Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 25.01.2016

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży napojów alkoholowych, wymaga uzyskania zezwolenia właściwego organu. W przypadku sprzedaży detalicznej organem tym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zezwoleń na obrót hurtowy alkoholem udziela natomiast marszałek województwa, lub minister gospodarki.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność gospodarcza w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych jest działalnością regulowaną, co w tym przypadku oznacza, że jej prowadzenie wymaga uzyskania zezwolenia. W zależności od tego, czy sprzedawca zamierza oferować alkohol do sprzedaży detalicznej, czy hurtowej, zezwolenia na sprzedaż alkoholu udziela inny organ. W przypadku sprzedaży hurtowej znaczenie dla właściwości organu zezwalającego ma również zawartość procentowa alkoholu w oferowanych napojach.

 

Zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi1 (zwanej dalej „ustawą”), sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży.

 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 

 1. do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;
 2. powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. powyżej 18% zawartości alkoholu.

 

Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 

 1. oznaczenie rodzaju zezwolenia;
 2. oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania;
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej;
 4. przedmiot działalności gospodarczej;
 5. adres punktu sprzedaży;
 6. adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

 

Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:

 

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 2. zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.

 

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 

 1. posiadanie zezwolenia;
 2. wniesienie opłaty za zezwolenie na rachunek gminy;
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
 4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za zezwolenie;
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży;
 6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu;
 7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany;
 8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy;
 9. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

Zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata. Opłata za zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność wynosi:

 

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Wysokość opłaty za zezwolenie dla przedsiębiorców kontynuujących działalność w następnych latach, uzależniona jest od wartości sprzedanego alkoholu w latach poprzednich. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 

 1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w opłatę wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) cofa w przypadku:

 

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  • sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu w ośrodkach szkoleniowych i domach wypoczynkowych;
 2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
 4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim;
 6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 7. orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

 

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie, może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

 

Zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu wygasa natomiast w przypadku:

 

 1. likwidacji punktu sprzedaży;
 2. upływu terminu ważności zezwolenia;
 3. zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży;
 4. zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej;
 5. niedopełnienia w terminach obowiązku:
  • złożenia oświadczenia o ilości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim lub
  • dokonania opłaty za zezwolenie.

 

Zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1-2 obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie.

 

Zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu wydaje się na wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:

 

 1. oznaczenie przedsiębiorcy;
 2. siedzibę i adres przedsiębiorcy;
 3. numer w rejestrze przedsiębiorców;
 4. miejsce prowadzenia działalności gospodarczej;
 5. wnioskowany limit - dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%;
 6. wnioskowany termin ważności zezwolenia;
 7. oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym:
  • o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa.

 

Zgodnie z art. 9(1) ust. 1 ustawy, zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu wydaje się oddzielnie na obrót hurtowy następującymi rodzajami napojów alkoholowych:

 

 1. zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo;
 2. zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
 3. zawartości powyżej 18% alkoholu.

 

Zezwolenia na obrót hurtowy wydaje się na czas oznaczony:

 

 • napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 4,5% oraz o zawartości alkoholu powyżej 4,5% do 18% – nie dłuższy niż 2 lata;
 • napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu powyżej 18% – nie dłuższy niż rok.

 

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18% określa się limit w wysokości minimum 250 tys. litrów 100% alkoholu rocznie. Limit może być zwiększony na wniosek przedsiębiorcy złożony nie później niż 30 dni od dnia wykorzystania limitu określonego w zezwoleniu.

 

Za wydanie zezwoleń na hurtową sprzedaż alkoholu, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty. Opłaty muszą być wnoszone przed wydaniem zezwolenia lub decyzji na rachunek organu wydającego zezwolenie. Opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu, dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł, wynosi 4000 zł. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł, opłatę za wydanie zezwoleń, wnieść należy w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł. Opłata za wydanie zezwolenia na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu wynosi co do zasady 22 500 zł za 250 tys. litrów 100% alkoholu. Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach, wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania. Natomiast opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 zł.

 

 

 

 

_________________________________________

1 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 25.01.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden plus VII =

 

»Podobne materiały

Koncesja na sprzedaż alkoholu

Prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży alkoholu wymaga uzyskania zezwolenia, zwanego potocznie „koncesją na sprzedaż alkoholu”. Zezwolenie takie, w zależności od tego czy przedsiębiorca chce prowadzić sprzedaż detaliczną, czy hurtową, wydaje organ gminy, marszałek wojewód

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »