.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zdolność procesowa

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 27.02.2013

Chcę wystąpić o alimenty w imieniu córki, która studiuje i aktualnie nie może podjąć pracy. Pomagam córce, lecz sama nie mam za dużo pieniędzy. Mój eksmałżonek także powinien łożyć na edukację naszego wspólnego dziecka. Rozumiem, że skoro córka jest już dorosła, to posiada zdolność procesową i sama może złożyć pozew. Czy mając pełnomocnictwo udzielone przez córkę, będę mogła w jej imieniu starać się o alimenty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poruszona przez Panią kwestia możliwości dochodzenia alimentów na rzecz dorosłego dziecka podlega pod przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stroną w procesie, czyli w przypadku córki powódką w sprawie cywilnej, może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność sądową i procesową. Zgodnie z art. 64 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) zdolność sądową posiadają osoby fizyczne (każdy człowiek od chwili urodzenia – art. 8 § 1 K.c.), w ściśle określonych przypadkach nasciturus (łac. „mający się urodzić”) oraz osoby prawne (art. 33 K.c.).

 

Zdolność procesowa jest to zdolność do dokonywania czynności procesowych. Zgodnie z art. 65 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego zdolność do czynności procesowych mają osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości, co wynika wprost z art. 11 Kodeksu cywilnego.

 

Ponieważ córka ukończyła osiemnaście lat i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub w części, posiada ona zdolność procesową. Oznacza to, iż może ona (i powinna) we wszelkich sprawach z nią związanych występować samodzielnie i we własnym imieniu. Oczywiście z uwagi na młody wiek często wskazane jest, aby za dziecko w sprawie o alimenty działała inna osoba, starsza i z większym doświadczeniem życiowym, np. rodzic.

 

Jednak córka jest pełnoletnia, więc nie może już Pani – jak we wcześniejszych procesach – sama podjąć decyzję o działaniu w jej imieniu. Do uzyskania pełnoletniości przez dziecko rodzice zawsze w postępowaniu cywilnym działają w imieniu i na rzecz dzieci z mocy prawa – jako ich opiekunowie prawni.

 

Obecnie córka, będąc stroną postępowania o podwyższenie/ zasądzenie/ obniżenie alimentów, może w postępowaniu tym działać samodzielnie lub też skorzystać z prawa przysługującego jej na podstawie art. 86 Kodeksu postępowania cywilnego i działać przed sądem przez pełnomocników.

 

„Art. 87. § 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia”.

 

Jeżeli więc chce Pani dochodzić alimentów w imieniu pełnoletniej córki, musi Pani uzyskać od niej zgodę – właśnie w formie pełnomocnictwa udzielonego pisemnie. W toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone przez stronę i wciągnięte do protokołu.

 

Zgodnie z art. 89 § 1 K.p.c. „pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem dla strony przeciwnej”.

 

Proszę pamiętać, iż przedkładając pełnomocnictwo sądowi, winna Pani przedstawić także dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Opłatę uiszcza się na konto urzędu gminy, w której toczy się postępowanie. Po uzyskaniu pełnomocnictwa i jego opłaceniu będzie Pani mogła złożyć pozew w imieniu córki oraz działać w jej imieniu przed sądem w toku całego postępowania.

 

Dodatkowo, zgodnie z art. 87 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego, w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie pomocy rodzinie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl