Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zdalne zatrudnienie

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 23.04.2014

Jestem Polakiem, ale mieszkam w Niemczech i tu mam stałą pracę. Obecnie mam możliwość pracować dla mojej firmy, ale w Polsce, w moim miejscu zamieszkania (telepraca). Czy takie zdalne zatrudnienie może wciąż odbywać się na podstawie umowy o pracę? Jeśli tak, co z ZUS-em i podatkami? Co zrobić, jeśli niemieckie organy będą chciały automatycznie ściągać część moich zarobków? Czy mógłbym może założyć swoją działalność i tak współpracować z pracodawcą? I ostatnie pytanie – czy mogę otrzymywać pensję w euro?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wnioskuję z treści tematu zadanego przez Pana pytania, że chodzi Panu o zatrudnienie w formie telepracy przez pracodawcę niemieckiego w Polsce, czyli w zasadzie zdalne zatrudnienie. Dokładniej w formie pracy wykonywanej w miejscu Pana zamieszkania w Polsce.

 

Zatrudnienie zdalne na rzecz niemieckiego pracodawcy może być realizowane w Polsce. Nie ma ku temu przeszkód, jednakże taka forma zatrudnienia wymaga zmodyfikowania Pańskiej umowy o pracę lub zawarcia nowej umowy.

 

W pierwszej kolejności zarówno Pan, jak i pracodawca musicie wyrazić zgodę na zatrudnienie zdalne w formie porozumienia. Nadto należy określić:

 

  • czas pracy;
  • kwestię przejęcia/rozliczenia kosztów przez pracodawcę dotyczących w szczególności wyposażenia miejsca pracy, łączności z pracodawcą, ubezpieczenia, ewentualnie dojazdu do zakładu pracy;
  • ochrony danych;
  • uprawnień w zakresie kontroli.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych „osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)”.

 

W myśl art. 3 ust. 1a tej ustawy „za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Mając miejsce zamieszkania na terytorium Polski, będzie Pan podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tzn. od całości Pana dochodów, także tych uzyskiwanych poza Polską.

 

Niemiecki pracodawca nie będzie uiszczał za Pana zaliczek. Dochód z telepracy na rzecz niemieckiego pracodawcy będzie dochodem uzyskiwanym bez pośrednictwa płatnika w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w takim przypadku Pan jako podatnik będzie zobowiązany sam uiszczać zaliczki na poczet podatku dochodowego.

 

Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych „składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe za ubezpieczonych, będących pracownikami obliczają, rozliczają i przekazują co miesiąc do Zakładu w całości płatnicy składek. Płatnicy składek, o których mowa w ust. 1, obliczają części składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe finansowane przez ubezpieczonych i po potrąceniu ich ze środków ubezpieczonych przekazują do Zakładu”.


Pracodawca zagraniczny niemający w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa, będąc płatnikiem składek z tytułu zatrudnienia osób świadczących pracę w Polsce, musi uzyskać identyfikator NIP. O jego nadanie zwraca się do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14. Taki pracodawca obsługiwany jest przez I Oddział ZUS, 00-917 Warszawa, ul. Senatorska 6/8.

Pracodawca zagraniczny jest zobowiązany zgłosić się jako płatnik składek oraz zgłosić zatrudnione przez siebie osoby.

 

Jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi pracodawca zagraniczny niemający w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa może zawrzeć z zatrudnionym pracownikiem oraz osobą świadczącą pracę na innej podstawie niż stosunek pracy umowę, na której podstawie pracownik ten przejmie obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych, tj. obowiązek zgłoszenia do ubezpieczeń, rozliczania oraz opłacania składek na własne ubezpieczenia, w zastępstwie pracodawcy zagranicznego. Na tej podstawie stałby się Pan płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, a obsługa prowadzona byłaby przez inspektorat ZUS właściwy ze względu na Pana miejsce zamieszkania. Musi Pan również posiadać NIP.

 

Odnoście ubezpieczenia społecznego w Niemczech, to jako iż miejscem Pana zamieszkania będzie Polska, będzie Pan podlegał polskiemu ustawodawstwu, w tym obejmującemu ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie nie będzie Pan podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym w Niemczech, gdyż nie będzie Pan świadczył pracy w Niemczech ani posiadał miejsca zamieszkania na terytorium Niemiec.

 

Odnośnie rozliczenia z niemieckim urzędem skarbowym zastosowanie znajdzie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Berlinie dnia 14.05.2003 r.

 

Umowa obejmuje również zakresem przedmiotowym podatek dochodowy w Niemczech (Einkommensteuer). Praca zdalna będzie wykonywana w Pana przypadku w Polsce. Kwestię unikania podwójnego opodatkowania dochodu z pracy najemnej ujęto w art. 15, i tak: „uposażenia, płace i podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie otrzymuje z pracy najemnej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że praca najemna wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie”.

 

Podatek dochodowy powinien zatem zostać rozliczony w Polsce, gdyż tu będzie wykonywana praca.

 

Nie ma także przeszkód, żeby zarejestrował Pan działalność gospodarczą w Polsce i podjął współpracę w podmiotem zagranicznym, przyjmował zlecenia i wystawiał faktury. W takiej sytuacji podlegałby Pan ubezpieczeniom społecznym i rozliczał się jak każdy inny polski przedsiębiorca.

 

Dodam też, że obecnie nie ma prawnych przeszkód, aby pracodawca wypłacił Panu wynagrodzenie zarówno w euro, jak i każdej innej obcej walucie. Waluta, w jakiej wypłacane będzie wynagrodzenie, powinna zostać określona w umowie o pracę.

 

Pewne niedogodności mogą wyniknąć w przypadku bezpośredniego przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy w Polsce, który musi być rachunkiem walutowym, na który można przyjmować przelewy z zagranicy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 6 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki