.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgłoszenie zabudowy wejścia do sklepu

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.02.2014

Chciałabym wykonać zabudowę wejścia do sklepu (zrobić wiatę w formie ogrodu zimowego o powierzchni 17 m2). Obiekt znajduje się na terenie zakładu, jest moją własnością. Jakich formalności powinnam dopełnić? Czy należy załatwić pozwolenie na budowę, czy wystarczy zgłoszenie? Starostwo wstępnie określiło, że konieczna jest opinia z sanepidu i inspekcji pracy. Czy mogę już teraz przystąpić do prac?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t.: Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118) pozwolenia na budowę nie wymaga m.in. budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

 

Przepis art. 29 jest wyłączeniem, czyli należy uznać, że wszelkie ogrody o powierzchni przekraczającej 25m2 wymagają pozwolenia na budowę.

 

Zabudowa wejścia do sklepu w postaci ogrodu przydomowego o powierzchni 17 m2 wymaga więc zgłoszenia.

 

Zgłoszenia właściwemu organowi, w tym przypadku organowi architektoniczno-budowlanemu, wymaga budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt 21 oraz budowa o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a lub wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13 Prawa budowlanego. W art. 30 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego określono wymaganie dokonania zgłoszenia w przypadku budowy ogrodzeń oraz obiektów małej architektury.

 

Do wniosku inwestor ma obowiązek załączyć:

 

 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego, który stanowi, że pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy (art. 233 Kodeksu karnego), przy czym należy poświadczyć prawdziwość danych własnoręcznym podpisem;
 2. odpowiednie szkice i rysunki określające budowę, roboty budowlane;
 3. aktualną kopię mapy zasadniczej z zaznaczeniem projektowanej budowy czy robót budowlanych;
 4. pozwolenia i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.

 

Warto zaznaczyć, że: 

 

 1. W przypadku wystąpienia konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ architektoniczno-budowlany nakłada na zgłaszającego (w drodze postanowienia) obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
 2. Zgłoszenia należy dokonać przez zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych czy budowy.
 3. Do wykonania robót budowlanych czy budowy można przystąpić, jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Należy także wziąć pod uwagę, że:

 

 1. W zgłoszeniu budowy dotyczącej przyłączy należy przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia odpowiedniej specjalności.
 2. W przypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należy także dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, który musi być dodatkowo uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
 3. W zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia odpowiedniej specjalności.

 

Nie może Pani zacząć jakiejkolwiek budowy przed upływem 30 dni od zgłoszenia inwestycji (tj. zabudowy wejścia do sklepu), o ile w tym terminie organ nadzoru nie wniesie sprzeciwu. Procedura jest więc następująca – najpierw konieczne jest zgłoszenie, później czeka Pani 30 dni i dopiero po upływie tego czasu może Pani przystąpić do robót.

 

Rozumiem, że chce Pani zabudować wejście do sklepu, ale nie sprecyzowała Pani, czy jest to budynek mieszkalno-usługowy, czy tylko handlowo-usługowy. Istnieją bowiem różne interpretacje kwestii ogrodu zimowego bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Poprzez określenie oranżerii – ogrodów zimowych jako przydomowe, stosując wykładnię funkcjonalną, ustawodawca wskazywał na cel gospodarczy budowania tychże. Przydomowe – to znaczy ściśle związane z budynkiem, używane do celów prywatnych, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców domów jednorodzinnych.  

 

Nie znam charakteru Pani działalności i wymogów sanepidu, ale jeśli starostwo uznaje takie zaświadczenie za niezbędne, proszę napisać do sanepidu wniosek o wydanie zaświadczenia o niezgłaszaniu sprzeciwu co do budowy ogrodu zimowego przy zakładzie. Zasadniczo bowiem wymagane jest uzgodnienie projektu budowlanego z Państwową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną, o ile realizowane są obiekty produkcyjne i usługowe.

 

Reasumując – bez zgłoszenia i odczekania 30 dni nie może Pani nic zrobić. Wniosek z kompletem dokumentów należy złożyć jak najszybciej. Może Pani o takie uzgodnienie wystąpić do sanepidu od razu, a potem je tylko dołączyć do wniosku do starostwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl