.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgłoszenie użytkowania

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 10.06.2013

Zakupiłam budynek biurowy wybudowany w 1975 roku. W tej chwili dokonuję przeróbek niezbędnych do działalności, którą prowadzę (budynek nadal będzie pełnił funkcję biurowca i jego przeznaczenie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego). Niestety pozwolenie na budowę oraz dokument zakończenia budowy z lat 70. zaginęły (ale wiem, że na pewno były wydane). Słyszałam, że jeśli budynek posiadał kiedyś te dokumenty, to nie muszę uzyskiwać nowego pozwolenia, wystarczy zgłoszenie użytkowania. Czy to prawda? Jeśli tak, to w jaki sposób mogę odzyskać te dokumenty? Czy jakiś urząd przechowuje ich kopie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Oceny prawidłowości dopuszczenia przedmiotowego budynku do użytkowania należy dokonać w oparciu o przepisy prawa budowlanego, które obowiązywały w okresie oddania tego budynku do użytkowania, a zatem w niniejszej sprawie trzeba sięgnąć przede wszystkim do treści przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 31 stycznia 1961 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 46).

 

I tak, zgodnie z przepisem art. 64 tej ustawy:

 

 1. „Obiekt budowlany, na którego budowę wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, może być użytkowany po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
 2. Przewodniczący Komitetu Budownictwa dla budownictwa powszechnego, a właściwi ministrowie dla budownictwa specjalnego określą obiekty budowlane, których użytkowanie nie wymaga uzyskania pozwolenia, lecz tylko zgłoszenia albo też których użytkowanie nie wymaga uzyskania pozwolenia ani zgłoszenia”.

 

Z kolei zaś art. 65 ustawy mówi o tym, że:

 

 1. Pozwolenia na użytkowanie wydaje i zgłoszenia o zamierzonym przystąpieniu do użytkowania przyjmuje właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego.
 2. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego może być udzielone po uprzednim uzyskaniu wymaganego przepisami szczególnymi pozwolenia, porozumienia lub zgody innych organów administracji państwowej oraz organów Inspekcji Pracy”.

 

Dodatkowo, zgodnie z art. 67 omawianej ustawy:

 

 1. „Pozwolenia na użytkowanie wydaje i zgłoszenia o zamierzonym przystąpieniu do użytkowania przyjmuje właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego.
 2. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego może być udzielone po uprzednim uzyskaniu wymaganego przepisami szczególnymi pozwolenia, porozumienia lub zgody innych organów administracji państwowej oraz organów Inspekcji Pracy”.

 

Natomiast zgodnie z § 60 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie ustalania miejsca realizacji inwestycji budowlanych oraz państwowego nadzoru budowlanego nad budownictwem powszechnym z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 29):

 

 1. „Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego obowiązuje inwestora, właściciela lub zarządcę w wypadkach, gdy właściwy organ wyda na podstawie art. 55 nakaz dokonania zmian lub przeróbek niezbędnych do doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami oraz gdy ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia lub interes społeczny właściwy organ tego zażąda.
 2. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, właściwy organ określi dokumenty, które powinny być dołączone do wniosku”.

 

Ponadto zaś, zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia:

 

㤠61.

 1. Podstawą do wydania pozwolenia na użytkowanie jest stwierdzenie zdatności do użytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego części.
 2. Pozwolenie na użytkowanie można uzyskać po wykonaniu w całości robót budowlanych związanych z danym obiektom budowlanym i doprowadzeniu do należytego porządku terenu budowy.
 3. Właściwy organ może w uzasadnionych wypadkach odstąpić od zasady określonej w ust. 2, ustalając związane z tym warunki i terminy wykonania całości robót.

 

§ 62.

 1. Zgłoszenia właściwemu organowi zakończenia robót budowlanych w obiektach budowlanych budownictwa powszechnego albo zamiaru przystąpienia do użytkowania tego obiektu, zwanych dalej »zgłoszeniem użytkowania« wymagają:
  1) wykonane i przebudowane na podstawie pozwolenia na budowę stałe:
  a) budynki;
  b) obiekty inżynierskie;
  c) urządzenia gospodarczo-sanitarne na terenach przeznaczonych pod budownictwo;
  2) wykonane i przebudowane instalacje mogące wywołać zakłócenia radioelektryczne.
 2. Zgłoszenia użytkowania nie wymagają obiekty budowlane, w stosunku do których obowiązuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 3. Właściwy organ może zażądać od inwestora zgłoszenia zakończenia rozbiórki określonego obiektu budowlanego.
 4. Inwestor, niezależnie od dokonania czynności określonych w ust. 1, jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o wyznaczonym terminie przeprowadzenia odbioru zrealizowanych obiektów budowlanych co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

 

§ 63.

 1. Do zgłoszenia użytkowania inwestor powinien dołączyć:
  1) odpis lub odpowiedni wyciąg z protokołu odbioru zrealizowanego obiektu budowlanego lub jego części, obejmujący wyszczególnienie wad i zmian oraz stwierdzenie zdatności obiektu budowlanego do użytkowania,
  2) dziennik budowy (rozbiórki), jeżeli obowiązywało jego prowadzenie.
 2. W zgłoszeniach, o których mowa w ust. 1, należy podać:
  1) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres inwestora,
  2) adres budowy (wykonania robót budowlanych),
  3) rodzaj obiektu budowlanego i wykonanych robót budowlanych,
  4) datę i numer pozwolenia na budowę lub zarządzenia właściwego organu, na którego podstawie wykonano roboty.
 3. W zgłoszeniu dotyczącym zakończenia rozbiórki obiektu budowlanego należy ponadto podać informację o uporządkowaniu terenu nieruchomości po robotach rozbiórkowych.
 4. W razie istotnych zmian w stosunku do ustaleń pozwolenia na budowę albo wykonania obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę, właściwy organ może zażądać złożenia dokumentacji powykonawczej.

 

§ 64. Zgłoszenie użytkowania powinno być dokonane w terminie 7 dni od odbioru robót albo od przystąpienia do użytkowania całości lub części obiektu budowlanego.

 

§ 65. Przy przekazywaniu do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inwestor jest obowiązany przekazać właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi tego obiektu jeden egzemplarz planu realizacyjnego i projektu obiektu budowlanego, z wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami, stanowiącymi podstawę wykonania robót budowlanych, oraz instrukcję obsługi instalacji”.

 

Należy zatem stwierdzić, że w okresie oddawania przedmiotowego budynku do użytkowania ustawowy obowiązek pozyskania przez inwestora pozwolenia na użytkowanie obejmował sytuacje, gdy wydany został nakaz dokonania zmian lub przeróbek niezbędnych do doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami oraz gdy ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia lub interes społeczny właściwy organ tego zażądał.

 

Przesłanką co do zasady wystarczającą do przystąpienia do użytkowania danego budynku mogło więc być zawiadomienie właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, przy czym zawiadomienie to powinno było spełniać wymogi z § 63 i 65 powyższego rozporządzenia.

 

Jeżeli zatem jest Pani w stanie wykazać dopełnienie przez inwestora obowiązków, o których mowa powyżej, to nie powinna Pani być zobowiązana do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego budynku.

 

W Pani sprawie istotny może być również fakt, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt II OSK 1110/09) organy administracji mogą skutecznie obciążyć użytkownika karą z tytułu użytkowania budynku bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub bez dokonania zgłoszenia jedynie w okresie pierwszych 5 lat od dnia przystąpienia do użytkowania danego budynku, gdyż po tym czasie uprawnienie to po stronie organów ulega przedawnieniu. Skoro zatem przedmiotowy budynek był użytkowany już w latach 70., to uznać należy, że obecnie wszelkie ewentualne roszczenia organów administracji z tego tytułu uległy przedawnieniu.

 

Co do zaś zdobycia przez Panią wskazanej brakującej dokumentacji, to jedyną możliwością wydaje się dotarcie do archiwum organu, który jest właściwy w tym zakresie. W tej sprawie byłby to zapewne powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • trzy plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl