.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zbycie udziałów i umorzenie wierzytelności w spółce z o.o.

Gdzie powinna być zawarta umowa zbycia udziałów między wspólnikami w spółce z o.o. mającej siedzibę w Polsce – osobą prawną z Niemiec (zbywca) a osobą fizyczną z polski (nabywca)? Jaka ma być forma prawna umowy i koszty po stronie nabywcy udziałów? Czy jednoczesne nabycie wierzytelności przez wspólnika z Polski od wspólnika zbywającego udziały i wierzytelność z tytułu udzielonej spółce pożyczki podlega opłatom? Czy umorzenie takiej wierzytelności wobec spółki dla umarzającego stanowi darowiznę, czyli koszt, jeśli była by to osoba prawna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zachowania szczególnej formy. Wynika to wprost z art. 180 Kodeksu spółek handlowych: „zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi”. Wobec tego konieczne jest, aby podpisy zostały złożone przed notariuszem. Przy czym nie jest konieczne, aby nabywca i zbywca byli obecni jednocześnie. Złożenie podpisów może nastąpić w różnych terminach.

 

Pierwszym kosztem z tym związanym jest należna notariuszowi taksa, która za poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie sprzedaży udziałów, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną, wynosi 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł.

 

Stawki maksymalne kształtują się w sposób następujący:

 

  • do 3.000 zł – 100 zł;
  • powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
  • powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
  • powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
  • powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
  • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

 

Do tego notariusz doliczy podatek od towarów i usług.

 

Na nabywcy spoczywa również obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Stawka podatku wyniesie 1% wartości rynkowej udziału. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności prawnej – zawarcia umowy. Podatnik jest zobowiązany złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru (to jest na formularzu PCC-3, od 1.09.2014 roku obowiązuje wersja 4. formularza, dostępna na stronach Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze/inne), oraz obliczenie i zapłata podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

 

Jeżeli nabyte udziały przekraczają 1/10 wszystkich udziałów w spółce, to dodatkowym kosztem będzie dokonanie odpowiedniego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to jest wykreślenie zbywcy jako udziałowca i wpis nabywcy. Łączny koszt to 350 złotych – spoczywa co do zasady na spółce.

 

Samo nabycie wierzytelności od pożyczkodawcy wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki nie podlega opłatom, natomiast może podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych albo podatkiem od towarów i usług. Cesja wierzytelności może nastąpić na podstawie różnych umów, jeżeli natomiast przyjmie postać sprzedaży, to będzie podlegała PCC, chyba że zbywca lub nabywca byliby opodatkowani podatkiem od towarów i usług, to jest znajdzie zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 2 ust. 4 pkt a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

W ustawie o podatku od spadków i darowizna nie znajduje się żadna definicja darowizny. Dlatego też, mając na uwadze przepisy Kodeksu cywilnego odnoszące się do darowizny, tj. art. 888 i następne, darowizną będzie bezpłatne świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zatem umorzenie pożyczki będzie stanowiło darowiznę, co znajduje potwierdzenie w dostępnych interpretacjach podatkowych. Nieodpłatne umorzenie pożyczki w całości będzie stanowiło darowiznę. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 14 „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem dokonywanych między spółkami tworzącymi podatkową grupę kapitałową, a także wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl