Mamy 11 432 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zezwolenie na zamieszkanie

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 09.04.2013

Mieszkam za granicą. Poznałam tu mężczyznę, w którym się zakochałam, jednak nie jest on obywatelem Unii Europejskiej. Chcemy razem osiedlić się w Polsce. Jakie kroki powinniśmy podjąć? Czy zawarcie małżeństwa ułatwiłoby uregulowanie sprawy pobytu i uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach określa rodzaje wiz, jakie może uzyskać cudzoziemiec.

 

Wizy wydaje się jako:

 

 1. Wizy Schengen: wizy wydawane przez państwo należące do strefy Schengen na tranzyt przez terytorium państw Schengen lub planowany pobyt na terytorium państw Schengen nieprzekraczający 3 miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym okresie, licząc od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw Schengen.
 2. Wizy krajowe: uprawniają do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć roku.

 

Zgodnie z treścią przepisu art. 26 ustawy o cudzoziemcach „wiza Schengen lub wiza krajowa, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, mogą być wydane w celu:

 

1) turystycznym;

2) odwiedzin;

3) udziału w imprezach sportowych;

4) prowadzenia działalności gospodarczej;

5) wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;

6) wykonywania pracy kierowcy wykonującego międzynarodowy transport drogowy;

7) wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w pkt 5 lub pracy innej niż określona w pkt 6;

8) prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;

9) wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

10) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;

11) szkolenia zawodowego;

12) kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 10 i 11;

13) dydaktycznym;

14) prowadzenia badań naukowych;

15) tranzytu;

16) leczenia;

17) realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

18) dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

19) udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;

20) udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;

21) (uchylony);

22) przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

23) korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

24) repatriacji;

25) korzystania z ochrony czasowej;

26) przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

27) innym niż określony w pkt 1-26”.

 

Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 5 lat. Powyższa wiza wydawana jest na wniosek cudzoziemca.

 

Zgodnie z art. 32 omawianej ustawy cudzoziemiec, który ubiega się o wydanie wizy krajowej, jest zobowiązany do złożenia stosownego formularza, który zawiera następujące dane:

 

 • jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do wydania wizy krajowej;
 • cechy posiadanego przez niego dokumentu podróży;
 • informację o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat;
 • wskazanie i uzasadnienie celu pobytu.

 

Ponadto cudzoziemiec jest zobowiązany dołączyć do wniosku fotografie osób objętych wnioskiem oraz dokumenty potwierdzające:

 

 • cel i warunki planowanego pobytu;
 • posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium RP oraz na powrót;
 • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia 30 000 euro przez okres zamierzonego pobytu na tym terytorium.

 

Wiza może uprawniać do jednego, dwóch lub nieograniczonej liczby wjazdów. Początek okresu ważności wizy powinien przypadać na okres 3 miesięcy od dnia wydania wizy.

 

Wniosek o wydanie wizy może złożyć tylko Pani partner w konsulacie RP za granicą. Pani ze swej strony może starać się uzyskać dla niego zaproszenie (gdy przyjeżdża w celu odwiedzin lub turystycznym) bądź przyrzeczenie zezwolenia na pracę, jeżeli partner miałby przyjechać do Polski na podstawie wizy z prawem do pracy. Pobyt na podstawie tej wizy mógłby być dłuższy od tego w celach turystycznych czy odwiedzin, jednak wiąże się to z koniecznością uzyskania zezwolenia na pracę.

 

Można także wystąpić o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

 

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach w szczegółowy sposób określa osoby, które mogą kwalifikować się do uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

 

Określone są również warunki i okoliczności, które muszą zostać spełnione, aby istniała podstawa do wydania zezwolenia.

 

O udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Chodzi tutaj o:

 

 1. uzyskanie zezwolenia na pracę albo pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane;
 2. prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystnej dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy;
 3. związek małżeński z obywatelem polskim;
 4. podjęcie lub kontynuację stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich;
 5. zamiar podjęcia lub kontynuacji nauki lub szkolenia zawodowego;
 6. posiadanie więzi o charakterze rodzinnym z obywatelem polskim lub obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Wniosek o pobyt czasowy nie może być złożony później niż na 45 dni przed końcem ważności wizy.

 

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielane jest każdorazowo na okres niezbędny do realizacji celu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy niż 2 lata. W przypadku, gdy okolicznością ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony jest podjęcie lub kontynuacja studiów, nauki lub szkolenia zawodowego lub też wykonywanie badań naukowych, zezwolenie udzielane jest na okres nieprzekraczający 1 roku.

 

Za wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony pobiera się opłatę skarbową w wysokości 340 zł.

 

Za wydanie karty pobytu pobiera się opłatę w wysokości 50 zł.

 

Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego za granicą – wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.

 

Wymagane dokumenty:

 

 • 4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;
 • 4 aktualne kolorowe fotografie o wymiarach 4,5 x 3,5 cm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy (złożenie dodatkowej fotografii zdecydowanie usprawni prowadzenie postępowania);
 • ważny dokument podróży (2 kserokopie);
 • potwierdzenie zameldowania czasowego;
 • tytuł prawny do lokalu oraz dokumenty potwierdzające wysokość kosztów zamieszkania; za tytuł prawny do lokalu nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że użyczającym jest jego zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca;
 • aktualny odpis aktu małżeństwa;
 • kopia dowodu osobistego małżonka.

 

Cudzoziemcowi, małżonkowi obywatela polskiego, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie można odmówić udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, jeżeli wyłączną podstawą odmowy byłaby którakolwiek z opisanych niżej przyczyn:

 

 1. okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu lub pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie inny niż deklarowany;
 2. stwierdzono u niego chorobę lub zakażenie, podlegające obowiązkowemu leczeniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.), lub istnieje podejrzenie takiej choroby lub zakażenia, a cudzoziemiec nie wyraża zgody na to leczenie;
 3. nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa;
 4. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.

 

Reasumując, należy stwierdzić, że zawarcie związku małżeńskiego cudzoziemca z obywatelem Polski daje możliwość starania się o kartę pobytu na czas określony (nawet i na czas nieokreślony) i na pewno ułatwi pobyt w Polsce tej osobie. Zawarcie małżeństwa pozwala obcokrajowcowi pracować legalnie w Polsce bez uzyskania zezwolenia na pracę oraz starać się o obywatelstwo polskie (warunekpozostawanie cudzoziemca przez co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z osobą posiadającą obywatelstwo polskie). Cudzoziemiec legitymuje się kartą pobytu wydaną na podstawie udzielonego zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • sześć + 10 =

»Podobne materiały

Wiza dla Tunezyjczyka

Mam narzeczonego, który jest Tunezyjczykiem. Za rok planujemy wziąć ślub i zamieszkać razem w Polsce. Chciałabym, aby narzeczony przyjechał do mnie i poznał całą rodzinę. Dowiedziałam się, że muszę załatwić zaproszenie dla cudzoziemca. Co ma się znaleźć w tym zaproszeniu? Jak zwiększyć szansę n

 

Zaproszenie dla cudzoziemca

Chciałbym wystawić zaproszenie dla cudzoziemca (Algierczyka), lecz mieszkam w wynajętym mieszkaniu. Czy muszę mieć zgodę na piśmie od jego właściciela? Jak wygląda procedura? Czy jest jakaś instytucja, która pomaga załatwiać takie sprawy?

 

Małżeństwo z cudzoziemcem przebywającym nielegalnie w Polsce

Mój narzeczony jest cudzoziemcem, pochodzi z Rosji. Jego wiza jest ważna 18 dni, ale czas pobytu otrzymał tylko na 10 dni. Te 10 dni już minęło i narzeczony nie wyjechał z Polski, bo planujemy ślub. Mamy w sądzie złożone wszystkie dokumenty w związku z wnioskiem o zwolnienie od złożenia dowodu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »