Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie użytkowania

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 10.06.2013

Zakupiłam budynek biurowy wybudowany w 1975 roku. W tej chwili dokonuję przeróbek niezbędnych do działalności, którą prowadzę (budynek nadal będzie pełnił funkcję biurowca i jego przeznaczenie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego). Niestety pozwolenie na budowę oraz dokument zakończenia budowy z lat 70. zaginęły (ale wiem, że na pewno były wydane). Słyszałam, że jeśli budynek posiadał kiedyś te dokumenty, to nie muszę uzyskiwać nowego pozwolenia, wystarczy zgłoszenie użytkowania. Czy to prawda? Jeśli tak, to w jaki sposób mogę odzyskać te dokumenty? Czy jakiś urząd przechowuje ich kopie?

Krzysztof Bigoszewski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Oceny prawidłowości dopuszczenia przedmiotowego budynku do użytkowania należy dokonać w oparciu o przepisy prawa budowlanego, które obowiązywały w okresie oddania tego budynku do użytkowania, a zatem w niniejszej sprawie trzeba sięgnąć przede wszystkim do treści przepisów ustawy Prawo budowlane z dnia 31 stycznia 1961 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 46).

 

I tak, zgodnie z przepisem art. 64 tej ustawy:

 

 1. „Obiekt budowlany, na którego budowę wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, może być użytkowany po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
 2. Przewodniczący Komitetu Budownictwa dla budownictwa powszechnego, a właściwi ministrowie dla budownictwa specjalnego określą obiekty budowlane, których użytkowanie nie wymaga uzyskania pozwolenia, lecz tylko zgłoszenia albo też których użytkowanie nie wymaga uzyskania pozwolenia ani zgłoszenia”.

 

Z kolei zaś art. 65 ustawy mówi o tym, że:

 

 1. Pozwolenia na użytkowanie wydaje i zgłoszenia o zamierzonym przystąpieniu do użytkowania przyjmuje właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego.
 2. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego może być udzielone po uprzednim uzyskaniu wymaganego przepisami szczególnymi pozwolenia, porozumienia lub zgody innych organów administracji państwowej oraz organów Inspekcji Pracy”.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Dodatkowo, zgodnie z art. 67 omawianej ustawy:

 

 1. „Pozwolenia na użytkowanie wydaje i zgłoszenia o zamierzonym przystąpieniu do użytkowania przyjmuje właściwy organ państwowego nadzoru budowlanego.
 2. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego może być udzielone po uprzednim uzyskaniu wymaganego przepisami szczególnymi pozwolenia, porozumienia lub zgody innych organów administracji państwowej oraz organów Inspekcji Pracy”.

 

Natomiast zgodnie z § 60 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie ustalania miejsca realizacji inwestycji budowlanych oraz państwowego nadzoru budowlanego nad budownictwem powszechnym z dnia 20 stycznia 1973 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 29):

 

 1. „Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego obowiązuje inwestora, właściciela lub zarządcę w wypadkach, gdy właściwy organ wyda na podstawie art. 55 nakaz dokonania zmian lub przeróbek niezbędnych do doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami oraz gdy ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia lub interes społeczny właściwy organ tego zażąda.
 2. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, właściwy organ określi dokumenty, które powinny być dołączone do wniosku”.

 

Ponadto zaś, zgodnie z przepisami powyższego rozporządzenia:

 

§ 61.

 1. Podstawą do wydania pozwolenia na użytkowanie jest stwierdzenie zdatności do użytkowania wykonanego obiektu budowlanego lub jego części.
 2. Pozwolenie na użytkowanie można uzyskać po wykonaniu w całości robót budowlanych związanych z danym obiektom budowlanym i doprowadzeniu do należytego porządku terenu budowy.
 3. Właściwy organ może w uzasadnionych wypadkach odstąpić od zasady określonej w ust. 2, ustalając związane z tym warunki i terminy wykonania całości robót.

 

§ 62.

 1. Zgłoszenia właściwemu organowi zakończenia robót budowlanych w obiektach budowlanych budownictwa powszechnego albo zamiaru przystąpienia do użytkowania tego obiektu, zwanych dalej »zgłoszeniem użytkowania« wymagają:
  1) wykonane i przebudowane na podstawie pozwolenia na budowę stałe:
  a) budynki;
  b) obiekty inżynierskie;
  c) urządzenia gospodarczo-sanitarne na terenach przeznaczonych pod budownictwo;
  2) wykonane i przebudowane instalacje mogące wywołać zakłócenia radioelektryczne.
 2. Zgłoszenia użytkowania nie wymagają obiekty budowlane, w stosunku do których obowiązuje uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
 3. Właściwy organ może zażądać od inwestora zgłoszenia zakończenia rozbiórki określonego obiektu budowlanego.
 4. Inwestor, niezależnie od dokonania czynności określonych w ust. 1, jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o wyznaczonym terminie przeprowadzenia odbioru zrealizowanych obiektów budowlanych co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

 

§ 63.

 1. Do zgłoszenia użytkowania inwestor powinien dołączyć:
  1) odpis lub odpowiedni wyciąg z protokołu odbioru zrealizowanego obiektu budowlanego lub jego części, obejmujący wyszczególnienie wad i zmian oraz stwierdzenie zdatności obiektu budowlanego do użytkowania,
  2) dziennik budowy (rozbiórki), jeżeli obowiązywało jego prowadzenie.
 2. W zgłoszeniach, o których mowa w ust. 1, należy podać:
  1) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres inwestora,
  2) adres budowy (wykonania robót budowlanych),
  3) rodzaj obiektu budowlanego i wykonanych robót budowlanych,
  4) datę i numer pozwolenia na budowę lub zarządzenia właściwego organu, na którego podstawie wykonano roboty.
 3. W zgłoszeniu dotyczącym zakończenia rozbiórki obiektu budowlanego należy ponadto podać informację o uporządkowaniu terenu nieruchomości po robotach rozbiórkowych.
 4. W razie istotnych zmian w stosunku do ustaleń pozwolenia na budowę albo wykonania obiektu budowlanego bez pozwolenia na budowę, właściwy organ może zażądać złożenia dokumentacji powykonawczej.

 

§ 64. Zgłoszenie użytkowania powinno być dokonane w terminie 7 dni od odbioru robót albo od przystąpienia do użytkowania całości lub części obiektu budowlanego.

 

§ 65. Przy przekazywaniu do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części inwestor jest obowiązany przekazać właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi tego obiektu jeden egzemplarz planu realizacyjnego i projektu obiektu budowlanego, z wszystkimi rysunkami zamiennymi lub naniesionymi zmianami, stanowiącymi podstawę wykonania robót budowlanych, oraz instrukcję obsługi instalacji”.

 

Należy zatem stwierdzić, że w okresie oddawania przedmiotowego budynku do użytkowania ustawowy obowiązek pozyskania przez inwestora pozwolenia na użytkowanie obejmował sytuacje, gdy wydany został nakaz dokonania zmian lub przeróbek niezbędnych do doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z przepisami oraz gdy ze względu na bezpieczeństwo ludzi i mienia lub interes społeczny właściwy organ tego zażądał.

 

Przesłanką co do zasady wystarczającą do przystąpienia do użytkowania danego budynku mogło więc być zawiadomienie właściwego organu o przystąpieniu do użytkowania, przy czym zawiadomienie to powinno było spełniać wymogi z § 63 i 65 powyższego rozporządzenia.

 

Jeżeli zatem jest Pani w stanie wykazać dopełnienie przez inwestora obowiązków, o których mowa powyżej, to nie powinna Pani być zobowiązana do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego budynku.

 

W Pani sprawie istotny może być również fakt, że zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 grudnia 2009 r. (sygn. akt II OSK 1110/09) organy administracji mogą skutecznie obciążyć użytkownika karą z tytułu użytkowania budynku bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub bez dokonania zgłoszenia jedynie w okresie pierwszych 5 lat od dnia przystąpienia do użytkowania danego budynku, gdyż po tym czasie uprawnienie to po stronie organów ulega przedawnieniu. Skoro zatem przedmiotowy budynek był użytkowany już w latach 70., to uznać należy, że obecnie wszelkie ewentualne roszczenia organów administracji z tego tytułu uległy przedawnieniu.

 

Co do zaś zdobycia przez Panią wskazanej brakującej dokumentacji, to jedyną możliwością wydaje się dotarcie do archiwum organu, który jest właściwy w tym zakresie. W tej sprawie byłby to zapewne powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II - pięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Pozwolenie na użytkowanie

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wybudowałem dom i rozpocząłem użytkowanie w 1992 r., meldując w nim całą rodzinę. Czy muszę dokonać zgłoszenia, że budowa została zakończona w 1992 r. i wystąpić o pozwolenie na użytkowanie? Nie ma opisanego takiego obowiązku w pozwoleniu na budowę. Myślałem, że wystarczy się zameldować, ale teraz mam wątpliwości.

Zmiana sposobu użytkowania budynku

Kupiłam działkę w okolicy, w której zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego kąt nachylenia dachu musi mieć min. 28° (załączam odpowiednie dokumenty). Chciałabym mieć jednak dom z płaskim dachem. Czy jest możliwe zbudowanie budynku gospodarczego, oddanie go do odbioru i później – zmiana sposobu użytkowania budynku

Zgłoszenie zabudowy wejścia do sklepu

Chciałabym wykonać zabudowę wejścia do sklepu (zrobić wiatę w formie ogrodu zimowego o powierzchni 17 m2). Obiekt znajduje się na terenie zakładu, jest moją własnością. Jakich formalności powinnam dopełnić? Czy należy załatwić pozwolenie na budowę, czy wystarczy zgłoszenie? Starostwo wstępnie określiło, że konieczna jest opinia z sanepidu i inspekcji pracy. Czy mogę już teraz przystąpić do prac?

 

Oględziny domu przez nadzór budowlany

Dwa tygodnie temu złożyłam zawiadomienie do nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy domu. Kierownik budowy zapewniał, że dokumentacja jest w porządku i chodzi tylko o formalność. Ciesząc się, że nic już się nie stanie i odebranie papierów jest tylko kwestią dni, pomału zaczęłam się wprowadzać: zwozić meble, urządzać dom itp. Tymczasem dzisiaj odebrałam polecony, że nadzór budowlany przyjedzie za 2 tygodnie na oględziny w przedmiocie wykonanych robót budowlanych. Piszą, cytuję: „braki dokumentów; poprzez: wskazanie okoliczności wykonania zestawu złączowo-pomiarowego na działce sąsiadującej o numerze x”. Chodzi o działkę mojego sąsiada, u którego podłączyliśmy się do ścieków. Chciałam zapytać, jak wyglądają takie oględziny, czy też kontrola, i czego mogę się spodziewać. Czy nadzór budowlany może nałożyć na mnie karę za nieco wcześniejsze zamieszkanie?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »