.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgoda współwłaściciela mieszkania na rozporządzanie nieruchomością

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 06.09.2013

Jestem z mężem w separacji; mamy dwa mieszkania, ale mieszkamy razem – w drugim mieszkaniu mieszka bratanica męża, która podnajmuje jeden z pokojów studentom. Mnie nie odpowiada taka sytuacja. Czy mogę jako współwłaściciel mieszkania odmówić zgody na rozporządzanie nieruchomością?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, że w chwili obecnej pozostaje Pani z mężem w separacji. Zgodnie z art. 54 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.o.) orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa następuje z dniem uprawomocnienia się wyroku lub postanowienia orzekającego separację. Powstanie rozdzielności majątkowej na skutek orzeczenia separacji następuje z mocy samego prawa. Innymi słowy sąd, orzekając separację, nie wydaje w tym przedmiocie żadnego orzeczenia.

 

Zgodnie z art. 46 K.r.o. w sprawach nieunormowanych w artykułach poprzedzających od chwili ustania wspólności ustawowej do majątku, który był nią objęty, jak również do podziału tego majątku, stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku.

 

Do rozporządzania przedmiotami majątkowymi, które były objęte wspólnością ustawową, oraz do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem konieczna jest więc zgoda zarówno męża, jak i Pani. W Pani sytuacji między małżonkami nie ma porozumienia, zatem każde z Państwa ma prawo zwrócić się do sądu z wnioskiem o wydanie zgody na rozporządzenie nieruchomością lokalową lub na dokonanie innej czynności przekraczającej zwykły zarząd taką nieruchomością. Sąd dokona oceny mając na uwadze charakter czynności oraz jej cel.

 

Jeżeli współmałżonek nie wyraża zgody na rozporządzenia rzeczą, która objęta była wspólnością ustawową, lub na dokonanie innej czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, małżonek, który zamierza dokonać czynności, może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Sąd orzeknie, mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interes małżonków i ich wspólnych dzieci (art. 199 Kodeksu cywilnego, w skrócie: K.c.).

 

Zgodnie z art. 1036 K.c. spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku.

 

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z 18 kwietnia 1975 r. (sygn. akt III CRN 247/74) „żadne z małżonków nie może skutecznie domagać się udzielenia mu przez sąd, na podstawie art. 199 K.c., zezwolenia na sprzedaż przedmiotu, który należał do majątku wspólnego, jeżeli w okolicznościach konkretnej sprawy, w szczególności ze względu na charakter przedmiotu zamierzonej sprzedaży, wskazane zezwolenie prowadziłoby w istocie do obejścia przepisów o podziale majątku wspólnego”.

 

Rozporządzanie przez Pani małżonka nieruchomością lokalową wymaga Pani zgody. W przypadku braku zgody takie rozporządzenie jest bezskuteczne. W mojej ocenie wynajem nieruchomości lokalowej stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem wspólnym, konieczna jest więc Pani zgoda na wynajem mieszkania. Świadczenie pieniężne (mniemam, że taki rodzaj odpłatności został ustalony) jest świadczeniem podzielnym, może Pani zatem dochodzić przypadającej na Panią części wierzytelności stosownie do udziału w majątku wspólnym.

 

Zgodnie z art. 43 K.r.o. co do zasady oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, żeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Ponadto pragnę zauważyć, że jako współwłaścicielce mieszkania przysługuje Pani prawo do zapłaty połowy dochodów uzyskiwanych z wynajmu mieszkania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl