Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zebranie przedstawicieli spółdzielni pracy

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 16.12.2014

Najwyższy organ spółdzielni pracy, jakim jest walne zgromadzenie członków, może zostać zastąpiony przez zebranie przedstawicieli. Przesłanką do powołania tego organu jest przekroczenie określonej w statucie liczby członków spółdzielni.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy – Prawo spółdzielcze*, statut spółdzielni może postanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim określoną, walne zgromadzenie członków zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. W takim wypadku statut powinien określać zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa. Przepis ten stosuje się również do szczególnego rodzaju spółdzielni, jakim są spółdzielnie pracy, a więc również w takich spółdzielniach może zostać powołane zebranie przedstawicieli.

 

Jak wskazano powyżej, liczbę członków spółdzielni, której przekroczenie stanowi przesłankę do powołania zebrania przedstawicieli oraz zasady wyboru przedstawicieli, określa zawsze statut spółdzielni pracy. Prawo spółdzielcze ustanawia poza tym dwie zasady dotyczące zebrania przedstawicieli o charakterze bezwzględnie obowiązującym:

 

 1. zgodnie z art. 37 § 1 – o czasie, miejscu i porządku obrad zebrania przedstawicieli należy zawiadomić wszystkich członków spółdzielni w sposób wskazany w statucie;
 2. zgodnie z art. 37 § 4 – członek spółdzielni niebędący przedstawicielem może uczestniczyć w zebraniu przedstawicieli bez prawa głosu.

 

W pozostałym zakresie, na mocy art. 37 § 2 Prawa spółdzielczego, do zebrania przedstawicieli stosuje się przepisy o walnych zgromadzeniach. Oznacza to, że do wyłącznej właściwości zebrania przedstawicieli, jeżeli zostało powołane, należy:

 

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej spółdzielni;
 2. rozpatrywanie sprawozdań rady nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady nadzorczej lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu;
 3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
 4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
 7. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;
 9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady nadzorczej;
 10. uchwalanie zmian statutu;
 11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
 12. wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.

 

Ponadto statut może zastrzec do wyłącznej właściwości zebrania przedstawicieli, podejmowanie uchwał również w innych sprawach.

 

Zastąpienie walnego zgromadzenia członków spółdzielni pracy zebraniem przedstawicieli, rodzi obowiązek powołania dodatkowych organów spółdzielni, jakimi są zebrania grup członkowskich. Zasady podziału członków na grupy członkowskie i zasady działania tych zebrań określa statut. Do uprawnień zebrań grup członkowskich należy:

 

 1. wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na zebranie przedstawicieli;
 2. wybieranie i odwoływanie członków rady spółdzielni, jeśli statut tak stanowi;
 3. rozpatrywanie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego zebrania przedstawicieli, i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach;
 4. rozpatrywanie okresowych sprawozdań rady nadzorczej i zarządu;
 5. wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów spółdzielni wniosków w sprawach spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład zebrania grupy.

 

Statut może również określać inne zadania i uprawnienia zebrań grup członkowskich.

 

 

 

 

_________________________

*Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 1443)


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.12.2014


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • I plus 6 =

 

»Podobne materiały

Utworzenie spółdzielni pracy

Spółdzielnia pracy stanowi szczególny rodzaj spółdzielni, celem której jest prowadzenie przedsiębiorstwa. Działalność takiej spółdzielni prowadzona jest w oparciu o osobistą pracę jej członków.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »