęć czy na które następnie będzie udzielona licencja.

 

Zgodnie jednak z treścią przepisu art. 154 Prawa własności przemysłowej „używanie znaku towarowego polega w szczególności na:

 

  1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
  2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towaru do obrotu, lub związanych ze świadczeniem usług;
  3. posługiwaniu się nim w celu reklamy”.

 

Zgodnie z art. 155 ust. 1 ustawy „prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży, lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium RP przez uprawnionego lub za jego zgodą”.

 

Według brzmienia art. 156:

 

„1. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie:

 

  1. ich nazwisk lub adresu,
  2. oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności,
  3. zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne do wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi;
  4. zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy”.

 

Używanie oznaczeń, wskazanych w ust. 1, jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach”.

 

W mojej ocenie nieuzasadnione komercyjne fotografowanie aparatu danej firmy nie mieści się w zakresie wskazanym w przepisie art. 155 ust. 1 i art. 156 ust. 1 i ust. 2. Uważam, że bez licencji uprawnionego nie może Pan wykonywać zarobkowo zdjęć z widocznym znakiem towarowym i przenosić majątkowych praw autorskich do takich zdjęć.

 

Okoliczności konkretnego przypadku mogą jednak wyglądać nieco inaczej – możliwa jest sytuacja, w której będzie Pan wykonywał zdjęcia aparatu dla sprzedawcy, a następnie przenosił na niego prawa majątkowe do tego zdjęcia. Sprzedawca z kolei będzie mógł wykorzystywać fotografię w swojej działalności, oferując aparaty do sprzedaży przykładowo we własnym sklepie internetowym, będzie to odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów już wprowadzonych do obrotu (por. art. 155 ust. 1 i art. 156 ust. 2 Prawa własności przemysłowej).

 

Dlatego nie można w opisywanym przypadku udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Kwestia praw własności przemysłowej jest bardzo złożona i wiele zależy od szczegółowych okoliczności faktycznych sprawy.

 

„Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną” (art. 163 ust. 1), w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »