.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Autor: Paweł Saługa • Opublikowane: 05.10.2014

Syn po skończeniu studiów (wrzesień 2013 r.) pracował przez 1,5 miesiąca. Była odprowadzona składka na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W roku 2014 (od połowy stycznia) podjął nową pracę na umowę o dzieło. Czy mogę zgłosić syna jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w swoim zakładzie pracy? Syn jest zameldowany u mnie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wspomniała Pani, iż Pani syn po skończeniu studiów we wrześniu 2013 r. pracował przez 1,5 miesiąca i wówczas miał odprowadzoną składkę na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. W roku 2014, od połowy stycznia, podjął nową pracę na umowę o dzieło. Zapytała Pani, czy może Pani zgłosić syna jako rodzic do ubezpieczenia zdrowotnego w swoim zakładzie pracy, gdyż syn jest zameldowany u Pani.

Należy zauważyć, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. Nr 164, poz. 1027) ubezpieczonymi są m.in. osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli podlegają zgodnie z art. 66 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68; a także członkowie rodzin tych osób, zamieszkujący na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ani nie są osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji.

W myśl wskazanych regulacji, jeżeli podlega Pani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z jakiegokolwiek tytułu, członkowie Pani rodziny mogą być objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Niemniej jednak w myśl tych przepisów Pani syn nie jest członkiem Pani rodziny od chwili zakończenia studiów.

Wspomniana ustawa za członka rodziny uważa następujące osoby:

 

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Tym samym, skoro Pani syn zakończył kształcenie, nie może być objęty zakresem Pani ubezpieczenia zdrowotnego.

Nie oznacza to, że Pani syn w ogóle nie może podlegać temu ubezpieczeniu, ale rozwiązanie takie generować będzie koszty. Należy mieć jednocześnie na uwadze fakt, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne w części 775/900 może być odliczona od podatku dochodowego.

Pani syn może zatem ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Narodowym Funduszu Zdrowia, jeżeli ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawę wymiaru składki opłacanej przez Pani syna będzie stanowiła kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu wynagrodzeniu. Wówczas zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z dniem określonym w umowie zawartej przez syna z Funduszem, a przestanie być nim objęty z dniem rozwiązania umowy lub po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek. Objęcie Pani syna ubezpieczeniem zdrowotnym uzależnione jest od wniesienia opłaty na rachunek Funduszu. Wysokość opłaty jest uzależniona od okresu, w którym nie był objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, i wynosi 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki dla osoby, której przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosi nieprzerwanie od 3 miesięcy do roku.

Z powyższego wynika, iż podstawę wymiaru składki będzie stanowiło przeciętne wynagrodzenie w kwocie 4005,97 zł, a składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 360,54 zł – w znaczącej części do odliczenia od podatku.

 

 

 

*Stan prawny z dnia 7.03.2014 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl