Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zerowa kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 04.08.2016

Moje pytanie dotyczy naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości. Mianowicie mam mały domek, z którego od czasu do czasu korzystam, przyjeżdżając na weekendy lub na urlop. Do tej pory deklarowałem zerową kwotę opłaty za śmieci i oświadczyłem, że ilość generowanych odpadów w tej nieruchomości jest tak znikoma, że wywożę je do miejsca stałego zamieszkania i tam je przekazuję do zagospodarowania. Ostatnio gmina poinformowała, że wprowadza opłatę roczną ryczałtową od domków letniskowych. Nie zgadzam się z tym, że moja nieruchomość jest domkiem letniskowym, jest to domek okazyjnie zamieszkiwany. Czy w oparciu o ustawę i uchwały lokalne (załączam ich treść) mam prawo nadal deklarować zerową kwotę opłaty, utrzymując w mocy oświadczenie co do zagospodarowywania odpadów z mojej nieruchomości? Gmina zobowiązała mnie do przesłania deklaracji opłat DO-3.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nowelizującej ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nastąpiła zmiana polegająca na obligatoryjnym przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

 

Ustawodawca, nakładając na gminę obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami oraz zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wyposażył ją jednocześnie w różnorodne instrumenty prawne umożliwiające realizację tych zadań. Wśród tych instrumentów szczególne miejsce zajmują akty prawa miejscowego, których celem jest określenie zasad i organizacji odbioru odpadów od mieszkańców gminy. Mają one szczególne znaczenie na płaszczyźnie gmina – mieszkaniec gminy i wykorzystują instrumenty władztwa administracyjnego, w jakie wyposażona jest gmina. Tymi aktami prawa miejscowego są m.in. uchwały.

 

Jak widać, wskazanymi uchwałami Pańska gmina reguluje kwestię składania deklaracji związanych z obowiązkiem wnoszenia opłat za wywożenie odpadów komunalnych. Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, za każdy miesiąc, w którym mieszkaniec na danej nieruchomości zamieszkuje. Ogólne zasady wymiaru opłaty określone zostały w ustawie, odrębnie dla nieruchomości „na których zamieszkują mieszkańcy” i odrębnie dla nieruchomości, „na których nie zamieszkują mieszkańcy”. W przypadku nieruchomości zamieszkałej opłata powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec i stanowi iloczyn stawki opłaty ustalonej przez radę gminy w drodze uchwały oraz, alternatywnie: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zużytej wody z danej nieruchomości albo powierzchni lokalu mieszkalnego. Wyboru metody obliczania opłaty dokonuje rada gminy w drodze uchwały. Równocześnie ustawodawca przyznaje radzie gminy kompetencję do uchwalenia, w drodze uchwały, jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Odmiennie obliczana jest opłata dla nieruchomości niezamieszkałych. Powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne i stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez radę gminy w drodze uchwały.

Ponadto rada gminy ma obowiązek ustalenia w drodze uchwały wzoru deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właścicieli nieruchomości, a także terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty oraz szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.

 

Otrzymał Pan deklarację D-3 do wypełnienia, ale zgodnie z treścią powołanych przez Pana uchwał – ani ta deklaracja, ani załączone uchwały Pana nie dotyczą, albowiem zadeklarował Pan już wcześniej, iż nie odprowadza odpadów komunalnych, a wspomniane uchwały obejmują enumeratywnie wymienione w § 1 przypadki. Wśród nich próżno szukać osób zamieszkujących czasowo inne nieruchomości niebędące domkami letniskowymi, nie odprowadzających odpadów komunalnych. Skoro zatem ani ustawa, ani akta prawa miejscowego nie regulują statusu takich osób, to przypadki takie muszą być weryfikowane indywidualnie przez gminę. W tym przypadku nałożenie opłaty nie jest konieczne. Pamiętać jednak należy, że sprawdzenie obowiązku złożenia deklaracji będzie wykonywane m.in. w oparciu o rejestry posiadania nieruchomości, zameldowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Ostateczna ocena dopełnienia obowiązku związanego z opłatą będzie dokonywana przez kontrolerów. Niemniej jednak może Pan po upewnieniu się u odpowiedniego pracownika gminy złożyć ewentualnie wniosek (mając na uwadze, że jeden Pan już złożył), w którym proszę napisać, że w odpowiedzi na pismo wyjaśnia Pan, że deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie została złożona. Czasowy pobyt na nieruchomości położonej w X nie generuje bowiem żadnych odpadów komunalnych. Proszę uszczegółowić sytuację w uzasadnieniu. Myślę, że to powinno wystarczyć.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus 6 =

»Podobne materiały

Zezwolenie na wycięcie drzewa

W bezpośrednim sąsiedztwie moich okien (umieszczonych na pierwszym piętrze czteropiętrowego budynku) rośnie rozłożysty jesion, który całkowicie zasłania widok. Przez brak dostępu do naturalnego oświetlenia pogarsza się moja kondycja fizyczna (mam zaćmę i osteoporozę), nie mówiąc już o psychice &ndas

 

Wycięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym

Jakie sankcje grożą za wycięcie drzewa rosnącego w pasie drogowym przed moją bramą? Drzewo to dąb o średnicy 70 cm na wysokości 130 cm od ziemi. Działka leży na terenie obi entym ochroną konserwatora zabytków. Zamierzam poszerzyć bramę i drzewo wypadałoby w świetle bramy. Obawiam się, że zezwolenia

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »