Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgoda na hospitalizację

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 25.06.2013

Moja siostra choruje na nerwicę. Niedawno znalazła się w szpitalu psychiatrycznym; chciała się wypisać na własne żądanie, ale zatrzymano ją przymusowo. Sprawa trafiła do sądu. Ile czasu mogą ją trzymać w szpitalu? Czy ma prawo odmówić zgody na hospitalizację? Siostra niedawno zaczęła studia, nie chce stracić roku. Jakie są prawa pacjenta szpitala psychiatrycznego? Czy fakt, że siostra tam przebywała, zostanie odnotowany w jakimś rejestrze, wpłynie na jej przyszłość?

Tomasz Ciasnocha

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Prawa pacjenta i zasady hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym zostały uregulowane w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Jeśli chodzi o prawa pacjenta, to zgodnie z przepisami art. 13 i 14 ustawy osoba z zaburzeniami psychicznymi przebywająca w szpitalu psychiatrycznym ma prawo do porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami; korespondencja takiej osoby nie podlega kontroli. Może również uzyskać zgodę ordynatora (lekarza kierującego oddziałem) na okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania jej z zakładu, jeżeli nie zagraża to jej życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób.

 

Hospitalizacja w szpitalu psychiatrycznym nie jest określona czasowo. Pacjent jest leczony w zamknięciu tak długo, aż ustaną przyczyny jego hospitalizacji. O wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego postanawia ordynator (lekarz kierujący oddziałem), jeżeli uzna, że ustały przyczyny przyjęcia do w szpitala psychiatrycznym. Na takie rozwiązane wskazuje również orzecznictwo, którego przykładem jest postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 1998 r. (I CKN 571/97), w którym czytamy: „Orzeczenie sądu o potrzebie przyjęcia osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego (art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego – Dz. U. Nr 111, poz. 535) nie oznacza, że osoba taka może być umieszczona w szpitalu bezterminowo. Okres pobytu tej osoby w szpitalu zależy od ustania przyczyny wydania przez sąd orzeczenia o jej przyjęciu (art. 35 ust. 1 i art. 36 powołanej ustawy)”.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Osoba przebywająca w szpitalu psychiatrycznym może złożyć w szpitalu, w dowolnej formie, wniosek o nakazanie wypisania jej ze szpitala, co odnotowuje się w dokumentacji medycznej. Jeżeli spełnione są przesłanki do wypisania – tj. jeżeli lekarz uzna, że ustały przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, pacjent jest wypisywany do domu. Jeżeli lekarz odmówi wypisania, zastosowanie mają przepisy regulujące pobyt pacjenta, który nie wyraża zgody na hospitalizację.

 

Zgodnie z art. 36 ust 2 ustawy, osoba przebywająca bez swojej zgody w szpitalu psychiatrycznym może żądać wypisania ze szpitala psychiatrycznego nie wcześniej niż po upływie 30 dni od uprawomocnienia się postanowienia sądu opiekuńczego w przedmiocie przyjęcia do szpitala lub dalszego leczenia tej osoby bez jej zgody w tym szpitalu. Prawo do złożenia wniosku o wypisanie osoby przebywającej bez zgody w szpitalu mają również jej przedstawiciel ustawowy, małżonek, rodzeństwo, krewni w linii prostej oraz osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę.

 

W razie odmowy wypisania osoba przebywająca w szpitalu oraz odpowiednio przedstawiciel ustawowy, małżonek, rodzeństwo, krewni w linii prostej mogą wystąpić do sądu opiekuńczego, w którego okręgu znajduje się ten szpital, o nakazanie wypisania. Wniosek składa się w terminie 7 dni od powiadomienia tej osoby o odmowie wypisania oraz o terminie i sposobie złożenia wniosku.

 

Inaczej mówiąc, po upływie 30 dniu od uprawomocnienia się postanowienia sądu w sprawie Pani siostry, jeżeli lekarz nie wypisze jej wcześniej (o co można wnioskować), Pani siostra lub Pani może złożyć wniosek do sądu o nakazanie wypisu. Jeżeli sąd uzna – po zasięgnięciu opinii biegłego – że nie ma podstaw do dalszej hospitalizacji Pani siostry, wyda postanowienie o nakazie wypisu. Będzie ono skuteczne i wykonalne już z chwilą jego ogłoszenia.

 

Uważam, że występując do sądu, warto dać mu do rozważenia możliwość leczenia niestacjonarnego, tj. w domu, powołując się na normę wskazaną w art. 12 ustawy, która mówi, że „przy wyborze rodzaju i metod postępowania leczniczego bierze się pod uwagę nie tylko cele zdrowotne, ale także interesy oraz inne dobra osobiste osoby z zaburzeniami psychicznymi i dąży do osiągnięcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej dla tej osoby uciążliwy”. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 marca 1998 r. (I CKN 571/97), przepis ten stanowi, że przy wyborze rodzaju i metod postępowania leczniczego bierze się pod uwagę nie tylko cele zdrowotne, lecz także interesy oraz inne dobra osobiste osoby z zaburzeniami psychicznymi i dąży do osiągnięcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej dla tej osoby uciążliwy. Przepis ten wyraża dwie idee. Wedle pierwszej z nich cele zdrowotne (wyleczenie, poprawa stanu zdrowia) nie powinny być osiągane za wszelką cenę, kosztem innych ważnych dóbr osobistych pacjenta z zaburzeniami psychicznymi. Druga zaś – w sformułowaniu Zasad Ochrony Psychicznie Chorych i Poprawy Opieki Psychiatrycznej, przyjętych przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w grudniu 1991 r. – wyraża myśl, że „każdy pacjent ma prawo być leczony w środowisku jak najmniej ograniczającym swobodę oraz do leczenia przy pomocy metody jak najmniej ograniczającej i intruzyjnej wśród dostępnych, stosownie do swoich potrzeb zdrowotnych oraz do potrzeby ochrony bezpieczeństwa fizycznego innych osób”.

 

Mając na uwadze, że Pani siostra jest młoda, chce studiować, warto dać sądowi pod rozważenie zasadność leczenia pozaszpitalnego.

 

Informacja o chorobach pacjentów jest w polskim prawie chroniona przez liczne ustawy, w tym ustawę o zawodach lekarza i dentysty, ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawę o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w art. 50 mówi, że osoby wykonujące czynności wynikające z niniejszej ustawy są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w związku z wykonywaniem tych czynności, stosownie do odrębnych przepisów, a nadto z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału.

 

Art. 50 ust 2. wskazuje jedyne możliwe przypadki ujawnienia informacji dotyczących osoby chorej psychicznie.

 

Stanowi on, że „od obowiązku zachowania tajemnicy osoba wymieniona w ust. 1 jest zwolniona w stosunku do:

 

1) lekarza sprawującego opiekę nad osobą z zaburzeniami psychicznymi;

2) właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej co do okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej;

3) osób współuczestniczących w wykonywaniu czynności w ramach pomocy społecznej, w zakresie, w jakim to jest niezbędne;

4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

5) policjanta, upoważnionego pisemnie przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, prowadzącego czynności operacyjno-rozpoznawcze w zakresie poszukiwań i identyfikacji osób”.

 

Poza wyżej wymienionymi instytucjami żadne inne nigdy nie dowiedzą się, że Pani siostra miała problemy zdrowotne i była hospitalizowana w szpitalu psychiatrycznym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + 4 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Umieszczenie brata w zakładzie opieki społecznej bez jego zgody

Mój brat otrzymał sądowne wezwanie do stawienia się – celem wydania opinii o stanie jego zdrowia psychicznego – u biegłego psychiatry. Sprawa dotyczy umieszczenia go – najprawdopodobniej przez żonę i dorosłe dzieci – wbrew jego woli w domu opieki społecznej. Według

Sposób na odizolowanie osoby chorej psychicznie od rodziny

Moja matka od kilku lat choruje psychicznie, co wiąże się z napadami agresji. Często wyzywa mnie i ojca, który już dwa razy próbował popełnić samobójstwo (jest bardzo chory i nie wytrzymuje tej sytuacji). Dochodzi też do rękoczynów, niszczenia przedmiotów itp. Chciałbym starać się

Szczepienia obowiązkowe dla noworodka

Proszę o informację odnośnie zgody rodziców na szczepienia obowiązkowe noworodka oraz przeprowadzane badania. Mój 7-letni syn urodził się z objawami niedotlenienia i w pierwszej dobie zostały mu podane szczepionki, w drugiej zostało wykonane USG. Czy powinniśmy być o tym poinformowani? C

Obowiązek szczepień

Mam dwoje dzieci. Starsze z nich prawdopodobnie po jednej ze szczepionek ma poważne problemy neurologiczne i zwolnienie od szczepień. Młodsze niedługo ma ostateczny termin następnego szczepienia i przychodnia zagroziła, że jeśli dziecko nie zostanie zaszczepione, zgłosi sprawę do sanepidu.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »