Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 30.11.2015

Przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą powinien dokonać zgłoszenia informacji o tym fakcie poprzez złożenie wniosku o zmianę wpisu we właściwym rejestrze. Do wniosku należy dołączyć w szczególności oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

 

Zgodnie z art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej1 przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy (jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym).

 

Ponadto zgodnie z art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przysługuje zarówno przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi, jak i spółkom prawa handlowego. Podstawowym warunkiem jest tu wyłącznie niezatrudnianie pracowników, przy czym wydaje się, że ustawodawca używając sformułowania „pracownicy” wskazuje, że chodzi tu wyłącznie o osoby pozostające w stosunku pracy (np. na podstawie umowy o pracę), a już nie o osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę na podstawie innych umów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło). Zgodnie z art. 14a ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej możliwe jest również zawieszenie wykonywanie działalności przez spółkę cywilną (która przedsiębiorcą nie jest), jednak w takim przypadku jest ono skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Natomiast przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

 

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej

 

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. W stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

 

W zależności od tego jaka jest forma prawna przedsiębiorcy, zgłaszanie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej może następować w trybie określonym w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (osoby fizyczne) lub w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym2 (w szczególności spółki prawa handlowego).

 

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej przez osoby fizyczne

 

W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 25 i art. 32 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej powinno nastąpić poprzez złożenie wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek składa się na formularzu CEIDG-1, zawierającym oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Tak samo jak w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej, wniosek zawierający zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej można złożyć za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Zgłoszenie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być dokonane również w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:

 

  • osobiście albo
  • wysłany listem poleconym.

 

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej do CEIDG jest wolne od opłat.

 

Zgłoszenie informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej przez spółki prawa handlowego

 

W przypadku przedsiębiorców podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej powinien zawierać:

 

  1. nazwę lub firmę;
  2. numer podmiotu w Rejestrze;
  3. NIP;
  4. siedzibę i adres przedsiębiorcy;
  5. datę rozpoczęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo
  6. datę wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić na formularzu KRS-Z62 do właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy sądu rejestrowego. Do wniosku przedsiębiorca załącza oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników oraz uchwałę o zawieszeniu działalności powziętą przez właściwy organ spółki. Złożenie wniosku jest nieodpłatne. O zawieszeniu działalności gospodarczej należy również zawiadomić ZUS oraz naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

 

 

 

 

-------------------------------------

1 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 30.11.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + 6 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki