.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zdrada męża jako powód rozwodu z orzeczeniem o winie

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 19.12.2012

Czy zdrada męża to wystarczający powód, by wnosić o orzeczenie rozwodu z jego winy? Raz nakryłam męża na zdradzie, później miał zakończyć związek. Teraz jednak koleżanka powiedziała mi, że widziała mojego męża z kochanką w restauracji. Czy muszę postarać się o więcej dowodów (np. maile, SMS-y)?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż wejście na prywatny profil Pani męża na portalach społecznościowych, zalogowanie się na poczcie elektronicznej, telefonie komórkowym (w folderze „wiadomości”, „połączenia wychodzące–przychodzące”) stanowi włamanie i jest nieuprawnioną ingerencją w dobra osobiste Pani męża. Naruszono by wówczas prawo do prywatności oraz tajemnice korespondencji. Dobra te podlegają bardzo silnej ochronie, zarówno konstytucyjnoprawnej, cywilnoprawnej, jak i karnoprawnej.

 

Kwestia jednak dowodów w ramach postępowania rozwodowego (i udowodnienia np. zdrady męża) jest sporna w doktrynie. Z jednej bowiem strony wskazać należy, iż takim przypadku mamy do czynienia z teorią owoców zatrutego drzewa. Zgodnie z nią to, co zostało uzyskane w sposób sprzeczny z prawem, nie może być dowodem w postępowaniu sądowym. W wyroku z 06.07.1999 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że „ochroną art. 23 K.c. objęte jest prawo do swobody wypowiedzi, wyboru rozmówcy i tajemnica rozmowy. Gromadzenie materiału dowodowego w procesie i prezentowanie go przez strony nie powinno odbywać się z naruszeniem zasad współżycia społecznego” (sygn. akt I ACa 380/99, OSA 2001/4/21).

 

Na Pani korzyść przemawia natomiast teza wyrażona w szczególności w wyroku z 25.04.2003 r. Sądu Najwyższego, który stwierdził, że „w procesie rozwodowym w zakresie wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego służyć może także nagranie magnetofonowe rozmów prowadzonych przez strony, nawet jeżeli tych nagrań dokonano bez wiedzy jednej z nich i w okresie trwania małżonków w faktycznej separacji” (sygn. akt IV CKN 94/01, „Lex Polonica”, Nr 370634). Większość praktyków stoi na stanowisku, iż dowody z naruszenia prywatnej korespondencji uzyskane bez zgody zainteresowanego nie powinny być dopuszczone w postępowaniu cywilnym w ramach postępowania rozwodowego. Wyjątkowo zdarza się, że sąd dopuści taki dowód, jeśli uzyskujący je działał w obronie swojego usprawiedliwionego interesu prywatnego, a interes ten przedstawia wartość znacznie wyższą niż ochrona prywatności i tajemnicy komunikowania się osoby, której dobra zostały naruszone.

 

Trudno zatem jednoznacznie wskazać, czy takie wiadomości mogą stanowić dowód w sprawie.

 

Odnosząc się natomiast do kwestii posiadanych przez Panią dowodów na zdradę męża, wskazać należy, co następuje. Tak naprawdę jedynym dowodem, prócz Pani zeznań, będzie dowód ze świadka, tj. Pani koleżanki. Oczywiście zawsze można wnioskować o dopuszczenie dowodu z zeznań kochanki męża (przed przesłuchaniem należy wówczas wnosić o odebranie przeczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań), ale nigdy nie wie Pani, czy osoba ta nie potrafi „kłamać w żywe oczy” – wówczas sytuacja się skomplikuje. Nie oznacza to jednak, że nie należy ryzykować. W mojej ocenie najlepszym dowodem w sprawie o rozwód byłby zdjęcia męża z kochanką, które uwidaczniałyby czułości okazywane przez męża kochance.

 

W mojej ocenie sam dowód z zeznań koleżanki jest dowodem niewystarczającym, by skutecznie domagać się orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy męża. Wyraźnie podkreślić należy, iż pojęcia winy o nie ma definicji ustawowej nie tylko w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale i w Kodeksie cywilnym. Pojęcie to zostało natomiast wyjaśnione w doktrynie i orzecznictwie cywilistycznym. Wina rozkładu pożycia pozostaje w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa, i to zarówno tych, które sformułowane są w prawie, jak i tych, dla których źródłem są tylko zasady współżycia społecznego. Chodzi tu zwłaszcza o naruszenie obowiązków: wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, lojalności i wierności, współdziałania dla dobra rodziny itd. (por. wyrok SN z dnia 21 września 1997 r., sygn. akt I CKN 646/97). Wskazać należy, iż w przypadku skutecznego orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy męża będzie Pani mogła dochodzić alimentów od męża, bez względu na to, czy znajdzie się Pani w niedostatku, czy też nie. Zgodnie z art. 60 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku”.

 

Sądy bardzo rzadko decydują się na orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, bowiem przy taki orzeczeniu zachowanie drugiego małżonka nie może budzić najmniejszych zastrzeżeń. Prawo rodzinne i opiekuńcze nie zna bowiem pojęcia mniejszej lub większej winy. Jeżeli obydwoje małżonkowie są winni rozkładu pożycia małżeństwa (nie jest przy tym ważne, kto w jakim stopniu), wówczas sąd orzeknie rozwód z winy obojga małżonków, chyba że małżonkowie zgodnie wniosą o nieorzekanie o winie.

 

Mając na uwadze wszystko powyższe, w mojej ocenie istnieje duża szansa na rozwód z wyłącznej winy małżonka. Niezbitymi dowodami na zdradę męża będą zeznania świadków. Wszystko to bowiem świadczy o fakcie, iż to po stronie Pani męża występuje wyłączna wina rozkładu pożycia małżeńskiego. Dobrze byłyby jednak zebrać więcej dowodów – w postaci innych świadków, zdjęć, filmów.

 

„Do przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego niewątpliwie należy zaliczyć takie okoliczności, jak wieloletnia odmowa pożycia małżeńskiego ze strony powódki, jej zdrada małżeńska oraz związanie się z innym mężczyzną” (wyrok SN z dnia 8 kwietnia 1999 r., sygn. akt II CKN 248/98, niepubl.).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »